Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mosty zamiast murów. Polsko - Niemieckie warsztaty budowania pozytywnego wizerunku policji

Data publikacji 09.12.2019

W Centrum Konferencyjnym w Kolesinie odbyły się warsztaty szkoleniowe pn. „Polsko-niemiecka współpraca regionalna w zakresie budowania pozytywnego wizerunku Lubuskiej i Brandenburskiej Policji”. W projekcie uczestniczyli policjanci z Polski i Niemiec, którzy omawiali i analizowali aspekty budowania pozytywnego wizerunku Policji po obu stronach Odry.

Współpraca pomiędzy Policją polską i niemiecką trwa nieprzerwanie od wielu lat. Umowa o współpracy przygranicznej, która została podpisana w 2002 roku w Berlinie dała obu stronom narzędzia do współdziałania w wielu obszarach – wymiany informacji, przeciwdziałania przestępczości, organizacji wspólnych patroli, powoływania grup operacyjno-śledczych, specjalistycznych zespołów zadaniowych czy prowadzenia operacji i pościgów transgranicznych. Na corocznych konferencjach, na których podsumowywane są efekty bieżącej współpracy, lubuska i brandenburska Policja wypracowują nowe strategie skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom terenu pogranicza. Współdziałanie po obu stronach Odry oscyluje jednak nie tylko wokół zagadnień zwalczania szeroko pojętej przestępczości, ale również wymiany dobrych praktyk, promocji oraz budowania pozytywnego wizerunku Policji. Celem projektu było zacieśnienie współpracy w zakresie budowania relacji zawodowych, wymiany doświadczeń w obszarze działań wizerunkowych, ceremonialnych i edukacyjnych lubuskiej oraz brandenburskiej Policji, a przede wszystkim promocja Policji obu krajów partnerskich i podejmowanych wspólnie działań w ramach Programu Operacyjnego Interreg VA Brandenburgia 2014 – 2020.

W dniach 5 i 6 grudnia 2019 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe skierowane do policjantów i pracowników Policji garnizonu lubuskiego oraz Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia. Policjanci ci zajmują się organizacją i prowadzeniem uroczystości (w tym również o charakterze ceremonialnym), koordynacją wizyt i spotkań kierownictwa Policji na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym, komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, zagadnieniami protokołu dyplomatycznego, public relations, a także redagowaniem komunikatów prasowych i dbałością o medialny wizerunek instytucji. Szkolenie otworzył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. mł. insp. Bogdan Piotrowski, który powitał wszystkich gości. Komendant, zwracając się do partnerów z Policji Brandenburgii, podkreślił rolę polsko-niemieckiej współpracy, zwłaszcza w obszarze wspólnej troski o bezpieczeństwo terenu pogranicza. Zwrócił także uwagę na cenną wymianę doświadczeń, dzięki której obie strony mają możliwość udoskonalania – i przenoszenia na własny grunt – nowych metod pracy. W tematykę spotkania wprowadził uczestników koordynator projektu, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej mł. insp. Anna Szydzik, która przedstawiła uczestników ze strony polskiej. Wśród nich znaleźli się oficerowie prasowi z Komend Miejskich i Powiatowych Policji województwa lubuskiego oraz pracownicy Policji odpowiedzialni w swoich jednostkach za przygotowanie uroczystości oraz współpracę z mediami. Stronę niemiecką zaprezentował Zastępca Pełnomocnika ds. niemiecko-polskich kontaktów Prezydium Policji Brandenburgia Norbert Schicht, który powitał przedstawicieli Policji landu Brandenburgia oraz policjantów z Biur Prasowych Dyrekcji Policji Wschód, Północ i Zachód.

Warsztaty dla policjantów z Polski i Niemiec poprowadzili wykwalifikowani trenerzy:

 • dr Joanna Modrzyńska – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, wykładowca na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Założycielka i trener w szkole Art of Manners, gdzie dzieli się wiedzą z zakresu dobrych manier, etyki w biznesie, protokołu dyplomatycznego, organizacji i funkcjonowania polskiej i zagranicznej służby dyplomatycznej oraz praktycznej organizacji spotkań oficjalnych i towarzyskich. Dr Joanna Modrzyńska wprowadziła uczestników warsztatów w tajniki „Zasad protokołu dyplomatycznego” w kontekście savoir-vivre'u i dobrych manier (część I) oraz przygotowania i udziału w spotkaniach oficjalnych (część II),
 • Barbara Basińska – założycielka firmy Ad Rem, która specjalizuje się w szkoleniach, mediacjach i coachingu. Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, mediacji, negocjacji oraz psychologicznych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.

Trenerka przygotowała warsztaty pn. „Wystąpienia publiczne – sztuka autoprezentacji podczas uroczystości organizowanych w jednostkach Policji”, który wprowadził uczestników w zagadnienia komunikacji werbalnej, niewerbalnej, właściwego budowania wystąpień publicznych oraz sposobów walki z tremą.

Wśród prelegentów znaleźli się także policjanci, którzy omówili praktyczne aspekty swojej codziennej pracy. Sierż. Przemysław Adamik z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. przygotował wystąpienie na temat „Planowania oraz organizacji uroczystości i przedsięwzięć w jednostkach lubuskiej Policji”, podkom. Maciej Kimet z Zespołu Prasowego KWP w Gorzowie Wlkp. podzielił się wiedzą z obszaru „Narzędzi public relations w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu”, natomiast Mario Heinemann z Prezydium Policji Brandenburgia opowiedział o „Policyjnej komunikacji społecznej kraju Brandenburgia”. Drugiego dnia szkolenia odbył się również panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy podsumowali warsztaty, wymienili się doświadczeniami, indywidualnymi metodami działań oraz wypracowali funkcjonalny sposób dzielenia się dobrymi praktykami. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału w szkoleniu. Projekt pn. „Polsko-niemiecka współpraca regionalna w zakresie budowania pozytywnego wizerunku Lubuskiej i Brandenburskiej Policji” przyczynił się do zrozumienia różnic międzykulturowych, rozwinięcia i zacieśnienia współpracy pomiędzy partnerami, jeszcze skuteczniejszej komunikacji w obszarze działań wizerunkowych oraz wzmocnienia promocji obu krajów partnerskich, w tym wspólnie organizowanych przedsięwzięć, w ramach Programu Operacyjnego Interreg VA Brandenburgia-Polska. Był także doskonałą okazją do nawiązania relacji koleżeńskich oraz pokonywania barier językowych i kulturowych.  

Projekt, którego inicjatorem był Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., został zrealizowany ze środków Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)

 • Policjant poczas przemowy kobieta obok
 • Zdjęcie wszystkich członków konferencji
 • Kobieta podczas przemowy na konferencji
 • Uczestnicy konferencji
 • Uczestnicy konferencji
 • Uczestnicy konferencji
 • Kobieta podczas przemowy
 • Flaga Polski i Niemiec na stole
 • Przekazanie dyplomów
Powrót na górę strony