Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończyła się narada służbowa kadry kierowniczej Policji

Data publikacji 09.01.2020

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz jego zastępcy nadzorujący poszczególne piony podsumowując rok 2019 w trakcie pierwszego dnia, odbywającej się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, odprawy rocznej nie mieli wątpliwości, że był to rok dla Policji nie tylko szczególny, ze względu na setną rocznicę powołania Policji Państwowej, ale także bardzo udany.

Udany był, co Komendant  Główny podkreślał wielokrotnie, w pierwszej kolejności ze względu na  uzyskane bardzo wysokie oceny społeczne. W przeprowadzonym we wrześniu 2019 r. przez CBOS badaniu aż 75 proc. ankietowanych oceniło Policję pozytywnie. Badani stwierdzili, że Policja pozostaje najlepiej ocenianą instytucją publiczną i aż  89 proc. obywateli uważa, że w Polce jest bezpiecznie.

- To najpiękniejszy prezent jaki mogliśmy dostać z okazji setnej rocznicy. I za to, że go otrzymaliśmy, chcę bardzo podziękować wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym, bo odzwierciedla on ich zaangażowanie, trud i profesjonalizm. To wielki zaszczyt móc kierować tą formacją – podkreślił gen. insp. Jarosław Szymczyk.

A trud, o którym mówił Komendant Główny to m.in. każdego dnia 2019 r. przeprowadzanych prawie 15 tys. interwencji, prawie 14 tys. policjantów w służbie patrolowej i obchodowej, prawie 4,3 tys. policjantów ruchu drogowego, prawie 1,7 tys. wykrytych przestępstw i prawie 20 tys. wykroczeń.

Zdaniem Komendanta Głównego duży wpływ na tak wysokie oceny miała m.in. realizacja zadań w ramach tzw. trzech filarów uspołeczniania działań Policji. Należą do nich Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, w ramach, której rośnie zarówno liczba zgłoszeń jak i potwierdzalność zgłaszanych przez obywateli zagrożeń, odtwarzanie posterunków, których do końca 2019 r. przybyło już 117 oraz nowa filozofia pełnienia służby dzielnicowych, pełniących rolę policjantów pierwszego kontaktu.

- Wszystkie te działania musimy konsekwentnie kontynuować. Musimy słuchać ludzi. Od nich musimy czerpać informacje czego potrzebują, czego oczekują i tak organizować swoją pracę, by te potrzeby realizować – podsumował gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Następnie kwestie przestępczości omówił nadzorujący pion kryminalny Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha. Podkreślił, że cieszy wzrost wykrywalności w przestępczości kryminalnej. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat była najwyższa wśród przestępstw najbardziej dokuczliwych społecznie, takich jak m.in. bójki i pobicia, kradzież cudzej rzeczy, rozbój, wymuszenie, kradzież rozbójnicza, zabójstwo czy zgwałcenie.

To, co wymaga zwiększenia wysiłków i naszej szczególnej uwagi, to oszustwa gospodarcze. 

- Wzrost przestępstw stwierdzonych o ponad 20 proc. oznacza, że tym roku na rozwiązywanie tego problemu musimy położyć szczególny nacisk. Ważną rolę odegrają w tym komórki do zwalczania cyberprzestępczości, bo wiele z tych oszustw dokonywanych jest w Internecie – zapowiedział komendant Kamil  Bracha.

Do sukcesów mijającego roku zaliczył też rekordową liczbę zabezpieczonego mienia w postępowaniach czynnych. W ubiegłym roku były to ponad 3 mld zł, w zakończonych ponad 866 mln zł.

Efekty pracy policjantów prewencji omówił nadzorujący ten pion Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański. Podkreślił  między innymi sukcesy dzielnicowych, czego dowodem są m. in. wysokie oceny Policji, a także rolę KMZB w prawidłowym, a więc skutecznym dysponowaniu siłami Policji.

To, na czym teraz winniśmy się skupić, to zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, bo choć liczba wypadków i rannych trzeci rok z rzędu maleje, to tu odnotowano niewielki wzrost. To, co napawa optymizmem, to spadek liczby wypadków, rannych i zabitych w wypadkach drogowych z udziałem pieszych.

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym pozostaje naszym priorytetem. Kontynuowane będą działania dotyczące funkcjonowania KMZB. Mapa będzie się zmieniać uzyskując nowe funkcjonalności, będą też powstawały nowe posterunki, w 2020 r. 32, potem kolejnych 17 – zapowiedział komendant Szymański.

O pieniądzach, zakupach i inwestycjach mówił I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Poinformował, że według projektu planu budżetu, łącznie z kwotą z Centralnego Funduszu Wsparcia Policji, Policja w tym roku będzie miała do dyspozycji ponad 11 mld zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone m. in. na sprzęt transportowy: zakupionych zostanie ponad 1,1 tys. sztuk sprzętu, tabor lotniczy, w tym dwa śmigłowce Bell 407-Gxi, uzbrojenie i technikę policyjną, tu kupionych będzie m. in. ponad 4 tys. kamizelek kuloodpornych, 5 tys. pistoletów, 360 kamer nasobych i 2,5 tys. hełmów kuloodpornych oraz sprzęt teleinformatyczny m.in. ponad 450 mobilnych terminali noszonych.

Ważną pozycją w policyjnym budżecie będą zadania inwestycyjne. W tym roku zbudowanych zostanie 47 nowych obiektów, tyle samo zostanie przebudowanych lub zmodernizowanych, a 8 zostanie poddanych termomodernizacji.

