Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakład Interwencji Policyjnych w CSP Legionowo kiedyś i dzisiaj

Data publikacji 24.09.2020

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przechodziło na przestrzeni 30 lat wiele zmian organizacyjnych, które miały przede wszystkim dostosować strukturę jednostki do zadań stawianych przez kierownictwo polskiej Policji. Zasadniczą sferą funkcjonowania legionowskiego Centrum jest prowadzenie szkoleń i doskonaleń zawodowych dla policjantów i pracowników Policji. Nieodłącznym elementem szkolenia i doskonalenia zawodowego są interwencje policyjne, więc od początku funkcjonowania jednostki w jej strukturach znajdowała się komórka zajmująca się problematyką szkolenia strzeleckiego, technik interwencji, taktyki podejmowania interwencji oraz kształtowania ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej.

Działalność dydaktyczna

Policjanci Zespołu Szkolenia Strzeleckiego realizują zajęcia z zakresu kompleksowego posługiwania się bronią palną będącą na wyposażeniu Policji. Z uwagi na niezwykle istotną rolę broni palnej wśród środków przymusu bezpośredniego, szkolenie strzeleckie ma szczególne znaczenie w systemie przygotowania i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy. Skuteczne posługiwanie się bronią zapewnia policjantom nie tylko efektywne działanie podczas interwencji o podwyższonym poziomie ryzyka, lecz także ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo fizyczne interweniujących i osób postronnych. Głównym zadaniem policjantów Zespołu Szkolenia Strzeleckiego jest przygotowanie funkcjonariuszy Policji do wykonywania zadań interwencyjnych z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej na poziomie podstawowym oraz specjalistycznym.

Funkcjonariusze Zespołu Taktyki i Technik Interwencji prowadzą zajęcia z zakresu umiejętności służących do realizacji interwencji policyjnych, w szczególności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego będącymi na wyposażeniu Policji. Kolejnym ważnym celem realizowanym przez członków Zespołu Taktyki i Technik Interwencji jest podnoszenie poziomu sprawności fizycznej uczestników szkoleń i kursów.

Zasadniczym obszarem działalności zakładu była i jest realizacja zajęć z funkcjonariuszami, którzy dopiero zaczynają karierę w Policji. Jednakże specyfika interwencji policyjnych wymaga permanentnego doskonalenia i w związku z tym od lat prowadzone są kursy specjalistyczne, na które są kierowani nierzadko policjanci z kilkunasto- lub kilkudziesięcioletnim stażem służby. Policjanci Zakładu Interwencji Policyjnych przez lata z powodzeniem szkolili funkcjonariuszy w ramach zaawansowanych kursów specjalistycznych, których programy ewoluowały w związku ze zmianami pragmatyki służbowej. Do najbardziej wymagających zajęć, nie tylko ze strony słuchacza, lecz przede wszystkim prowadzących, należą w szczególności trzy kursy specjalistyczne, których absolwenci otrzymują uprawnienia instruktorskie – kurs z zakresu taktyki i technik interwencji, kurs dla instruktorów strzelań policyjnych oraz kurs dla instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji realizujących zadania w zakresie zwalczania terroryzmu. O ile kursy instruktorów strzelań policyjnych są prowadzone w Centrum Szkolenia Policji od kilku lat, o tyle kurs z zakresu taktyki i technik interwencji można określić jako dziecko Zakładu Taktyki i Technik Interwencji. Pierwszy program kursu opracowano w latach 90. i przez długi czas tego typu kursy były realizowane wyłącznie w CSP.

Obiekty szkoleniowe

Nieodłącznym elementem efektywnego szkolenia jest zaplecze dydaktyczne, które w ciągu ostatnich lat przeszło prawdziwą metamorfozę, zwłaszcza w obszarze szkolenia strzeleckiego. Początkowo wykładowcy prowadzili strzelania na otwartym obiekcie o wałach i kulochwycie wykonanym z ziemi, drewna i opon samochodowych. Krokiem naprzód było oddanie do użytku w 2004 r. strzelnicy krytej o zmiennych liniach otwarcia ognia, natomiast prawdziwy przełom nastąpił osiem lat później, gdy rozpoczęto zajęcia w wybudowanym na miejscu starej strzelnicy nowoczesnym kompleksie strzelnic, który wciąż zalicza się do najbardziej wszechstronnych tego typu obiektów w Europie, a być może i na świecie. Nowy obiekt zwiększył możliwości prowadzenia zajęć, w trakcie których uczestnicy realizują zadania strzeleckie zbliżone do realiów interwencji. Jest to bardzo ważne na poziomie przygotowania nie tylko uczestników szkolenia zawodowego podstawowego, lecz także doświadczonych policjantów, którzy aktualizują swoje umiejętności podczas zajęć doskonalących. Na strzelnicy taktycznej, która wchodzi w skład zespołu strzelnic CSP, istnieją warunki sprzyjające prowadzeniu ciekawych – a co najważniejsze „życiowych” strzelań. Nie mniej istotnym atutem posiadania przez CSP zespołu kilku zaawansowanych technologicznie strzelnic, wraz z rozbudowanym zapleczem szkoleniowo-administracyjnym, jest możliwość jednoczesnego szkolenia kilku grup. Dzięki temu obiekt służy nie tylko realizacji zajęć programowych, lecz także zapewnia znacznie większe możliwości prowadzenia zajęć w ramach konsultacji czy też zajęć pozaprogramowych rozwijających zainteresowania interwencyjne słuchaczy.

Znaczący postęp nastąpił również w obszarze rozbudowy bazy szkoleniowej wykorzystywanej w procesie kształcenia ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej oraz taktyki i technik interwencji. Początkowo zajęcia z zakresu interwencji policyjnych odbywały się w hali sportowej, na otwartym stadionie sportowym, na pływalni oraz na torze sprawności fizycznej, których do końca lat 90. mogły pozazdrościć CSP inne szkoły policyjne. Rozwój szkolnictwa policyjnego wymagał jednak coraz bardziej nowoczesnych obiektów dających znacznie większe możliwości szkolenia umiejętności interwencyjnych na różnym poziomie zaawansowania. Baza dydaktyczna wykorzystywana przez Zespół Taktyki i Technik Interwencji wzbogaciła się o taki obiekt w 2010 r., gdy do użytku oddano halę technik interwencji, w której znajdują się: siłownia, sala bokserska, 4 sale do realizacji zajęć z zakresu technik interwencji policyjnych, w tym dwie z matami, oraz korytarz taktyczny, gdzie można między innymi wykorzystywać systemy treningowe z amunicją barwiącą. Poza tym istniejąca od lat 80. hala sportowa, w której znajdują się:
sala do gier zespołowych, dwie sale z matami judo oraz pływalnia, przeszła w latach 2007–2008 gruntowny remont. Zgodnie z najnowszymi trendami szkoleniowymi zmodernizowano także tor sprawności fizycznej, aby jeszcze bardziej podnieść jego walory użytkowe w procesie kształcenia umiejętności interwencyjnych.

