Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci zwalczają przestępczy proceder nielegalnego przewożenia i składowania niebezpiecznych odpadów

Data publikacji 16.04.2019

Śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej prowadzą kilkadziesiąt postępowań dotyczących nielegalnego składowania odpadów. Od początku 2018 roku zakończono 6 tzw. spraw odpadowych, w ramach których ponad 30 osobom postawiono zarzuty i skierowano akty oskarżenia. Niebezpieczne substancje, które przestępcy składują bez zachowania wymaganych warunków, to prawdziwe ekologiczne „bomby” - zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Dlatego w walce z tym niebezpiecznym procederem policjanci współpracują z przedstawicielami wielu służb i instytucji. Efektem są kolejne zatrzymania i akty oskarżenia.

O procederze nielegalnego pozbywania się odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych informowaliśmy wielokrotnie. Działania oszustów i grup przestępczych zwykle wyglądają podobnie. Firmy wynajmują magazyny, hale i inne nieruchomości bądź otwarte tereny, w których później gromadzone są odpady. Po wypełnieniu takiego obiektu wynajmujący znika, pozostawiając kłopotliwy ładunek właścicielowi, na którym później spoczywa obowiązek kosztownej utylizacji. To wydatek rzędu nawet kilku milionów złotych. Nie zapominajmy też o środowisku, które w wyniku takich działań często zostaje poważnie zdegradowane.

Obecnie na terenie woj. śląskiego prowadzonych jest ponad 50 postępowań karnych związanych z naruszeniem przepisów z zakresu ochrony środowiska, a dotyczących nabywania, transportu i składowania odpadów wbrew przepisom. Najwięcej postępowań prowadzi policja z Gliwic, Będzina, Bytomia, Częstochowy i Zabrza. Spośród wszystkich jednostek policji garnizonu śląskiego tego rodzaju śledztw w obecnej chwili nie prowadzą jedynie: KMP Bielsko–Biała, KMP Jastrzębie-Zdrój, KMP Mysłowice, KMP Pszczyna, KMP Ruda Śląska i KMP Świętochłowice. Od początku 2018 r. zakończono 6 postępowań karnych, w ramach których skierowano akty oskarżenia przeciwko osobom reprezentującym podmioty gospodarcze w zakresie nabywania, składowania, pośredniczenia w nabywaniu odpadów, jak i osób wykonującym transport, przewóz i załadunek towarów. W sprawach odpadowych postawiono zarzuty ponad 30 osobom.

Nielegalne pozbywanie się odpadów bez zachowania warunków wymaganych przy ich przechowywaniu powoduje ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. Teren, na którym przestępcy gromadzą duże ilości odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych to prawdziwa „bomba” ekologiczna. To, jakiego rodzaju śmieci pozbyli się oszuści, stwierdzają opinie sporządzane przez biegłych z zakresu fizykochemii, chemii sądowej, toksykologii i ochrony środowiska. Niestety, najczęściej okazują się one bardzo niebezpieczne, a ich unieszkodliwianie odbywać się może jedynie pod restrykcyjną kontrolą, w specjalnie do tego przystosowanych zakładach.

Odpady niebezpieczne, które porzucają przestępcy to m.in.:

 • chemiczne substancje płynne (np. cyjanki, benzen, aceton, węglowodory, substancje oleiste, szlamy wodne) o właściwościach kancerogennych i mutagennych; pozostałości po produkcji farb, lakierów, emalii, kitu, klejów; kwaśne smoły z przeróbki ropy naftowej;
 • odpady stałe np. niebezpieczne odpady pohutnicze; zmielone materiały zawierające plastik, gumę, odzież, styropian, folie; szkodliwe odpady komunalne; odpady powstałe z demontażu pojazdów.

