Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja w ramach międzynarodowego projektu „TRIVALENT – Zapobieganie terroryzmowi poprzez narrację przeciwną radykalizacji”.

Data publikacji 13.02.2020

W dniach 10-11 lutego 2020 r. w Turynie odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi a rola społeczeństwa obywatelskiego: aktualne i przyszłe wyzwania” w ramach projektu „TRIVALENT – Zapobieganie terroryzmowi poprzez narrację przeciwną radykalizacji”. W spotkaniu zorganizowanym przez samorząd i Policję miasta Turyn wzięli udział przedstawiciele konsorcjum projektu z Albanii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Włoch i Polski, eksperci z włoskich ośrodków uniwersyteckich oraz przedstawiciele organizacji religijnych i społecznych rezydujących w Turynie.

Spotkanie zostało zainaugurowane wystąpieniami Wiceprefekta oraz Prezydenta Miasta Turyn, a także Arcybiskupa Archidiecezji Turynu, Jego Ekscelencji Cesare Nosiglia na temat wagi podejmowania innowacyjnych działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji oraz radykalizacji, wiodącej do zachowań ekstremistycznych. Jak podkreślili, przykładem nowoczesnego podejścia w tym obszarze są  inicjatywy podejmowane przez Turyn, drugi po Mediolanie najważniejszy ośrodek gospodarczy i kulturalny północnych Włoch, zamieszkały przez liczne mniejszości religijne i etniczne.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z działaniami podejmowanymi przez organizacje katolickie, żydowskie i muzułmańskie we współpracy z samorządem miasta Turyn rzecz zapobiegania wykluczenia społecznego wyznawców różnych religii, a także wzmocnienia poczucia uczestnictwa członków mniejszości w życiu społecznym miasta. Zaprezentowane zostały również działania organów ścigania związane z przeciwdziałaniem radykalizacji, a w szczególności inicjatywy mające na celu zacieśnienie współpracy z mniejszościami religijnymi i etnicznymi oraz budowanie zaufania społecznego do Policji. Ponadto uczestnikom konferencji przedstawiono testową wersję „Chatbot'a”, narzędzia opracowanego w ramach projektu TRIVALENT, umożliwiającego anonimową ocenę stopnia radykalizacji przekonań oraz komunikację z kompetentnymi służbami i organizacjami pomocowymi. Istnienie takiego narzędzia może stanowić istotną wartość dodaną dla organów ścigania i innych instytucji czy organizacji na potrzeby wychwytywania pierwszych sygnałów radykalizacji i umożliwienie im podjęcia interwencji zanim nastąpi brutalizacja zachowań i popełnienie czynów karalnych.

Komendę Główną Policji reprezentowali kom. Aleksandra Borucka – ekspert Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP oraz Łukasz Niezabitowski – specjalista Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP. Warto nadmienić, iż poza Komendą Główną Policji, Polskę w projekcie niezależnie reprezentują Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku i Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu.

Trzyletni projekt „TRIVALENT” koncentruje się na przeciwdziałaniu terroryzmowi poprzez wczesne wykrywanie przejawów radykalizacji, efektywną komunikację oraz współpracę organów ścigania i społeczeństwa obywatelskiego w zapewnieniu porządku publicznego. Celem głównym projektu jest bowiem lepsze zrozumienie pierwotnych przyczyn zjawiska gwałtownej radykalizacji w Europie oraz opracowanie i wdrożenie odpowiednich środków zaradczych, począwszy od wczesnych metod wykrywania po techniki kontrnarracji.

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji rozumiejąc potrzebę wypracowania właściwych strategii i rozwiązań praktycznych zmierzających do zapobiegania terroryzmowi wraz z 21 partnerami z Europy i Izraela włączyło się w prace projektowe, które zakończą się w kwietniu 2020 roku.

(Biuro Prewencji KGP)

  • Konferencja w ramach międzynarodowego projektu "TRIVALENT - zapobieganie terroryzmowi poprzez narrację przeciwną radykalizacji"
  • Konferencja w ramach międzynarodowego projektu "TRIVALENT - zapobieganie terroryzmowi poprzez narrację przeciwną radykalizacji"
  • Konferencja w ramach międzynarodowego projektu "TRIVALENT - zapobieganie terroryzmowi poprzez narrację przeciwną radykalizacji"
  • Konferencja w ramach międzynarodowego projektu "TRIVALENT - zapobieganie terroryzmowi poprzez narrację przeciwną radykalizacji" - zdjęcie grupowe
Powrót na górę strony