Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie ws. zwalczania pedofilii pomiędzy Komendą Główną Policji a włoskim stowarzyszeniem "Meter Onlus"

Data publikacji 22.11.2017

W ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej podpisano dzisiaj porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Meter Onlus” a Komendą Główną Policji o zwalczaniu przestępczości pedofilskiej w Internecie.

Dokument w imieniu polskiej Policji podpisał Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, a ze strony Associazione „Meter Onlus” jego długoletni prezes i założyciel ks. Fortunato Di Noto.

Podpisanie porozumienia to kolejny krok w rozwoju polsko-włoskiej współpracy. Jej celem jest określenie warunków współpracy w zakresie przekazywania przez Stowarzyszenie Meter Onlus polskiej Policji - funkcjonariuszom Biura do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, informacji i materiałów dotyczących seksualnego wykorzystywania dzieci zamieszczanych w Internecie.

Informacje uzyskane od Stowarzyszenia Meter Onlus będą wykorzystywane przez polską Policję, zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej  porządkiem prawnym.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Działalność Biura do walki z Cyberprzestępczością KGP w kontekście podpisania porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Meter Onlus

Polska Policja dostrzega potrzebę rozpoznania i zwalczania zjawiska dotyczącego rozpowszechniania treści o charakterze pornograficznym z wykorzystaniem dzieci w Internecie. Skala zjawiska oraz jego bardzo poważny w skutkach charakter przyczynia się do intensyfikacji działań w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości. Przypadki fizycznego wykorzystywania nieletnich leżą w zakresie zainteresowania wyspecjalizowanych komórek policji w tym m.in Wydziału do walki z Handlem Ludźmi w Biurze Kryminalnym KGP oraz Biura do walki z Cyberprzestępczością KGP.

Biuro do walki z Cyberprzestępczością KGP odpowiedzialne jest m.in. za nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie działań ukierunkowanych na zwalczanie cyberprzestępczości jak również prowadzenie w tym zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych. Zgodnie z  właściwością merytoryczną funkcjonariusze w/w biura zajmują się monitoringiem oraz współpracują z portalami hostującymi pliki oraz portalami ogłoszeniowymi, na których użytkownicy wymieniają się materiałami o charakterze pornograficznym z wykorzystaniem małoletnich.

Policjanci Biura do walki z Cyberprzestępczoscia KGP prowadzą również stałą współpracę z „Dyżurnet.pl”, zespołem ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), działających jako punkt kontaktowy do zgłaszania  nielegalnych treści w Internecie. „Dyżurnet.pl” nosi oficjalną nazwę NIFC Hotline Polska (NIFC=National Initiative for Children), a  projekt  jego utworzenia powstał w odpowiedzi na inicjatywę Komisji Europejskiej, na podstawie wytycznych zawartych w dokumencie „Safer Internet Action Plan, Work Programme 2003-2004”.  Do „Dyżurnet.pl” internauci mogą zgłaszać 4 rodzaje informacji: materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dziecka, twarda pornografia, rasizm i ksenofobia,  inne nielegalne treści.

Zgłoszenia przesyłane do punktu kontaktowego „Dyżurnet.pl”, które mają zostać przesłane do Policji w Polsce, trafiają właśnie do Biura do walki z Cyberprzestępczościa KGP, gdzie zostają oceniane pod kątem wyczerpania znamion przestępstwa określonego w zgłoszeniu, a następnie przekazywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami do właściwych Prokuratur bądź jednostek Policji.

Ze względu na transgraniczny charakter przestępczości internetowej podpisanie porozumienia ze Stowarzyszeniem Meter Onlus,  od lat walczącym z przemocą seksualną wobec dzieci, jest ważną inicjatywą stanowiącą dodatkowy atut polskiej Policji w walce z anonimowością internetowych sprawców. Idea przekazywania polskiej Policji zamieszczanych w Internecie informacji i materiałów dotyczących seksualnego wykorzystywania dzieci pozwoli na jeszcze skuteczniejsze rozpoznawanie zagrożeń i przyczyni się do poprawy wykrywalności przestępstw seksualnych popełnianych na szkodę małoletnich. 

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt że, porozumienie podpisane zostało w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, a Stowarzyszenie Meter Onlus reprezentowane było przez osobę związaną ze środowiskiem kościelnym. Świadczy to bowiem o połączeniu obu środowisk w walce z cyberprzemocą wobec dzieci.

 

Warto wspomnieć, że w listopadzie ubiegłego roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej uroczyście podpisano Porozumienie Wykonawcze pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Zwierzchnikiem Policji Państwowej, Dyrektorem Generalnym Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej, w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli. Porozumienie to zawarto w celu poprawy efektywności działania policji polskiej i włoskiej w obszarze utrzymania porządku publicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia turystom.

Polsko-włoska współpraca policyjna dotychczas również prowadzona była w aspekcie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz w aspekcie szkoleniowym, obejmując takie elementy jak doskonalenie technik alpinistycznych dla grup antyterrorystycznych oraz technik narciarstwa dla policjantów, pełniących służbę na stokach narciarskich. 

Ks. Fortunato DI NOTO

Założyciel i prezes Stowarzyszenia Meter Onlus urodził się  w dniu 18 lutego 1963 roku w Avila (Sycylia). We wrześniu 1984 r. wstąpił do Seminarium diecezji Noto, rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne na wydziale teologicznym "San Paolo" w Katanii. Kontynuował studia w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uzyskując  tytuł licencjata z zakresu historii Kościoła.

