Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że?

Data publikacji 02.10.2020

Czy wiesz, że przy zatrzymaniu i doprowadzeniu osoby do komendy, policjanta obowiązuje prawem określony algorytm działania?

Zgodnie z przepisami policjant po doprowadzeniu osoby zatrzymanej do jednostki organizacyjnej Policji:

  1. informuje osobę zatrzymaną o przysługujących jej prawach i wręcza jej odpowiednie pouczenie o uprawnieniach osoby zatrzymanej;
  2. wysłuchuje osobę zatrzymaną na okoliczność zatrzymania;
  3. sporządza protokół zatrzymania osoby;
  4. doręcza osobie zatrzymanej kopię protokołu zatrzymania za potwierdzeniem odbioru;
  5. podejmuje czynności mające na celu realizację praw, o których mowa w pkt 1, jeżeli osoba zatrzymana tego zażądała;
  6. zawiadamia o zatrzymaniu miejscowo właściwego prokuratora;
  7. zawiadamia o zatrzymaniu dowódcę jednostki wojskowej w razie powzięcia wiadomości, że osoba zatrzymana jest żołnierzem.

Uwaga: Jeżeli osoba zatrzymana nie chce na przykład kontaktu z adwokatem albo nie chce powiadomić osoby bliskiej o zatrzymaniu, wówczas prawo takie nie będzie zrealizowane.

Ważne: Przebieg tych oraz innych czynności opisany został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. Zdarza się, że osoby składają skargę na działania policjantów ponieważ w ich subiektywnym odczuciu czynność policyjna została wykonana niezgodnie z prawem, dlatego warto jest zapoznać się z tym przepisem.

Ważne: Jeżeli policjant podejmuje się wobec Ciebie czynności legitymowania, to faktycznie wiąże się to z chwilowym zatrzymaniem rozumianym jako brak możliwości opuszczenia miejsca, w którym czynność ta jest dokonywana. Nie jest to jednak zatrzymanie opisane w procedurach karnych i  nie przysługują Ci uprawnienia osoby zatrzymanej i doprowadzonej do komendy.

Uwaga: Jeżeli uważasz, że czynność policjanta była bezprawna lub naruszająca na przykład Twoją godność, to możesz złożyć skargę na policjanta lub złożyć zażalenie do prokuratury na tę czynność.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony