Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że ?

Data publikacji 02.11.2020

Czy wiesz, że kontrola osobista wykonywana przez policjanta jest szczegółowo opisana w prawie? (część IV)

Kontrola osobista jest czynnością często wykonywaną przez policjantów i jak sama nazwa wskazuje, czynność ta wiąże się ze zgodną z prawem ingerencją w jedną z najbardziej wrażliwych sfer, do których należy nasze ciało, ale także nasza odzież. Zatem prawa i obowiązki policjanta w tym zakresie szczegółowo zostały opisane w prawie.

Z uwagi na powagę tej czynności, a także rozległość regulacji dotyczących przeprowadzania przez policjanta kontroli osobistej, postanowiliśmy opisać dla Państwa tę czynność w kilku częściach. W przedostatniej części skupimy się na sposobie dokumentowania tej czynności przez policjanta.

Przypomnijmy podstawę prawną: art. 15 d Ustawy o Policji.

Dokumentowanie kontroli osobistej:

Z kontroli osobistej policjant sporządza protokół.

Czy zawsze? Nie. Tylko w przypadku, gdy osoba kontrolowana zgłosiła takie żądanie bezpośrednio po jej dokonaniu oraz w przypadku, gdy w toku kontroli znaleziono broń lub przedmioty, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Policji.

Co zawiera protokół? Protokół z kontroli osobistej zawiera w szczególności:

  • oznaczenie czynności, podstawy prawnej i przyczyny jej podjęcia, jej miejsca oraz danych osoby kontrolowanej i osób uczestniczących w kontroli osobistej, obejmujących w szczególności imię, nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia oraz rodzaj i cechy identyfikacyjne dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość osoby;
  • datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
  • dane policjanta dokonującego czynności obejmujące stopień, imię, nazwisko oraz nazwę jednostki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę;
  • nazwę jednostki organizacyjnej Policji, właściwej ze względu na miejsce dokonania kontroli osobistej;
  • przebieg czynności, oświadczenia i wnioski jej uczestników;
  • spis znalezionych i odebranych przedmiotów oraz w miarę potrzeby ich opis;
  • pouczenie osoby kontrolowanej o jej prawach;
  • w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności.

Warto wiedzieć: informacje o kontroli osobistej można także znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie dokumentowania przez policjantów kontroli osobistej oraz przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków

Uwaga: Informację o zażaleniu na tę czynność można będzie odnaleźć w części V.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony