Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że?

Data publikacji 14.12.2020

Czy wiesz, że wszystkie działania podejmowane przez policjanta podczas rutynowych czynności są opisane w prawie? Część X.

W ramach Projektu „Czy wiesz, że?”, często Państwo zadajcie pytania o zasadnicze kwestie i sytuacje występujące podczas interwencji podejmowanych przez policjantów.

W dniu dzisiejszym przypomnimy Państwu kilka kolejnych ważnych reguł w kontakcie z policjantem, na przykładzie środków przymusu bezpośredniego. W kolejnych edycjach krok po kroku będziemy dalej dla Państwa analizowali tę kwestię.

Przypominamy: Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je w sposób niezbędny do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości.

Kiedy policjant może użyć kajdanek?

Kajdanek policjant może użyć w przypadkach:

 • wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem
 • odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby
 • przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby
 • przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego
 • przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia
 • ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego
 • przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej
 • przeciwdziałania niszczeniu mienia
 • zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia
 • ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą
 • zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą
 • pokonania czynnego oporu
 • przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji
 • na polecenie sądu lub prokuratora

Cel użycia kajdanek: Kajdanek używa się w celu częściowego unieruchomienia kończyn.

Zasada: Kajdanki zakłada się na ręce trzymane z tyłu.

Ważne: W przypadku prewencyjnego użycia kajdanek lub gdy w ocenie uprawnionego prawdopodobieństwo podjęcia próby ucieczki, stawiania czynnego oporu lub wystąpienia zachowania mogącego zagrażać życiu, zdrowiu lub mieniu jest nieznaczne, kajdanki można założyć na ręce trzymane z przodu.

Uwaga: Kajdanek zespolonych lub kajdanek zakładanych na nogi można użyć wyłącznie wobec osób:

 • agresywnych
 • zatrzymanych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z użyciem broni palnej, materiałów wybuchowych lub innego niebezpiecznego narzędzia lub przestępstwa, o którym mowa w art. 115 § 20, art. 148 lub art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600)
 • pozbawionych wolności

Link do Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej ►

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony