Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Czy przemoc ma płeć ? O potrzebie uwzględniania kwestii płci w realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Data publikacji 10.10.2017

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie już po raz piętnasty zorganizowali wojewódzką konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie.

Tegoroczna konferencja pt. „Czy przemoc ma płeć ? O potrzebie uwzględniania kwestii płci w realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, odbyła się 9 października 2017 roku i wpisała się w obchodzony 2 października „Międzynarodowy Dzień bez Przemocy”.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na różnice w doświadczaniu i stosowaniu przemocy w rodzinie przez kobiety i mężczyzn.

Podczas spotkania można było przyjrzeć się skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zobaczyć jak wygląda problem przemocy w statystyce publicznej, oraz jak jest postrzegany przez społeczeństwo. Ponadto konferencja była okazją do spojrzenia na płeć jako czynnika różnicującego doświadczanie przemocy. Istotnym punktem spotkania, stanowiącym rozwiniecie poruszanych zagadnień oraz pozwalającym na wymianę doświadczeń w omawianych obszarach był panel dyskusyjny, w trakcie którego  można było zastanowić się nad tym czy i dlaczego perspektywa płci jest istotna w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Inicjatywa ta jest elementem systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który z powodzeniem budowany jest w województwie małopolskim od kilkunastu lat. Jak pokazują doświadczenia system ten jest coraz skuteczniejszy, a dzieje się tak dlatego, że m.in. dzięki takim spotkaniom, jak przedmiotowa konferencja  przedstawiciele różnych służb dyskutują o problemie przemocy, mają coraz większą wiedzę w tym zakresie, współpracują coraz lepiej ze sobą, co w końcowym rezultacie przekłada się na konkretne działania na rzecz osób uwikłanych w przemoc. Dowodem na to są dobre praktyki, realizowane w województwie małopolskim. Współorganizatorzy konferencji podczas tego typu przedsięwzięć pokazują, promują i nagradzają zaangażowanie przedstawicieli służb oraz modelową współpracę na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

W związku z powyższym w trakcie konferencji miało miejsce wręczenie nagród w VIII Małopolskim Konkursie „Przeciw Przemocy”. Nagrody były przyznawane jednostkom administracji samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacjom pozarządowym.

Biorąc pod uwagę spełnienie przez gminy i powiaty wskazanych w Regulaminie konkursu kryteriów, szczególnie zaś efektywność i innowacyjność realizowanych działań, Kapituła Konkursu przyznała następujące nagrody:

dla najlepszego powiatu:

powiat wadowicki

podmiot zgłaszający:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy
- za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, rodziców, mieszkańców, osadzonych w zakładzie karnym, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz wsparcie kadr w formie grup wsparcia dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych.

dla najlepszej gminy:

gmina Andrychów

podmiot zgłaszający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie - za kompleksową ofertę wsparcia dedykowaną różnym grupom odbiorców oraz nowatorskie podejście do realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

dla najlepszej organizacji pozarządowej:

„Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej AMOS w Radłowie” - za kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi, w tym zagrożonych i doświadczających przemocy, członków społeczności lokalnej oraz przedstawicieli lokalnych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Kapitula przyznała również  wyróżnienia dla:

Miasta Wieliczka

podmiot zgłaszający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce - za kompleksową ofertę wsparcia kierowaną do szerokiego grona odbiorców, dostosowaną do ich potrzeb, w tym: członków Rad Sołeckich, dyrektorów i nauczycieli, dzieci i młodzieży, rodziców, całych rodzin i mieszkańców, przedstawicieli ochrony zdrowia, Policji.

Gminy Sułkowice

podmiot zgłaszający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach - za nowatorskie podejście do działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wykorzystanie bajko terapii i choreoterapii w realizacji zajęć dla dzieci.

(KWP w Krakowie / mw)

 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Powrót na górę strony