Święcenia kapłańskie uzyskał we 3 września 1991 r. Swoje życie duszpasterskie rozpoczął jako proboszcz w Sanktuarium diecezjalnym S. Maria Scala del Paradiso, a następnie w parafii Sacro Cuore Parafie Noto i Santa Venera z Avola. W 1995 roku wraz z grupą osób zaangażowanych w walkę z pedofilią założył Stowarzyszenie Meter, które dziś znane jest na całym  świecie z walki z pedofilią stanowiąc bastion obrony praw dzieci i punkt odniesienia dla wszystkich rodzin, które zmagają się z problemem wykorzystywania seksualnego.

Nazwa stowarzyszenia „Meter” wywodzi się z greckiego słowa „metr” oznaczającego "powitanie, łono" a, w sensie bardziej dosłownym, "ochronę". Nadanie stowarzyszeniu takiej właśnie nazwy zrodziło sięz potrzeby promowania ochrony praw dzieci zarówno w środowiskach kościelnych oraz pozakościelnych. Słowo „Meter” w języku włoskim oznacza także „metr”, które to słowo identyfikuje również działania stowarzyszenia jako swoistego miernika w dziedzinie ochrony dzieci przed pedofilią i wszelkimi rodzaju nadużyciami seksualnymi w Internecie.

Nie bez znaczenia pozostaje również logo Stowarzyszenia, które składa się z dużego „M”  symbolizującego przyjęcie maluczkich na łono organizacji oraz objęcia ich ochroną. Wewnątrz litery „M” znajduje się 12-gwiazdkowy symbol korony Matki Boskiej, Matki Jezusa i matki wszystkich dzieci; nad koroną widoczna jest sylwetka dziecka i kuli ziemskiej. Symbol kuli ziemskiej reprezentuje ludzkość, która musi być przyjazna dzieciom. Logo  Stowarzyszenia służy więc nie tylko do zwykłej identyfikacja tej organizacji, ale jest również synonimem wysokich wartości duchowych i obywatelskich.

Dziś Stowarzyszenie Meter Onlus stanowi ważny punkt odniesienia we Włoszech w dziedzinie ochrony dzieci przed szeroko pojętą pedofilią i uznawany  jest w świecie jako jeden z najwyższych autorytetów (od Chin po Japonię, od USA po Europę) w zakresie zapobiegania przestępczości seksualnej wobec dzieci i podejmowania interwencji ukierunkowanych na konkretną pomoc ofiarom niegodziwego traktowania. W walce z pedofilią,  Stowarzyszenie Meter sprawnie wykorzystuje wszelkie nowe technologie, w tym głównie Internet oraz aktywnie współpracuje z Policją i  innymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw dzieci wykorzystywanych seksualnie. Stowarzyszenie Meter wyróżnia się również działaniami edukacyjnymi szerząc ideę gwarancji życia dzieci w niewinności.

Stowarzyszenie Meter, poprzez swoje inicjatywy, dąży do realizacji swoich statutowych celów, do których zaliczyć należy m.in. :

 • Poprawa jakość życia dzieci, młodzieży i ich rodzin;
 • Promocja i wspieranie inicjatyw edukacyjnych;
 • Świadczenie usług poradnictwa i pomocy społecznej, warsztaty psychologiczne i pomoc prawna dla małoletnich i ich rodzin, które zetknęły się z wykorzystywaniem seksualnym dzieci oraz znęcaniem się nad nimi;
 • Wspieranie rodzin i promowanie opieki nad rodziną;
 • Wspieranie i wdrażanie nowych projektów mających na celu poprawę istniejącego prawodawstwa w kwestiach ochrony nienaruszalnych praw człowieka, a zwłaszcza dziecka;
 • Promocja rozwoju badań nad poprawą jakości życia dzieci i młodzieży oraz ochroną ich zdrowego rozwoju moralnego, psychicznego i duchowego;
 • Inicjowanie działań przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu nieletnich oraz przeciwko wszelkim innym formom fizycznej, kulturowej, psychicznej i duchowej przemocy;
 • Stałe monitorowanie mediów (Internet, telewizja, telefonia itp.) w celu zapewnienia właściwego korzystania z nich oraz powstrzymania rozpowszechniania treści  związanych z przemocą i wykorzystywaniem dzieci;
 • Tworzenie sieci kompetentnych i zmotywowanych osób, które działają na rzecz wsparcia i ochrony dzieci.

(mw / Biuro do walki z Cyberprzestępczością KGP)

 • Porozumienie ws. zwalczania pedofilii pomiędzy Komendą Główną Policji a włoskim stowarzyszeniem "Meter Onlus"
 • Porozumienie ws. zwalczania pedofilii pomiędzy Komendą Główną Policji a włoskim stowarzyszeniem "Meter Onlus"
 • Porozumienie ws. zwalczania pedofilii pomiędzy Komendą Główną Policji a włoskim stowarzyszeniem "Meter Onlus"
 • Porozumienie ws. zwalczania pedofilii pomiędzy Komendą Główną Policji a włoskim stowarzyszeniem "Meter Onlus"
 • Porozumienie ws. zwalczania pedofilii pomiędzy Komendą Główną Policji a włoskim stowarzyszeniem "Meter Onlus"
 • Porozumienie ws. zwalczania pedofilii pomiędzy Komendą Główną Policji a włoskim stowarzyszeniem "Meter Onlus"
Powrót na górę strony