Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mniej przestępstw kryminalnych przy ogólnym wzroście wykrywalności

Data publikacji 23.01.2020

Początek roku to zawsze czas na podsumowanie minionych 12 miesięcy. Okres analiz, wyciągania wniosków i planowania działań na najbliższe miesiące. Miniony 2019 rok był wyjątkowy bo związany z obchodami "100 Rocznicy powstania Policji Państwowej". Obfitował w wiele wydarzeń promujących zawód policjanta ale także inicjatyw charytatywnych i integrujących środowisko policyjne z mieszkańcami województwa. Cieszą też sukcesy takie jak wysokie miejsca na podium w ogólnopolskich konkursach policyjnych.

23 stycznia 2020 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się narada roczna, podczas której kadra kierownicza łódzkiego garnizonu Policji omówiła działalność i przedsięwzięcia w 2019 roku, kierunki działań na 2020 rok. Ocenie poddano prace pionu kryminalnego, prewencyjnego oraz logistyki.

Na wstępie powitano zaproszonych gości: reprezentującą Wojewodę Łódzkiego, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - Panią Dorotę Gajewską, Prokuratora Regionalnego w Łodzi - Pana Jarosława Szuberta, Naczelnika Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Pana Mariusza Jaworskiego, Prokuratora Okręgowego w Łodzi - Panią Marię Szcześniak-Bauer, Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Sieradzu – Panią Jolantę Szkilnik, Kierownika Działu do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim – Pana Piotra Cegiełkę, Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Pana Tomasz Dominowski – Wydział Współpracy Regionalnej i Zagranicznej Kancelarii Marszałka).

W odprawie uczestniczyli także: Naczelnik Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji – młodszego inspektora Kamil Czarnecki, Naczelnik Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji – komisarz Piotr Łopaciński, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa łódzkiego – nadkomisarz Krzysztof Balcer oraz kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji województwa łódzkiego, dowódcy oraz samodzielne stanowiska.

W pierwszej części Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński podziękował wszystkim policjantom za cały rok pracy. Garnizon Łodzki stanowi 22 komendy miejskie i powiatowe, 36 komisariatów, 17 posterunków i 118 punktów przyjeć interesantów. Aktualny stan zatrudnienia to 5936 policjantów i 1603 pracowników cywilnych. W 2019 roku o służbe w Łodzkiej Policji zabiegało 919 kandydatów, przyjęto 290 osób. Na rok 2020 zaplanowano dobór kolejnych kilkuset policjantów w sześciu naborach: 27 lutego 2020 r., 21 kwietnia 2020 r., 13 lipca 2020 r., 16 września 2020r., 5 listopada 2020 r., 30 grudnia 2020 r. Jedynym limitem przyjęć jest liczba wakatów. Komendant podkreślał role adaptacji zawodowej i szkoleń kadry średniego szczebla. Omówił także m.in. zagadnienia wyróznień dla funkcjonariuszy, a także kwestii dyscypliny.

Cieszą sukcesy na szczeblu ogólnoposlkim. Aktualnie mamy najlepszego dzielnicowego w całym kraju. Rywalizację, w której udział wzięło 34 policjantów dzielnicowych i 17 kierowników dzielnicowych wygrał sierż. szt. Sylwester Grzelak z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu zajmując I miejsce. Natomiast Kierownik Rewiru Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie – asp. szt. Waldemar Leszczyński w ogólnej klasyfikacji zajął II miejsce - na 17 Kierowników Dzielnicowych biorących udział w rywalizacji.

Natomiast spośród 17 policjantów służby prewencyjnej reprezentujących Komendy Wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji, najlepszym w konkursie na oskarżyciela publicznego okazał się aspirant sztabowy Krzysztof Kamiński z KPP w Tomaszowie Mazowieckim.

II miejsce w Polsce w Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji zajął podkom. Paweł Lesiak – dyżurny w KPP w Rawie Mazowieckiej. Funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi zajęli 1. miejsce w zawodach w konkurencjach wytrzymałościowo-siłowych zorganizowanych przez KWP w Olsztynie. W zawodach uczestniczyli policjanci oraz przedstawiciele innych służb mundurowych. Patronem honorowym zawodów był Komendant Główny Policji.

Temat doboru pogłębiony został przez przedstawicielki Sekcji Doboru Wydziału kadr i Szkolenia KWP w Łodzi. Wskazały one na dotychczasowe działani ale także na plany na 2020 rok. Cały czas prowadzone są kampanie informacyjne promujące zawód policjanta oraz zachęcające do wstąpienia w nasze szeregi. Do ciekawszych przedsięwzięć, które spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu należy projekt "Plan Gliniarz" zorganizowany pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. We wszystkich etapach instruktorem była sierż. sztab. Marta Mysur z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi, która poza służbą jest reprezentantką Polski w Taekwon - do i mistrzynią Świata w we wspomnianej dyscyplinie http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/38217,Policyjna-Gala-Sztuk-Walki-juz-za-nami.html?search=44480391

W Dzień Kobiet w centrum handlowym Sukcesja przy ul. al. Politechniki w Łodzi łódzkie policjantki zaprezentowały jak wygląda ich codzienna służba. Tego dnia osoby odwiedzające centrum handlowe mogły poznać tajniki różnych pionów reprezentowanych przez funkcjonariuszki.

