Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że?

Data publikacji 01.03.2021

Czy wiesz, że wiele zachowań nagannych społecznie uregulowano w Kodeksie wykroczeń? Cześć XVI.

W ramach Projektu „Czy wiesz, że?”, często Państwo zadajcie pytania o kwestie odpowiedzialności za tzw. drobne czyny, mniej dolegliwie społecznie. Czy są one jednak mniej dokuczliwe w naszym codziennym życiu?

W dniu dzisiejszym kontynuujemy dla Państwa cykl informacji na temat funkcjonowania w polskim systemie prawnym, Kodeksu wykroczeń. W kolejnych edycjach będziemy dalej zgłębiać ten przepis prawa, który jest bardzo często stosowany w działaniach Policji.

Przypominamy: „Nieznajomość prawa szkodzi”. Nawet jeżeli osoba nie wiedziała, że dane zachowanie może skończyć się odpowiedzialnością za popełnienie wykroczenia, to może ją spotkać odpowiedzialność. Ważne jednak, by czyn był zabroniony przez prawo oraz by był uznany za społecznie szkodliwy. Obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

W dniu dzisiejszym otwieramy dla Państwa cykl dotyczący prezentacji niektórych wykroczeń zapisanych w Kodeksie wykroczeń.

Ważne: Powtarzana od wielu edycji fraza „nieznajomość praw szkodzi”, często właśnie w kontekście wykroczeń nabiera szczególnego znaczenia. Zdarza się, że policjant słyszy od osób, które dopuściły się wykroczenia … „nawet nie wiedziałem, że to zabronione …”.

Informacyjnie: Wykroczenia opisane zostały w Kodeksie wykroczeń – w części szczególnej i zaczynają się od art. 49.

W dniu dzisiejszym omówimy dla Państwa wykroczenie, które polega zamieszczaniu ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Nie trudno jest sobie wyobrazić, jak wyglądałyby miejsca publiczne, w tym przystanki autobusowe, latarnie, znaki i tablice oraz inne tzw. płaskie powierzchnie usytuowane na widoku osób, które mogą swobodnie się w tych miejscach przemieszczać, gdyby nie prawne formy porządkowania tych kwestii. Raczej nie chcemy by naszemu widokowi ukazywały się kartki, karteczki, informacje typu „Mycie okien – tanio!” lub „Sprzedam tanio samochód – zadzwoń”, na wiatach przystanków, drzwiach klatki schodowej, czy w innych miejscach o zupełnie innym przeznaczeniu, szpecąc miejsca, które często widzimy lub odwiedzamy.

Treść przepisu, czyli tak zwane ustawowe znamiona wykroczenia:

Art. 63a § 1. k.w.: Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Kto popełnia wykroczenie: Każda osoba, w miejscu do tego nieprzeznaczonym zamieści tego typu treść (plakat, ulotkę, ogłoszenie itp.), chyba że jest jego właścicielem lub uzgodni to z zarządcą tego miejsca. 

Uwaga: Wykroczenie to można popełnić umyślnie i  nieumyślnie.

Co chroni przepis: Przepis ten chroni miejsca publiczne przed na przykład oszpecaniem ich poprzez wywieszanie plakatów, afiszy czy ogłoszeń. Co ważne, estetyka informacji nie ma tu znaczenia.

Ważne: Wykroczenie to można popełnić jedynie z działania, polegającego na umieszczaniu w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenia, plakatu, afiszu, ulotki, napisu lub rysunku albo wbrew woli zarządzającym miejscem do tego przeznaczonym.

Ważne: Ustawodawca w tym przepisie chroni miejsce publiczne przed oszpeceniem go poprzez umieszczanie w miejscach do tego niewyznaczonych ogłoszeń i temu podobnych. Tego typu informacje (ogłoszenia, afisze, ulotki) powinny być umieszczane na przygotowanych w tym celu słupach ogłoszeniowych, tablicach, czy gablotach. Znamię czasownikowe „umieszcza” użyte w opisie czynu należy rozumieć szeroko, np. jako powieszenie, przyklejanie, narysowanie, podpięcie, namalowanie, itp.

Przykład:

Sprawca umieścił ofertę pracy (poprzez przyklejenie kartki papieru taśmą klejącą) na szybie drzwi wejściowych do urzędu miasta, bez uprzedniej zgody za­rządcy budynku.

Sprawca umieścił ofertę usług hydraulicznych na latarni miejskiej lub słupie sygnalizacji świetlnej.

Pamiętaj: Nawet informacje o potrzebie wsparcia osoby ciężko chorej, poszukiwaniu osoby, która zaginęła, czy też poszukiwaniu zaginionego zwierzęcia, powinny być zamieszczane w miejscach do tego przeznaczonych.

Link do treści kodeksu wykroczeń ►

Wykorzystano opracowanie dydaktyczne: H. Bartecki, R. Błoch, Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, SP Katowice 2013 r.

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony