Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy między Komendantem Wojewódzkim Policji zs. w Radomiu, a Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

Data publikacji 04.04.2019

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi zawarli porozumienie, które określa zasady współdziałania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Policji w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w tym zakresie, utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Dzisiaj insp. Tomasz Michułka Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu i Dariusz Pieniak Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi zawarli porozumienie, które określa zasady współdziałania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Policji w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w tym zakresie, utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe oraz ochrony mienia zarządzanego przez Lasy Państwowe. Integralną część niniejszego porozumienia stanowi program (plan) współdziałania Policji oraz Straży Leśnej Lasów Państwowych na terenie województwa mazowieckiego.

Współdziałanie polega m.in. na:

1. Udzielaniu wzajemnej pomocy i wymianie informacji w realizacji czynności służbowych, która obejmuje:

- ściganie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w lasach, w tym o kłusownictwo;

- lokalizowanie i identyfikowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, poszukiwanych przez organy ścigania i przebywających w lesie lub na terenie siedzib jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,

- zabezpieczanie śladów przestępstw lub wykroczeń popełnionych w lasach,

- udostępnianie środków transportu oraz środków łączności i urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych na potrzeby prowadzenia wspólnych działań Lasów Państwowych i Policji.

2) Prowadzeniu wspólnych działań, w tym na rzecz:

- bezpieczeństwa i porządku publicznego w lasach, wzdłuż uczęszczanych szlaków komunikacyjnych i turystycznych, na terenach leśnych wokół miast oraz w obiektach turystycznych,

- ochrony przyrody i środowiska, z uwzględnieniem ochrony runa leśnego, oraz ochrony cieków i zbiorników wodnych;

 

Niewątpliwie takie porozumienie ułatwi w wielu obszarach współpracę między tymi dwoma instytucjami z korzyścią dla wszystkich.

 

Powrót na górę strony