Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służby prewencyjnej oraz seminarium szkoleniowe z udziałem naczelników komend wojewódzkich i stołecznej Policji oraz przedstawicieli szkół policyjnych

Data publikacji 05.03.2020

W dniach 4 – 5 maca 2020 r. w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie, odbywa się narada naczelników komend wojewódzkich i Stołecznej Policji odpowiedzialnych za służbę prewencyjną oraz przedstawicieli szkół policyjnych. Tematem przewodnim jest szeroko rozumiana problematyka związana z funkcjonowaniem służby prewencyjnej. Podczas jej trwania omówiono zadania, jakie zostały zrealizowane w 2019 roku, a także zadania do realizacji, wynikające m.in. z priorytetów Komendanta Głównego Policji na rok 2020.

W Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbywa się narada naczelników komend wojewódzkich i stołecznej Policji odpowiedzialnych za służbę prewencją oraz przedstawicieli szkół policyjnych, której organizatorem jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. W dniu 4 marca br. naradę rozpoczął zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP insp. Piotr Kulesza, który przywitał uczestników i omówił funkcjonowanie służby prewencyjnej oraz zwrócił uwagę na najistotniejsze kierunki działań zrealizowanych w roku 2019, a także działania wynikające z priorytetów Komendanta Głównego Policji na rok 2020.

Po tym wystąpieniu głos zabrał zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji nadkom. Piotr Rzeźnik, który omówił zagadnienie związane z funkcjonowaniem podstawowych komórek służby prewencyjnej, w tym stopień realizacji mierników ocennych, będących we właściwości merytorycznej Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP.

Następnie przeprowadzono panel dyskusyjny z naczelnikami KWP/KSP oraz przedstawicielami szkół policyjnych, którzy wskazali problemy związane z funkcjonowaniem służby prewencyjnej w podległych im garnizonach.

Następnie zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP insp. Piotr Kulesza wraz z zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP nadkom. Piotrem Rzeźnikiem omówili efekty sprawowanego nadzoru przez KWP/KSP, w ramach funkcjonowania mechanizmu nadzoru nad dzielnicowymi, stanowiącego jeden z elementów realizowanego programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Kolejnym zagadnieniem, które omówił radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP nadkom. Andrzej Trelka, było ewidencjonowanie w SESPol absencji, czasu i wyników służby przez policjantów służby prewencyjnej.

Warto wskazać, że wskazana wyżej narada połączona jest z seminarium szkoleniowym i obydwa te przedsięwzięcia są tematycznie powiązane.

Kontynuując naradę Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP nadkom. Piotr Lubaszko, omówił problemy związane ze sprawowaniem opieki nad małoletnim cudzoziemcem pozostawionym bez opieki na terenie RP, w kontekście działań realizowanych przez Policję.

Ostatnim z tematów pierwszego dnia narady zaprezentowanych szczegółowo przez Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP nadkom. Piotra Lubaszko, było przedstawienie projektowanych rozwiązań prawnych dot. zmiany ustawy Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw, w zakresie spraw o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania.

Drugi dzień narady poświęcony był omówieniu przez radcę Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP nadkom. Andrzeja Trelkę modyfikacji formularzy sprawozdawczych SESPol i ewidencjonowania właściwych wartości wyników osiągniętych w służbie przez policjantów służby prewencyjnej.

Kolejny temat, który zaprezentował i omówił Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP nadkom. Piotr Lubaszko z udziałem Naczelnika Wydziału Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP mł. insp. Stanisława Dyrek, było omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem Rejestru Sprawców Wykroczeń.

Ostatnim tematem, jaki został omówiony przez Kierownika Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego SP w Katowicach podinsp. Henryka Barteckiego oraz Kierownika Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego SP w Słupsku mł. insp. Macieja Kalinowskiego, były zagadnienia związane z założeniami do regulaminów ogólnopolskich zawodów policjantów dzielnicowych Dzielnicowy Roku oraz policjantów prewencji Turniej Par Patrolowych Patrol Roku.

Tematem kończącym naradę, zaprezentowanym przez Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji nadkom. Piotra Lubaszko, był nadzór nad terminowym rozliczaniem formularzy mandatów karnych przy pomocy systemu PUE Mandaty. Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP podsumował naradę w obecności Dyrektora Biura Prewencji KGP insp. Roberta Kumora, który odniósł się do stopnia realizacji zadań przez policjantów służby prewencyjnej.

Bardzo istotnym aspektem zarówno narady jak i seminarium była możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz wypracowanie konstruktywnych wniosków w celu podejmowania kolejnych efektywnych działań.

(Biuro Prewencji KGP)

 • uczestnicy narady siedzą przy stole słuchając wystąpienia
 • uczestnicy narady siedzą przy stole słuchając wystąpienia
 • uczestnicy narady siedzą przy stole słuchając wystąpienia
 • uczestnicy narady siedzą przy stole słuchając wystąpienia
 • uczestnicy narady siedzą przy stole słuchając wystąpienia
 • uczestnicy narady siedzą przy stole słuchając wystąpienia
 • uczestnicy narady siedzą przy stole słuchając wystąpienia
 • uczestnicy narady siedzą przy stole słuchając wystąpienia
 • zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP Pan insp. Piotr Kulesza
 • uczestnicy narady siedzą przy stole słuchając wystąpienia
 • uczestnicy narady siedzą przy stole słuchając wystąpienia
 • dwaj policjanci stoją podczas wystąpienia
Powrót na górę strony