Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że?

Data publikacji 01.02.2021

Czy wiesz, że wiele zachowań nagannych społecznie uregulowano w Kodeksie wykroczeń? Cześć VIII.

W ramach Projektu „Czy wiesz, że?”, często Państwo zadajcie pytania o kwestie odpowiedzialności za tzw. drobne czyny, mniej dolegliwie społecznie. Czy są one jednak mniej dokuczliwe w naszym codziennym życiu?

W dniu dzisiejszym kontynuujemy dla Państwa cykl informacji na temat funkcjonowania w polskim systemie prawnym, Kodeksu wykroczeń. W kolejnych edycjach będziemy dalej zgłębiać ten przepis prawa, który jest bardzo często stosowany w działaniach Policji.

Przypominamy: „Nieznajomość prawa szkodzi”. Nawet jeżeli osoba nie wiedziała, że dane zachowanie może skończyć się odpowiedzialnością za popełnienie wykroczenia, to może ją spotkać odpowiedzialność. Ważne jednak, by czyn był zabroniony przez prawo oraz by był uznany za społecznie szkodliwy. Obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Pamiętaj: Policjant może poprzestać na zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego, jeżeli jest to wystarczające dla wdrożenia sprawcy wykroczenia do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.

W dniu dzisiejszym przekazujemy zasady związane z wymierzaniem kary za popełnione wykroczenie.

Uwaga: Warto pamiętać o tych zasadach, ponieważ mogą być one pomocne przy realizacji Twojego prawa do obrony. Broniąc się przed nałożeniem mandatu, skierowaniem sprawy do Sądu z wnioskiem o ukaranie lub już przed samym Sądem, warto jest wiedzieć, które okoliczności mogą złagodzić, a które zaostrzyć rodzaj i wymiar kary.

Pamiętaj: Masz prawo to obrony – wytłumaczenia przesłanek i okoliczności swojego postępowania.

Ważne: Organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego.

Ważne: Wymierzając karę, organ orzekający bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek do pokrzywdzonego, jak również właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia.

Jako okoliczności łagodzące uwzględnia się w szczególności:

 • działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem ciężkich warunków rodzinnych lub osobistych;
 • działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem silnego wzburzenia wywołanego krzywdzącym stosunkiem do niego lub do innych osób;
 • działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie;
 • prowadzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem wykroczenia i wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, zwłaszcza w zakresie pracy;
 • przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu.

Jako okoliczności obciążające uwzględnia się w szczególności:

 • działanie sprawcy w celu osiągnięcia bezprawnej korzyści majątkowej;
 • działanie w sposób zasługujący na szczególne potępienie;
 • uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykroczenie;
 • chuligański charakter wykroczenia;
 • działanie pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka;
 • popełnienie wykroczenia na szkodę osoby bezradnej lub osoby, której sprawca powinien okazać szczególne względy;
 • popełnienie wykroczenia we współdziałaniu z małoletnim.

Link do treści Kodeksu wykroczeń ►

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony