Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu

Data publikacji 27.09.2019

Dzisiaj (27.09.2019) przed południem na placu przed Oświęcimskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Sztandar z inicjatywy samorządowców został ufundowany w dowód uznania i zaufania dla policyjnej służby. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego sztandar policjantom wręczył Sylwester Tułajew Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nadanie sztandaru w 100. rocznicę Policji Państwowej stanowi nawiązanie do ofiarnej służby przedwojennych funkcjonariuszy Policji na rzecz Ojczyzny.

W uroczystości udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew,  I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak,  Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela,  senator RP Andrzej Pająk, poseł na Sejm RP pani Dorota Niedziela, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego pani Iwona Gibas, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji, służb mundurowych, rodziny przedwojennych policjantów ziemi oświęcimskiej, harcerze, uczniowie klas mundurowych oraz mieszkańcy powiatu oświęcimskiego.

Uroczystość zainaugurowała Msza Święta w Kościele pw. św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu, której przewodniczył ks. bp. Roman Pindel Biskup bielsko – żywiecki. Ksiądz biskup w swojej homilii odniósł się do etosu policyjnej służby. Jednocześnie podkreślił, że „sztandar jest znakiem zwycięstwa”.

Po mszy, kompania honorowa Policji, poczty sztandarowe, policjanci oraz  goście przeszli na plac przed Oświęcimskie Centrum Kultury, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru. Dowódca uroczystości kom. Bartłomiej Kleszcz złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego nastąpiło podniesienie flagi państwowej.

Po wciągnięciu na maszt flagi państwowej komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, witając gości, podkreślił, że nadanie sztandaru oświęcimskiej jednostce Policji to wielki zaszczyt i uhonorowanie dotychczasowej, jakże trudnej, odpowiedzialnej służby policjantów oraz  pracowników tej komendy na rzecz porządku i bezpieczeństwa. Komendant Pobuta zwrócił uwagę, że nadanie sztandaru - symbolu honoru i tradycji, jest wydarzeniem historycznym. - To również wyraz uznania i zaufania lokalnej społeczności dla oświęcimskiej Policji. Sztandar jest też znakiem jedności w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym - powiedział. Komendant podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że komenda w Oświęcimiu otrzymała sztandar. Na zakończenie życzył policjantom, aby słowa widniejące na sztandarze „BÓG, HONOR, OJCZYZNA” towarzyszyły im w codziennej służbie.  

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru podpisanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz aktu wręczenia sztandaru nastąpiło wbicie w drzewiec sztandaru 16 gwoździ w tym: 15 gwoździ honorowych oraz jednego gwoździa pamiątkowego z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, którego wbicia dokonał dr nauk medycznych Karol Ptaszkowski - syn przedwojennego policjanta Michała Ptaszkowskiego zamordowanego w 1940 roku w Twerze. Na tę okoliczność złożone zostały  również okolicznościowe wpisy w księdze pamiątkowej sztandaru.

Następnie ks. bp. Roman Pindel poświęcił sztandar, po czym nastąpiło wręczenie sztandaru. Przewodniczący Honorowego Komitetu Ufundowania Sztandaru, starosta powiatu oświęcimskiego Marcin Niedziela, przekazał sztandar w imieniu społeczności ziemi oświęcimskiej Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwestrowi Tułajewowi,  który wręczył go komendantowi powiatowemu Policji w Oświęcimiu jako symbol najwyższego uznania godności i dumy.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście:

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji  Sylwester Tułajew pogratulował wręczenia sztandaru,  podziękował inicjatorom i fundatorom sztandaru również w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego. Podkreślił, że dzisiaj Polska Policja jest formacją w pełni profesjonalną, która znakomicie realizuje swoje działania nieustannie strzegąc, pilnując bezpieczeństwa mieszkańców tego powiatu i całej Polski. Po przemówieniu odczytał  okolicznościowy list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego.

Nadinspektor Dariusz Augustyniak I Zastępca Komendanta Głównego Policji, w swoim przemówieniu przekazał, że: - Wręczenie sztandaru dla jednostki Policji ma rangę szczególną i jest wielkim wyróżnieniem, a dla policjantów i pracowników Policji,  to również symbol więzi ze społecznością lokalną, z  której bardzo często wyrośli i dla której służą. Komendant złożył podziękowania zaangażowanym w ufundowanie sztandaru: - ta inicjatywa nie tylko umacnia więź z lokalną społecznością, ale również zobowiązuje do godnego wypełniania obowiązków wobec mieszkańców - dodał. Podziękował także społeczności lokalnej miasta i powiatu oświęcimskiego za zaufanie do swoich funkcjonariuszy, a policjantom i pracownikom oświęcimskiej komendy za codzienną ofiarą służbę i pracę, za codzienny trud oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, za profesjonalizm, wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, a także za budowanie pozytywnego wizerunku naszej formacji.

Zbigniew Starzec -  Wicewojewoda Małopolski w swoim przemówieniu podkreślił, że zaufanie do pracy policjantów z dnia na dzień wzrasta. Dzięki pracy oświęcimskich policjantów czuję się bezpieczny jako mieszkaniec Oświęcimia.

Marcin Niedziela - Starosta Oświęcimski w swoim przemówieniu podkreśli, że w świadomości Polaków sztandar jest symbolem niezłomności, męstwa i odwagi. Będzie on reprezentował oświęcimską jednostkę na różnego rodzaju uroczystościach i świętach państwowych.  Jest dowodem wdzięczności dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, dbających o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oświęcimskiego.  Jako Starosta i zarazem przewodniczący Honorowego Komitetu Ufundowania Sztandaru złożył podziękowania na ręce komendanta i policjantów, a także zapewnił o gotowości do dalszej współpracy.

Jako ostatni przemawiał szef oświęcimskich policjantów, który podkreślił, że dzisiejszy dzień to  dla Policji ważne, doniosłe i  historyczne święto, ponieważ sztandar jest symbolem honoru, dumy i odwagi,   ale również symbolem służebności i ofiarności społeczeństwu.  Jednocześnie podziękował lokalnym władzom samorządowym za zaangażowanie włożone w ufundowanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Zaznaczył, że jest to wyraz ogromnej więzi i uznania społeczeństwa dla pracy Policji,  dbającej o bezpieczeństwo w powiecie oświęcimskim.   Ufundowanie sztandaru w tak szczególnym okresie, w roku, kiedy Policja obchodzi 100. rocznicę powstania,  ma również znaczenie symboliczne. Ponadto Komendant serdeczne podziękował ekscelencji biskupowi diecezji bielsko – żywieckiej, za Eucharystię, homilię oraz poświęcenie sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Następnie słowa podziękowania  skierował do Wiceministra Sylwestra Tułajewa za wręczenie sztandaru.

Uroczystość nadania sztandaru dla oświęcimskiej jednostki poprowadził kom. Łukasz Piątek, natomiast  swoim występami uświetniły ją: Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Kompania Honorowa Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Ponadto z okazji 100. rocznicy utworzenia Policji Państwowej dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego Biuro Edukacji Historycznej  - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji przygotowało niezwykłą wystawę, która przybliżyła historię formacji policyjnej oraz bohaterskie działania Policjantów Państwowych w czasie II wojny światowej. Współczesny sprzęt, umundurowanie oraz wyposażenie Policji zaprezentowała Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu. Na stoiskach policyjnych mieszkańcy mogli również zobaczyć mundury przedwojennych policjantów, które prezentowali  na sobie przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyło się również stoisko przygotowane przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Oświęcimiu, gdzie zainteresowani zapoznawali się ze służbą żołnierza oraz sprzętem wojskowym. Ponadto mieszkańcy oraz przybyli goście mogli podziwiać wystawę prac plastycznych uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Oświęcimiu pt. „Policja oczami dziecka”. 

O sztandarze oświęcimskiej Policji

Sztandar jest symbolem najwyższej wartości, tradycji, honoru i męstwa. Jego nadanie to wyraz społecznego uznania mieszkańców ziemi oświęcimskiej za rzetelną, ofiarną oraz  odpowiedzialną służbę na rzecz bezpieczeństwa w powiecie.

W marcu 2019 roku kierownictwo oświęcimskiej jednostki Policji:  insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu oraz mł. insp. Urszula Martyniuk I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu,  podjęli starania o pozyskanie sztandaru dla oświęcimskiej Policji.

W ramach bardzo dobrej współpracy, w uznaniu osiągnięć w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz doceniając ofiarną służbę na rzecz ochrony życia ludzkiego i mienia, na wniosek Starosty Oświęcimskiego w dniu 16 kwietnia 2019 roku Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, przyjął uchwałę intencyjną, w której wyraził wolę ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Część środków finansowych została pozyskana z budżetu gmin leżących na terenie powiatu oświęcimskiego.

W dniu 16 maja 2019 roku aktem założycielskim powołano Honorowy Komitet Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, na czele którego stanął Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela, jako jego Przewodniczący. W jego skład weszli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego powiatu oświęcimskiego:
- Prezydent Miasta Oświęcim – Janusz Chwierut
- Burmistrz Brzeszcz – Radosław Szot
- Burmistrz Chełmka – Andrzej Saternus
- Wójt Gminy Oświęcim – Mirosław Smolarek
- Burmistrz Gminy Kęty – Krzysztof Jan Klęczar
- Wójt Gminy Osiek – Marek Jasiński
- Wójt Gminy Polanka Wielka – Grzegorz Gałgan
- Wójt Gminy Przeciszów – Tomasz Kosowski
- Burmistrz Gminy Zator – Mariusz Makuch.

Wystąpienie przedstawicieli władz powiatowych z inicjatywą nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu to akt wzmacniający jej autorytet oraz zobowiązanie do jeszcze skuteczniejszej pracy.
W dniu 18 września 2019 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podpisał akt nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu z dniem 27 września 2019r.

Projekt sztandaru został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu barwy karmazynu po stronie głównej, a barwy granatowej po stronie odwrotnej. Boki płata są obszyte srebrną frędzlą. Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod godłem jest umieszczony napis: „BÓG HONOR OJCZYZNA”, stanowiący dewizę, haftowany srebrnym szychem. Na stronie odwrotnej płata sztandaru, pośrodku jest umieszczona haftowana srebrna gwiazda, składająca się z ośmiu pęków promieni.

W poprzek gwiazdy jest umieszczona rozwinięta wstęga o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Nad wstęgą, pośrodku gwiazdy jest umieszczona tarcza herbowa. Dookoła gwiazdy umieszczona jest nazwa jednostki Policji. W rogach płata sztandaru umieszczone są wieńce złożone z dwóch gałązek – wawrzynu i dębiny. W utworzonych przez nie polach znajdują się miejsca, w których umieszcza się wizerunek patrona Policji oraz oznaczenie rodzajów służb. Głowica sztandaru, wykonana z białego metalu, składa się z wizerunku orła policyjnego oraz z tulei, w której znajduje się miejsce na fotokopię aktu nadania sztandaru. Tuleja łączy głowicę z drzewcem. Nadanie sztandaru jednostce Policji jest symbolem najwyższego uznania, godności i dumy.

Sztandar, stanowiący o sile i jedności oświęcimskiej jednostki, będzie też elementem łączącym współczesne i przyszłe pokolenia policjantów. To także duma, zaszczyt i honor dla każdego funkcjonariusza.

(KWP w Krakowie / wsz)

 

  • poczet sztandarowy przed ołtarzem w kościele
  • Sekretarz Stanu Sylwester Tułajew wbija gwóźdź w drzewiec sztandaru
  • Komendant Krzysztof Pobuta salutuje przed sztandarem
  • ks. bs. Roman Pindel święci sztandar
  • przemówienie Sekretarza stanu Sylwestra Tułajewa
  • przemówienie I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka
Powrót na górę strony