Jesteśmy częstym gościem na targach pracy, w szkołach średnich, na uczelniach. Na kandydatów czekamy także na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, gdzie we wskazanych terminach pomagamy przygotować się do toru przeszkód, który jest jednym z elementów procedury przyjęcia do służby. Organizujemy tzw. dni otwarte, współpracujemy z klasami mundurowymi. Promując zawód, integrując środowisko i propagując poprawę sprawności fizycznej zorganizowaliśmy wiele biegów. Towarzyszyły im charytatywne zbiórki. Następnie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomasz Olczyk omówił wyniki pracy pionu kryminalnego. W 2019 roku na terenie województwa łódzkiego stwierdzono 47158 przestępstw. Wykrywalność ogólna oscyluje na poziomie bliskim 70%. W ciągu ostatnich 4 lat nastąpił blisko 10% wzrost wykrywalności. Zarzuty usłyszało 20669 podejrzanych, to o 796 więcej niż w 2018 roku.

 

2018
woj. łódzkie

2019
woj. łódzkie

Zabójstwa art.148 kk

46

40  /-6/

Kradzieże cudzej rzeczy                      art. 275 kk, 278 kk, 279 kk

6998

6853  /-145/

Rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia rozbójnicze
art. 280 kk, 281 kk, 282 kk

464

445   /-19/

Kradzieże z włamaniem art.279 kk

4591

4980  /+389/

Zniszczenie mienia art.288 kk

2277

2199  /- 78/

Kradzież auta przez włamanie

 753

 693   /-60/

Przykłady wybranych realizacji policjantów pionu kryminalnego w 2019 roku:

Zastępca KWP w Łodzi do spraw prewencji mł. insp. Jarosław Rybka omówił wyniki pracy podlegającego mu pionu prewencji. Policyjna służba to nie tylko ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń. To nie tylko pogoń za piratami drogowymi czy też obsługa zdarzeń drogowych. To także codzienna służba prewencyjna. W mijającym 2019 roku policjantki i policjanci w woj. łódzkim podejmowali średnio dziennie 219 interwencji, zatrzymywali średnio 18 sprawców przestępstw, ujawniali 1200 wykroczeń. Dodatkowo uczestniczyli w w blisko 6900 tzw. ponadnormatywnych służbach. Każdego dnia policjanci ucząc bezpiecznych zachowań i wyczulając na zagrożenia spotykają się z mieszkańcami. Od seniorów zaczynając na przedszkolakach kończąc, ok. 120 różnych inicjatyw (m.in. Policyjna Akademia Bezpieczeństwa).

Prowadzone są liczne kampanie prewencyjne, m. in.: Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą, na stoku, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczny senior. Nieustannie realizowany jest program Dzielnicowy bliżej nas. Sami dzielnicowi zorganizowali w minionym roku 21 tys. spotkań.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

W 2019 roku w woj. łódzkim odnotowano 79322 zgłoszenia zagrożeń nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z przekazanych, przez jednostki KMP/KPP garnizonu łódzkiego, informacji wynika, że rzetelne zweryfikowanie wskazanych zagrożeń oraz szybka reakcja Policji, a także podejmowanie wzajemnych przedsięwzięć przy udziale innych instytucji, czy podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa, przynoszą wymierne efekty w postaci likwidowania zgłaszanych przez Internautów problemów.
http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/41425,Za-nami-3-lata-funkcjonowania-Krajowej-Mapy-Zagrozen-Bezpieczenstwa.html?search=6867867167454

Ruch drogowy

Policjanci podsumowali rok 2019 na drogach województwa łódzkiego. Z danych statystycznych wynika, że w 2019 roku doszło do 3344 wypadków, to o 415 mniej niż rok wcześniej. Rannych zostało 4040 osób, to o 561 mniej niż w roku 2018. Liczba ofiar śmiertelnych pozostała na podobnym poziomie: 239 i 228 rok wcześniej. Oznacza to, że choć wypadków było mniej, to były one tragiczniejsze w skutkach.
http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/44308,Policjanci-podsumowali-rok-2019-na-drogach-wojewodztwa-lodzkiego.html?search=570889615219

Ważnym aspektem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym było uruchomienie w 2019 roku specjalnej grupy SPEDD.
http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/39179,SPEED-w-natarciu.html?search=2132823969
 

Zastępca KWP w Łodzi do spraw logistyki – Włodzimierz Kalinowski omówił szeroko rozumianą modernizację.
Odprawę podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński. Jeszcze raz podziękował policjantom i pracownikom Policji za rok wytężonej pracy. Szczególne podziękowania przekazał na ręce przedstawicieli Prokuratur, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz wszystkich zaprzyjaźnionych służb i instytucji, z którymi współpracujemy m.in. w ramach Forum Idei Ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego.

mł. insp. Joanna Kącka

 • Widok na siedzących na sali policjantów oraz slajd prezentacji.
 • Kierownictwo i zaproszeni goście siedzący za stołem prezydialnym.
 • Komendant wojewódzki policji w Łodzi zabiera głos.
 • Głos zabiera zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw kryminalnych.
 • Mapa Polski pokazująca zagrożenie przestępczością.
 • Slajd z prezentacji dotyczącej podsumowania pionu kryminalnego.
 • Slajd dotyczący wykrytego zabójstwa.
 • Slajd dotyczący pionu prewencji.
 • Zastępca komendanta do spraw logistyki.
 • Realizacja sprawy dot. zabójstwa H. Stolarka.
 • Realizacja sprawy dotyczącej forum pedofilskiego.
 • Realizacja dotycząca przestępczości narkotykowej.
 • Realizacja wydziału narkotykowego.
Powrót na górę strony