- Ten rok, pod względem finansowym, zapowiada się dla Policji bardzo dobrze, co oznacza, że dla logistyki pracowicie. Im więcej pieniędzy ma Policja, tym więcej pracy mają policyjni logistycy. Ale wiem, że w 2020 r. poradzą sobie równie świetnie, jak w roku ubiegłym – podkreślił komendant Augustyniak.

Pierwszy dzień odprawy dopełniły wystąpienia komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Roberta Stachery, który omówił wybrane zjawiska w służbie zidentyfikowane przez kierowaną przez niego jednostkę w 2019 r., dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Pauliny Filipowiak, która zreferowała zasady wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich UE oraz państw trzecich oraz dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP insp. Jarosława Siekierskiego, który omówił wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz dobór do Policji w 2019 r.

W trakcie narady głos zabrali także przedstawiciele związków zawodowych. Sytuację kadrową, organizacyjną i finansową pracowników Policji przedstawiła przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta Hus, a jej zastępczyni, Joanna Stec-Trzpil zaprezentowała potrzeby, postulaty i propozycje do programu rozwoju Policji na lata 2021-2024.

Drugi dzień narady rozpoczęło wystąpienie dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Macieja Nestoruka, który zaprezentował nowe, testowane obecnie narzędzie do monitorowania przejazdu kibiców. Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA mł. insp. Dariusz Zięba omówił zasady kierowania pododdziałów kontrterrorystycznych do działań bojowych oraz zasady powoływania i funkcjonowania Centralnego Odwodu Kontrterrorystycznego Komendanta Głównego Policji, dyrektor Biura kontroli KGP insp. Dariusz Szuba przedstawił wydarzenia nadzwyczajne oraz wybrane problemy definiowane przez Biuro Kontroli KGP.

Rok ubiegły podsumował również przewodniczący NSZZP asp. szt. Rafał Jankowski. Jego zdaniem był to rok ważny bo rozpoczęła się w nim realizacja porozumienia zawartego z MSWiA w 2018 r. I ważny będzie również rok obecny bo będą w nim realizowane kolejne jego postanowienia poczynając od zaplanowanej od pierwszego stycznia podwyżki uposażenia policjantów. Inną sprawą, na którą przewodniczący zwrócił uwagę, kluczową w jego ocenie, jest sfinalizowanie prac nad penalizacją zachowania polegającego na niestosowaniu się do poleceń policjanta.

- Wiele rzeczy udało się nam osiągnąć, wiele jest na dobrej, choć nie zawsze tak szybkiej jak byśmy chcieli, drodze do pozytywnego zakończenia, ale w tym gronie, chciałbym mocno zaakcentować, że tych sukcesów nie byłoby bez wsparcia Komendanta Głównego Policji. I za to wsparcie bardzo dziękuję – podkreślił przewodniczący Rafał Jankowski.

Uroczystym momentem odprawy było wręczenie Medali Stulecia utworzenia Policji Państwowej. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uznaniu osiągnięć w popularyzowaniu tradycji i dokonań Policji medale otrzymali: Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand i przewodniczący NSZZP asp. szt. Rafał Jankowski.

- Dziękując za to wyjątkowe dla mnie wyróżnienie chciałbym podkreślić, że współpraca z policjantami to nie tylko przyjemność, ale także sentyment. Bo ta współpraca trwa już 30 lat. I zawsze dawała mi ogromna satysfakcję. I wtedy kiedy jako młody prokurator współpracowałem z policjantami na najniższym szczeblu i dziś kiedy odbieram ten medal z rąk Komendanta Głównego – podkreślił Robert Hernand.

Zastępca Prokuratora generalnego korzystając z okazji podziękował gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi za bardzo dobą współpracę Policji z Prokuraturą. Jak zaznaczył jakość tej współpracy jest niezwykle istotna bo obie instytucje mają wspólny, niezwykle ważny cel, zwalczanie przestępczości.

Naradę zakończył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk dziękując wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym, poczynając od swoich zastępców a kończąc na wszystkich, którzy dzień w dzień zapewniają obywatelom bezpieczeństwo. Na ręce Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda Komendant Główny złożył podziękowania za bardzo dobrą współpracę obu instytucji podkreślając jednocześnie jak ważne jest wsparcie Prokuratury dla funkcjonariuszy, którzy w trakcie swojej służby narażają się na bezpodstawne oskarżenia.

(tekst: KK BKS KGP, zdjęcia: WSPol w Szczytnie)

 • Narada służbowa kadry kierowniczej Policji
 • Narada służbowa kadry kierowniczej Policji
 • Narada służbowa kadry kierowniczej Policji
 • Narada służbowa kadry kierowniczej Policji
 • Narada służbowa kadry kierowniczej Policji
 • Narada służbowa kadry kierowniczej Policji
 • Narada służbowa kadry kierowniczej Policji
 • Narada służbowa kadry kierowniczej Policji
 • Komendant Główny wręcza Medale Stulecia utworzenia Policji Państwowej Zastępcy Prokuratora Generalnego Robertowi Hernand i przewodniczącemu NSZZP asp. szt. Rafałowi Jankowskiemu.
 • Komendant Główny wręcza Medale Stulecia utworzenia Policji Państwowej Zastępcy Prokuratora Generalnego Robertowi Hernand i przewodniczącemu NSZZP asp. szt. Rafałowi Jankowskiemu.
 • Komendant Główny wręcza Medale Stulecia utworzenia Policji Państwowej Zastępcy Prokuratora Generalnego Robertowi Hernand i przewodniczącemu NSZZP asp. szt. Rafałowi Jankowskiemu.
 • Komendant Główny wręcza Medale Stulecia utworzenia Policji Państwowej Zastępcy Prokuratora Generalnego Robertowi Hernand i przewodniczącemu NSZZP asp. szt. Rafałowi Jankowskiemu.
Powrót na górę strony