Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polskie akcenty na elitarnym szkoleniu w Portugalii

W szkoleniu dotyczącym dowodzenia i planowania w Policji w kontekście wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej „EU CSDP Police Command and Planning” - jako jedyny polski policjant - uczestniczył wykładowca słupskiej Szkoły Policji. Zajęcia zorganizowano w Wyższym Instytucie Nauk Policyjnych i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lizbonie, a wśród prelegentów znaleźli się również polscy policjanci.

Organizatorem kursu była Agencja Unii Europejskiej promująca szkolenia w dziedzinie ścigania na poziomie europejskim i międzynarodowym - CEPOL. Reprezentantem Polskiej Policji w tym przedsięwzięciu był podinsp. Sebastian Majchrzak ze Szkoły Policji w Słupsku, który pozostaje w rezerwie kadrowej ekspertów narodowych przewidzianych do uczestnictwa w misjach zagranicznych pod auspicjami Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W skład grupy uczestniczącej w szkoleniu weszli wyżsi funkcjonariusze organów ścigania, posiadający odpowiednie kompetencje, przewidywani do udziału w cywilnych misjach zarządzania kryzysowego w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej lub aplikowania do odpowiednich organów Unii Europejskiej zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, na wysokim szczeblu zarządzania, planowania lub dowodzenia.
Szkolenie było również otwarte dla personelu planowania Policji UE i krajowych szefów pozamilitarnego szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego.

Uczestnicy rozwijali swoje umiejętności w zakresie kompetencji dowódczych i kontrolnych, w zakresie planowania misji, wdrażania, zarządzania i oceny, które są przypisane wyższym urzędnikom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, uprawnionym do zajmowania wysokich stanowisk w misjach i operacjach zarządzania kryzysowego w UE.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu było ukończenie części e-learningowej, która zawierała niezbędne informacje stanowiące podstawy do dalszego uczestnictwa. Kurs dostarczył też wiedzy na temat wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, w szczególności ram instytucjonalnych Unii, obecnej sytuacji, planowania i procesów decyzyjnych, realizacji mandatu misji w konkretnych działaniach, uwzględniającej prawa człowieka i inne podstawowe zasady Wspólnoty Europejskiej.
Uczestnicy doskonalili również umiejętności korzystania z odpowiednich narzędzi w zarządzaniu i kierowaniu policyjnymi komponentami misji, w tym aspektami współpracy i koordynacji z zainteresowanymi stronami oraz raportowania i oceny misji.

Program zajęć przewidywał również wizytę w jednostce specjalnej portugalskiej Policji, gdzie można było obserwować ćwiczenia z zakresu ochrony osobistej VIP`a i jego eskorty, rozpraszanie agresywnego tłumu, postępowanie z ładunkami wybuchowymi oraz wykorzystanie do działań specjalnych psów służbowych.

Warty podkreślenia jest również fakt, że wśród wykładowców prowadzących szkolenie byli także polscy policjanci, którzy w przeszłości pełnili służbę w misjach międzynarodowych: insp. Cezary Luba - aktualny zastępca szefa misji EULEX w Kosowie i mł.insp. Marcin Wydra - ekspert do spraw planowania cywilnych misji zagranicznych zarządzania kryzysowego w Służbie Działań Zewnętrznych Unii Europejskiej.

Zajęcia szkoleniowe

 • Wykład prowadzi mł.insp. Marcin Wydra.
 • W trakcie zajęć wykładowych.
 • Polską Policję wśród uczestników reprezentował podinspektor Sebastian Majchrzak.
 • W trakcie jednego z wykładów.
 • Jeden ze slajdów prezentowanych podczas wykładów.
 • Wykład prowadzi inspektor Cezary Luba.

W jednostce specjalnej portugalskiej Policji

 • Obserwacja ćwiczeń jednostki specjalnej portugalskiej Policji.
 • Ćwiczenia z eskorty wipa.
 • Prowadzenie w eskorcie wipa.
 • Pododdział zwarty naprzeciw agresywnych kibiców.
 • Policjant z psem służbowym zatrzymuje jednego z demonstrantów.
 • Pododdział zwarty podchodzi do zatrzymywanego kibica.
 • Wykorzystanie podczas interwencji granatów dymnych.
 • Pododdział zwarty w trakcie przywracania naruszonego porządku.
 • Symulacja starcie kibiców z policjantami.
 • W trakcie ćwiczeń zaprezentowano także wykorzystanie psów służbowych.
 • Psy służbowe portugalskiej Policji.
 • Obiekty symulacyjne z możliwością obserwacji z góry prowadzonych działań.

Powrót na górę strony