Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsza dekada funkcjonowania CLKP jako instytutu badawczego - świętujemy jubileusz

Data publikacji 23.04.2021

21 kwietnia 2021 roku odbyła się wideokonferencja inaugurująca obchody jubileuszu dziesięciolecia instytutu badawczego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Patronat nad jubileuszem objął Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Konferencja, moderowana z nowej sali multimedialnej Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana w Warszawie, była transmitowana za pomocą policyjnego systemu wideokonferencyjnego. W uroczystości udział wzięli: nadinsp. Paweł Dobrodziej Zastępca Komendanta Głównego Policji, Renata Leoniak Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska Przewodnicząca Rady Naukowej CLKP, komendanci szkół policyjnych, CBŚP i BSWP oraz naczelnicy policyjnych laboratoriów kryminalistycznych z całego kraju. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentował insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor CLKP wraz z zastępcami: insp. dr. n. med. Adamem Frankowskim i insp. dr. Krzysztofem Borkowskim. Obecni byli kierownicy zakładów CLKP, występujący w roli prelegentów.

Uroczystość rozpoczął insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, który w słowach powitania podkreślił znaczenie jubileuszu i cel konferencji: „Jest to dla nas szczególny, przełomowy moment, dlatego postanowiliśmy takie spotkanie zorganizować i jednocześnie przedstawić istotę funkcjonowania naszego instytutu. Funkcjonujemy w dwóch płaszczyznach: policyjnej i naukowej i właśnie to spotkanie służy temu, by przedstawić Państwu, w jaki sposób tworzymy i promujemy nasze nowe rozwiązania i w jaki sposób osiągamy wspólne cele na polu zwalczania i zapobiegania przestępczości (…). Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, wskazując, że dołączenie CLKP do instytutów badawczych otworzyło przed laboratorium duże możliwości i perspektywy: „Przez te 10 lat uczestniczyliście Państwo i uczestniczycie w wielu bardzo istotnych i ważnych projektach w ramach programów krajowych i zagranicznych.(…)”. W swoich słowach komendant zaakcentował również, że kadra CLKP dzięki temu, że funkcjonuje w ramach instytutu, może się bardziej rozwijać i podnosić poziom swojej pracy: „Jesteście bardzo wysoko oceniani i za tę ocenę należą się podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników CLKP, laboratoriów kryminalistycznych na czele z dyrektorem i zastępcami”. Słowa podziękowania skierował także do Rady Naukowej CLKP za wsparcie i opinie w wielu obszarach. Na koniec swojego wystąpienia nadinsp. Paweł Dobrodziej wspomniał o dyskusji na temat nowego programu rozwoju dla polskiej kryminalistyki, który wpisuje się w modernizację całej Policji. W dalszej części uroczystości, ponownie głos zabrał Dyrektor CLKP, który w swojej prezentacji podziękował twórcom Instytutu za zaangażowanie i wkład w jego rozwój oraz przedstawił najważniejsze aspekty działalności CLKP tj. wykonywanie opinii kryminalistycznych na potrzeby organów ścigania, kształcenie biegłych i certyfikowanych specjalistów, opracowywanie metodyk i wytycznych, kształtowanie standardów. Podkreślił również, jak ważną rolę pełni prowadzenie szeroko zakrojonej działalności badawczo-rozwojowej oraz współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami.

Z kolei insp. dr n. med. Adam Frankowski Zastępca Dyrektora CLKP w swoim wystąpieniu przedstawił najistotniejsze działania zainicjowane przez CLKP, które w ostatnim dziesięcioleciu miały wpływ na funkcjonowanie całej policyjnej kryminalistyki. Do tych inicjatyw należy zaliczyć: stworzenie koncepcji funkcjonowania policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, opracowanie zasad i standardów funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej oraz sprawowania nadzoru nad komórkami techniki kryminalistycznej, czy też działania legislacyjne związane z wprowadzeniem istotnych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Insp. dr n. med. Adam Frankowski przekazał również informacje nt.  utworzenia na mocy decyzji Komendanta Głównego Policji nieetatowego Zespołu ds. Identyfikacji Ciał Ofiar (DVI), którego jest Kierownikiem oraz podzielił się doświadczeniami w zakresie uruchomienia szybkich badań na SARS-CoV-2 przez Zakład Biologii CLKP, co pozwoliło na wznowienie kursów podstawowych i szkoleń oficerskich dla policjantów.

W dalszej części konferencji kierownicy zakładów merytorycznych CLKP: kom. Anna Przewor, Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych, kom. dr inż. Michał Borusiński, Kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii, nadkom. Kamil Starzomczyk, Zastępca Kierownika Zakładu Daktyloskopii, dr Anna Trynda, Kierownik Zakładu Chemii, mł. insp. dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka, Kierownik Zakładu Biologii, mieli okazję zaprezentować osiągnięcia z zakresu działalności statutowej podległych im komórek organizacyjnych z ostatniej dekady oraz realizacji innych przedsięwzięć mających istotny wpływ na zwalczanie przestępczości. Na koniec, jubileuszowy charakter uroczystości podkreśliła prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska, Przewodnicząca Rady Naukowej CLKP, która złożyła na ręce Dyrektora CLKP, insp. dr. n. med. Radosława Juźwiaka list gratulacyjny zaznaczając, jak bardzo docenia współpracę CLKP ze wszystkimi uczelniami i naukowymi instytucjami zewnętrznymi, jak również miejsce naszego Instytutu zarówno w świecie naukowym w Polsce i za granicą: „Wiele projektów realizowanych w CLKP świadczy o tym, że potencjał naukowy i profesjonalny jest doceniany, a w wielu aspektach są Państwo w czołówce tych badań. Bo Państwo pokazują pewne nowe rozwiązania, w związku z czym jest to dla mnie ogromny zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącej Rady Naukowej Instytutu”.

Uroczystego podsumowania konferencji dokonał Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, odnosząc się do misji Instytutu oraz kolejnych wyzwań i zamierzeń służących rozwojowi polskiej kryminalistyki.

(CLKP)

  • przemawia Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław-Juźwiak">
  • przemawia Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr n. med. Adam Frankowski">
  • "przemawia prof. Ewa Bulska Przewodnicząca RN CLKP">
  • widok na salę - Konferencja dziesięciolecie instytutu badawczego CLKP">
  • ekran z uczestnikami - Konferencja dziesięciolecie instytutu badawczego CLKP">
  • Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej">
Powrót na górę strony