Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” – podsumowanie projektu

Data publikacji 08.11.2018

Ostatnie w tym roku spotkania, a zarazem zamykające realizowany w latach 2014-2018 projekt Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”, miały miejsce w dniach 5 - 7 listopada br. w województwie łódzkim i mazowieckim.

W budynku Komendy Głównej Policji odbyło się dzisiaj, 08.11.br., spotkanie podsumowujące realizowany przez ostatnie 5 lat projekt, w którym wzięły udział, reprezentujące Policję holenderską: Pani Irena de Ruig – specjalistka ds. migracji zarobkowej z garnizonu Oost Nederlands i Pani Sietska Johannes – specjalistka Wydziału do walki z Handlem Ludźmi z garnizonu Haag. Polską Policję reprezentował  Dyrektor Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor. W spotkaniu tym wzięli ponadto udział p.o. Naczelnika Wydziału Profilaktyki Społecznej podinsp. Wanda Mende i mł. asp. Szymon Kapusta, specjalista tego wydziału odpowiedzialny za realizację projektu.

Realizując ustawowe zadania spoczywające na Policji, jak również mając na uwadze  utrzymujące się zjawisko migracji zarobkowej obywateli RP, a także związane z tym zagrożenia takie jak: wyzysk pracowniczy, zmuszanie do niewolniczej pracy, zmuszanie do prostytucji, a także handel ludźmi, Biuro Prewencji KGP dostrzegło konieczność podjęcia działań profilaktycznych mających na celu ochronę bezpieczeństwa obywateli polskich poza granicami kraju oraz poszerzanie ich wiedzy na temat potencjalnych związanych z tym zagrożeń. 

W 2014 r. Biuro Prewencji KGP wspólnie z Policją holenderską podjęło inicjatywę realizacji projektu prewencyjnego pn. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”.

Głównymi celami projektu było:

  • podnoszenie poziomu świadomości prawnej osób wyjeżdżających lub noszących się z zamiarem wyjazdu do pracy za granicę, w tym głównie do Holandii;
  • ograniczenie ilości przestępstw związanych z wyzyskiem, zmuszaniem do prostytucji, czy zmuszaniem do pracy niewolniczej obywateli naszego kraju pracujących za granicą.

Pośrednimi celami projektu była:

  • poprawa zaufania obywateli do władz, w tym szczególnie do przedstawicieli Policji i prokuratury holenderskiej,
  • upowszechnienie wiedzy na  temat instytucji pomocowych na terenie Holandii.

Podczas 5 lat realizacji tego projektu przedstawiciel Biura Prewencji KGP, wspólnie z policjantami holenderskimi, docierał do poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji w Polsce, przekazując treści związane z szeroko rozumianą tematyką handlu ludźmi.

W trakcie spotkań prezentowane były aspekty dotyczące ogólnego zarysu zjawiska, dane statystyczne dotyczące przestępstw związanych z handlem ludźmi na terenie RP, jak również przybliżany był program współpracy Policji polskiej z Policją holenderską w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Strona holenderska przedstawiała m.in. przepisy prawne regulujące zatrudnianie cudzoziemców na terenie Holandii oraz omawiała ujawnione na terenie Holandii przypadki handlu ludźmi oraz pracy przymusowej.

Goście holenderscy poruszali również tematy takie jak: „Bezpieczny wyjazd do pracy na terytorium Holandii”, „Gdzie szukać pomocy, gdy mamy do czynienia z nieuczciwym pracodawcą?”, „Jakie zarobki są realne przy zatrudnieniu obcokrajowca w Holandii?”, „Najczęstsze przypadki wykorzystywania Polaków przy pracy” oraz „Prawa i obowiązki w sytuacji podjęcia pracy w Holandii”.

Odbiorcami tego przedsięwzięcia była młodzież, przedstawiciele instytucji pomocowych, policjanci, a także osoby bezrobotne lub rozważające wyjazd do pracy za granicę.

W 2017 r. zmieniła się formuła projektu w odniesieniu do lat poprzednich. Od tej pory spotkania adresowane były w głównej mierze do potencjalnych migrantów zarobkowych, tj. uczniów ostatnich klas szkół średnich, studentów i bezrobotnych. Podstawowym problemem poruszanym podczas organizowanych warsztatów było zagadnienie związane z ewentualnymi zagrożeniami, jakie może nieść za sobą podjęcie pracy przez obywateli Polski na terenie Holandii.

Od 2017 roku w warsztatach uczestniczyli również funkcjonariusze Policji, zarówno służby kryminalnej jak i prewencyjnej, a także przedstawiciele instytucji mogących na co dzień mieć kontakt z osobami deklarującymi chęć podjęcia pracy za granicą. W spotkaniach uczestniczyli również pracownicy miejskich/gminnych ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy oraz prywatni przedsiębiorcy.

W latach 2014 – 2018, projekt został zrealizowany niemalże we wszystkich garnizonach Policji w Polsce. Spotkania dotyczące tego projektu miały miejsce na terenie blisko 120 jednostek powiatowych, a uczestniczyło w nim łącznie ponad 19 tys. osób.

Podsumowanie projektu „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”, było okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących tak realizacji tego projektu w Polsce, jak i samego zjawiska handlu ludźmi, zagrożeń związanych z pracą zarobkową zagranicą oraz zmuszania do prostytucji.

Podczas spotkania Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, w imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, przekazał policjantom holenderskim podziękowania za owocną współpracę podczas projektu, w szczególności za ich osobiste zaangażowanie w to przedsięwzięcie oraz wręczył symboliczne upominki, życząc jednocześnie sukcesów w dalszej pracy zawodowej, jak i życiu prywatnym. Uczestnicy spotkania na jego zakończenie wyrazili gotowość kontynuowania w przyszłości współpracy w obszarze działań profilaktycznych.

(Biuro Prewencji KGP, foto: Jacek Herok "Policja 997")

 

  • „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” – podsumowanie projektu
  • „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” – podsumowanie projektu
  • „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” – podsumowanie projektu
  • „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” – podsumowanie projektu
  • „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” – podsumowanie projektu
Powrót na górę strony