Utylizacja nielegalnie składowanych śmieci jest bardzo kosztowna. W zależności od ich rodzaju/składu cena oscyluje w granicach od 3 tys. do 12 tys. złotych za tonę/1000 litrów odpadów. Tymczasem łączna ilość porzuconych odpadów we wszystkich postępowaniach prowadzonych przez śląską policję jest bardzo duża. W każdym z nich przestępcy składowali od kilkudziesięciu do kilku tysięcy (!) pojemników z odpadami o pojemności do 1000 litrów każdy lub śmieci stałych. Przykładowo w Żorach, gdzie na wynajętym terenie oszuści pozostawili kilkaset ton odpadów płynnych składowanych w zbiornikach umieszczonych na 14 naczepach samochodów ciężarowych, szacunkowy koszt utylizacji może wynieść nawet 3 mln złotych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Żorach.
W walce z tym nielegalnym procederem policja współpracuje z przedstawicielami różnych służb i instytucji: prokuratur, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Służby Celno-Skarbowej, laboratoriów analityczno-kryminalistycznych, straży pożarnej i innych.

UWAGA!!! Przed przestępczym procederem związanym z nielegalnym obrotem niebezpiecznymi odpadami szczególnie ostrzegamy:

 • właścicieli hal i magazynów oraz gruntów pod wynajem;
 • przewoźników oraz firm i osób wynajmujących pojazdy transportowe;
 • osób mieszkających w pobliżu miejsc na uboczu oraz dużych obszarów, na których przestępcy mogą nielegalnie składować odpady.


TY TAKŻE MOŻESZ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ELIMINACJI ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NIELEGALNYM SKŁADOWANIEM ODPADÓW I ZAPOBIEGAĆ DEGRADACJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Jak to zrobić?

Oprócz bezpośredniego kontaktu z dzielnicowym, przypominamy o narzędziu internetowym „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Można na niej nanieść sytuacje, które w naszej ocenie stanowią zagrożenie w konkretnym rejonie. Policjanci weryfikują zgłoszenia, a w razie potwierdzenia, starają się je wyeliminować. Wśród różnych kategorii istnieje również ta dotycząca DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI.
Przypominamy, że w świetle art. 183 § 1 kodeksu karnego, odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach, lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób bądź też spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.
Natomiast na podstawie art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany może zostać ukarana osoba, która wyrzuca na nienależącym do niej gruncie polnym kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości.

 • Służby wykonują czynności w miejscu nielegalnego składowania odpadów
 • Służby wykonują czynności w miejscu nielegalnego składowania odpadów
 • Służby wykonują czynności w miejscu nielegalnego składowania odpadów
 • Zdjęcie przedstawia pobieranie próbek płynnych odpadów ze zbiorników
 • Zdjęcia przedstawia słoiki z zabezpieczonymi próbkami płynnych odpadów
 • Służby wykonują czynności w miejscu nielegalnego składowania odpadów
 • Zdjęcie przedstawia nielegalnie składowane różnego rodzaju odpady
 • Zdjęcie przedstawia znak o treści "TEREN SKAŻONY CHEMICZNIE. WSTĘP WZBRONIONY OBSZAR NIEBEZPIECZNY", w tle koparka
 • Zdjęcie przedstawia samochód ciężarowy wysypujący odpady niezgodnie z przepisami
 • Zdjęcie przedstawia samochód ciężarowy wysypujący odpady oraz 3 osoby stojące obok pojazdu
 • Zdjęcie przedstawia nielegalnie składowane różnego rodzaju odpady
 • Zdjęcie przedstawia samochód ciężarowy wysypujący odpady niezgodnie z przepisami
 • Zdjęcie przedstawia nielegalnie składowane różnego rodzaju odpady
 • Zdjęcie przedstawia nielegalnie składowane różnego rodzaju odpady
 • Zdjęcie przedstawia nielegalnie składowane różnego rodzaju odpady
 • Zdjęcie przedstawia nielegalnie składowane różnego rodzaju odpady
 • Zdjęcie przedstawia nielegalnie składowane różnego rodzaju odpady
 • Zdjęcie przedstawia nielegalnie składowane różnego rodzaju odpady
Powrót na górę strony