Doskonalenie zawodowe i współpraca międzynarodowa

Kadra dydaktyczna Zakładu Interwencji Policyjnych od lat jest aktywna na polu wymiany doświadczeń zawodowych, organizując przedsięwzięcia szkoleniowe o zasięgu krajowym i zagranicznym lub w nich uczestnicząc. W przeciągu 30 lat wykładowcy zakładu brali udział w wielu seminariach i warsztatach dla instruktorów jednostek szkoleniowych Policji organizowanych zarówno przez krajowe, jak i zagraniczne podmioty. W 2007 r. wykładowcy ówczesnego Zakładu Taktyki i Technik Interwencji zorganizowali warsztaty metodyczno-szkoleniowe z zakresu taktyki i technik interwencji, w których uczestniczyło niemal 50 wykładowców szkół policyjnych z Bułgarii, Czech, Litwy, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. W organizację i przebieg warsztatów zaangażował się zwłaszcza podinsp. Jan Dobrzyjałowski, wieloletni starszy wykładowca zespołu zajmującego się problematyką technik i taktyki interwencji. W CSP gościli także instruktorzy z paryskiej Centralnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Publicznego, którzy w 2010 r. prowadzili warsztaty z zakresu technik interwencji. W kwietniu 2013 r. 10 instruktorów Zakładu Interwencji Policyjnych CSP uczestniczyło w stażu szkoleniowym, który odbył się w szkole policji w Nimes we Francji. Wyjazd do Nimes został sfinansowany z budżetu projektu mobilności VETPRO w ramach jednego z programów sektorowych Unii Europejskiej.
Jesienią 2017 r. Zakład Interwencji Policyjnych zorganizował warsztaty międzynarodowe pt. „Użycie środków przymusu bezpośredniego”. Do udziału w międzynarodowej wymianie doświadczeń zostali zaproszeni instruktorzy z zagranicznych jednostek szkoleniowych, z którymi CSP współpracuje w ramach umów lub porozumień. Tematyka warsztatów dotyczyła interwencji z wykorzystaniem samochodów oraz aktywnego strzelca.

Kadra zakładu nabywa również wiedzę i aktualizuje doświadczenia z zakresu dydaktyki, uczestnicząc w kursach międzynarodowych organizowanych przez CEPOL, agencję Unii Europejskiej zajmującą się szkoleniem funkcjonariuszy organów ścigania krajów unijnych i współpracujących z europejską wspólnotą. W 2018 r. mł. insp. Grzegorz Winnicki (kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych) uczestniczył w dwuetapowym kursie pt. „Train the trainers” organizowanym przez CEPOL, a rok później na tego typu szkolenie został zakwalifikowany jako przedstawiciel strony polskiej kom. Hubert Kowalik, wykładowca zakładu zajmujący się szkoleniem strzeleckim.

Doświadczenie, wiedza i umiejętności policjantów Zakładu Interwencji Policyjnych pozwalają im także na udział w charakterze ekspertów w projektach międzynarodowych finansowanych przez instytucje Unii Europejskiej. Mł. insp. Grzegorz Winnicki został zakwalifikowany jako ekspert do projektu „EU-China Police Training Project” i w 2013 r. prowadził zajęcia dotyczące użytkowania broni palnej w trakcie tygodniowego kursu realizowanego na rzecz chińskiej policji w akademii policyjnej w Wuhan. Aktualnie mł. insp. Grzegorz Winnicki i asp. szt. Grzegorz Trędowski uczestniczą w charakterze ekspertów w trzyletnim projekcie pn. „Reforma systemu policyjnego szkolenia podstawowego i ustawicznego w Republice Mołdawii”. Projekt rozpoczął się w 2018 r. i jest wspólnym działaniem konsorcjum policji z Litwy i Polski.

Zawody sportowe

Poza działalnością dydaktyczną kadra zakładu zajmuje się organizacją zawodów na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Przez wiele lat pasjonaci strzelectwa rywalizowali ze sobą podczas ogólnopolskich zawodów strzeleckich o Puchar Komendanta CSP. Inicjatorami tych zawodów oraz głównymi organizatorami byli członkowie Zespołu Szkolenia Strzeleckiego Zakładu Taktyki i Technik Interwencji, którzy w 2001 r. zorganizowali ich pierwszą edycję. Do 2007 r. przeprowadzono 7 kolejnych. Do udziału w zawodach zapraszano nie tylko czołowych zawodników, lecz także gości specjalnych, dla których organizowano specjalną konkurencję strzelecką. Zwycięzca otrzymywał tarczę pamiątkową. Przy okazji legionowskich zawodów o Puchar Komendanta nie sposób pominąć postaci podinsp. Adama Morawskiego – wieloletniego starszego wykładowcy zakładu, który nie tylko wkładał wiele wysiłku w organizację zawodów strzeleckich, lecz także święcił triumfy jako doskonały zawodnik. Jednym z największych sukcesów podinsp. A. Morawskiego było zdobycie złotego medalu w strzeleckiej konkurencji Pistolet Centralnego Zapłonu podczas XVII edycji Międzynarodowych Zawodów Służb Policyjnych, które zostały rozegrane w październiku 2008 r. w czeskich Budziejowicach. Należy dodać, że legionowscy strzelcy od lat zaliczają się do krajowej czołówki, czego dowodem są chociażby dwa tytuły drużynowych wicemistrzów Polski Policji, które reprezentanci Zakładu Interwencji Policyjnych wywalczyli dla CSP w latach 2017 i 2018. W 2011 r. w CSP zorganizowano Mistrzostwa Policji w Judo, które wcześniej najczęściej rozgrywano w województwie śląskim lub w obiektach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów największy udział mieli policjanci Zespołu Taktyki i Technik Interwencji. Mistrzostwa były rozgrywane na matach CSP nieprzerwanie do 2018 r. Do współzawodnictwa w mistrzostwach zapraszano nie tylko najlepszych judoków reprezentujących Policję, lecz także zawodników ze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Wojska Polskiego. Policyjne mistrzostwa judoków łączą się bezsprzecznie z wykładowcą Zakładu Interwencji Policyjnych kom. Jackiem Kuźmińskim, który nie tylko kilkukrotnie triumfował na mistrzostwach jako zawodnik, lecz także z niesłabnącym zaangażowaniem brał udział w pracach organizacyjnych, przygotowując wspólnie z innymi członkami zespołu kolejne edycje mistrzostw rozgrywanych w obiektach CSP.

Historia zakładu to historia ludzi

Działalność Zakładu Interwencji Policyjnych to przede wszystkim historia wielu nietuzinkowych wykładowców znanych w policyjnym gronie ze swojego profesjonalizmu. Każdy z nich miał swój wkład w rozwój procesu kształcenia policjantów. Mając na uwadze charakter niniejszego tekstu, autorzy wskazali jedynie na najistotniejsze w ich ocenie wydarzenia, które miały miejsce w przeciągu 30 lat działalności zakładu. Nie sposób wymienić wszystkich nazwisk, osiągnięć, a jeszcze trudniej zdobyć fotografie tych, którzy pełnili służbę w zakładzie, zanim aparaty cyfrowe i smartfony stały się nieodzowną częścią naszego życia. Wszystkim, którzy nie zostali wymienieni w tekście, bez wątpienia należą się podziękowania za codzienny trud, wysiłek i zaangażowanie w proces szkolenia niezliczonych zastępów polskich policjantów. Dzięki takim jak oni funkcjonariusze Policji mogą czuć się bezpieczniej w konfrontacji z przestępcami.

(CSP Legionowo / mk)

  • Zdjęcie przedstawia policjantów podczas ćwiczeń na torze przeszkód.
  • Zdjęcie zrobione z powietrza przedstawiające kompleks strzelnic w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
  • Policjant z Centrum Szkolenia Policji podczas szkolenia w chińskiej akademii policyjnej w Wuhan.
  • Zdjęcie przedstawiające sześcioro polskich policjantów podczas wyjazdu do Katalonii.
  • Policjanci podczas ćwiczeń na macie.
  • Policjant z medalem na szyi ubrany w strój do ćwiczeń Judo.
  • Dwie kobiety podczas ćwiczeń Judo na macie.
  • Zdjęcie przedstawia 3 czteroosobowe drużyny na podium wraz ze zdobytymi trofeami.
  • Trzej funkcjonariusze prezentujący zdobyte trofea na zawodach strzeleckich - zdjęcie historyczne.
Powrót na górę strony