Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie szefów Policji państw Forum Salzburg

Data publikacji 14.05.2021

Ocena skutków pandemii w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego oraz międzynarodowej współpracy Policji, a także wzmocnienie współpracy policyjnej i celnej z Europolem - to niektóre z zagadnień stanowiących oś spotkania szefów Policji państw zrzeszonych w tak zwanym Forum Salzburg. Rolę gospodarza zorganizowanej w dniu 13 maja 2021 roku konferencji w formacie on-line pełniły Czechy, sprawujące obecnie półroczną prezydencję w ramach Forum.

Stronę polską podczas spotkania reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, któremu towarzyszyła Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Paulina Filipowiak. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach tzw. Forum Salzburg - nieformalnej inicjatywy skupiającej ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej (Austrii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Polski, Węgier, Rumunii i Chorwacji). Formuła ta przewiduje również spotkania przedstawicieli Policji najwyższego szczebla, wywodzących się z gremium państw tworzących Forum Salzburg.

Podczas sesji szefowie Policji dokonali oceny dotychczasowej współpracy w ramach Grupy Salzburg oraz dyskutowali na temat przyszłości wzajemnej współpracy w perspektywie kolejnej dekady. Uczestnicy przyznali, że kluczowymi obszarami kooperacji pozostają współpraca z Europolem, regionalna oraz z państwami trzecimi. I tak w przypadku współpracy z Europolem na plan pierwszy wysuwają się działania zmierzające do zapobiegania nielegalnej migracji, umacnianie współpracy policyjnej państw Strefy Schengen oraz – tradycyjnie już – walka ze zorganizowaną przestępczością i terroryzmem. Współpraca regionalna to kontynuacja wcześniejszej strategii ścisłej współpracy policyjnej nakierowanej na poprawę architektury bezpieczeństwa naszego regionu Europy. W aspekcie współpracy z państwami trzecimi uczestnicy dyskutowali o możliwościach ściślejszego współdziałania i partnerskiego porozumienia z państwami Bałkańskimi i Mołdawią, które – pozostając w bliskim sąsiedztwie – odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa regionu.

Sporo miejsca uczestnicy poświęcili omówieniu wpływu pandemii koronawirusa na sposób funkcjonowania Policji oraz jej wpływ na ogólny profil przestępczości. Szefowie Policji przyznali, że pandemiczne ograniczenia w bezprecedensowy sposób utrudniły pracę Policji w wielu aspektach, czego dobrym przykładem jest współpraca transgraniczna. Niepodważalny wpływ pandemii uwidocznił się także w wewnętrznych działaniach Policji, która zmuszona została przeorganizować i zdefiniować na nowo sposoby realizacji swoich ustawowych zadań, a także wypracować rozwiązania umożliwiające funkcjonariuszom na pełnienie bezpiecznej służby w warunkach rygoru sanitarnego.

Nastąpił także wyraźny proces „wirtualizacji” działań Policji na wielu płaszczyznach – czego ilustracją była videokonferencja, w normalnych warunkach organizowana jako spotkanie w formacie „face to face”. W konkluzji uczestnicy spotkania przyznali, że pomimo skali wyzwań, z jakimi przyszło się mierzyć służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, Policje państw europejskich zdały egzamin dojrzałości, pokazując swoją zdolność adaptacji do nowych okoliczności i nie dającego się przewidzieć kryzysu. Szefowie Policji podkreślili, że zdobyte w czasie pandemii doświadczenia powinny być depozytem, z którego w przyszłości czerpać będzie środowisko policyjne z korzyścią dla jakości wzajemnej współpracy oraz efektywniejszej realizacji wspólnych celów.

(BMWP KGP)

 

 

 

 

Powrót na górę strony