Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że ?

Data publikacji 26.10.2020

Czy wiesz, że kontrola osobista wykonywana przez policjanta jest szczegółowo opisana w prawie? (część II)

Część II

Kontrola osobista jest czynnością często wykonywaną przez policjantów i jak sama nazwa wskazuje, czynność ta wiąże się ze zgodną z prawem ingerencją w jedną z najbardziej wrażliwych sfer, do których należy nasze ciało, ale także nasza odzież. Zatem prawa i obowiązki policjanta w tym zakresie szczegółowo zostały opisane w prawie.

Z uwagi na powagę tej czynności, a także rozległość regulacji dotyczących przeprowadzania przez policjanta kontroli osobistej, postanowiliśmy opisać dla Państwa tę czynność w kilku częściach. Tym razem skupimy się na obowiązkach policjanta, który dokonuje tej czynności.

Przypomnijmy podstawę prawną: art. 15 d Ustawy o Policji.

Obowiązki policjanta dokonującego kontroli osobistej:

  1. Przystępując do czynności związanych z kontrolą osobistą policjant podaje swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych.
    Ważne: Policjant nieumundurowany, na żądanie osoby kontrolowanej, okazuje również legitymację służbową w taki sposób, aby osoba kontrolowana miała możliwość odczytać i zanotować numer i organ, który wydał legitymację oraz nazwisko policjanta.
  2. Podaje podstawę prawną i przyczynę podjęcia kontroli osobistej.
  3. Legitymuje osobę kontrolowaną oraz inne osoby, jeżeli uczestniczą w czynności.
  4. Może wezwać osobę kontrolowaną do dobrowolnego wydania przez nią broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących służyć do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub przedmiotów mogących stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt  5 Ustawy o Policji, lub podlegających przepadkowi oraz może żądać opróżnienia przez osobę kontrolowaną kieszeni, innych części odzieży lub przedmiotów znajdujących się na ciele osoby kontrolowanej lub przez nią posiadanych, jak również może żądać przyjęcia przez osobę kontrolowaną odpowiedniej pozycji ciała w sposób umożliwiający sprawdzenie miejsc intymnych.
  5. Odbiera osobie kontrolowanej broń lub inne niebezpieczne przedmioty mogące służyć do popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary albo przedmioty, których posiadanie jest zabronione lub przedmioty mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt  5 Ustawy o Policji, lub podlegające przepadkowi.
  6. Sprawdza, czy informacje o osobie kontrolowanej, przedmiotach lub dokumentach posiadanych przez tę osobę są przetwarzane w zbiorach danych prowadzonych przez Policję lub w dostępnych Policji krajowych i międzynarodowych systemach informacyjnych, w których przetwarza się informacje, w tym dane osobowe, o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw, osobach zaginionych lub osobach poszukiwanych w związku z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego lub w których przetwarza się informacje o skradzionych lub utraconych dokumentach lub przedmiotach, w celu ich odnalezienia.
  7. Pobiera niezbędne dane osobowe osoby kontrolowanej lub innych osób, jeżeli uczestniczą w czynności, oraz dane dotyczące posiadanych przez osobę kontrolowaną dokumentów i podlegających sprawdzeniu przedmiotów, w tym dane związane z tymi przedmiotami lub utrwalone na tych dokumentach.
  8. Może odstąpić od wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1 i 3, w przypadku gdy czynności te zostały wykonane przez policjanta bezpośrednio przed przystąpieniem do dokonania kontroli osobistej w ramach realizacji innych uprawnień określonych w art. 15 Ustawy o Policji, w szczególności w związku z legitymowaniem osoby.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony