Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że policjanci i policjantki polskiej Policji uczestniczą w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju?

Data publikacji 01.06.2021

Misje pokojowe i stabilizacyjne organizowane są w regionach, w których trwają konflikty lub są one zakończone. Interwencja społeczności międzynarodowej ma pomóc w przywracaniu ładu i porządku prawnego zgodnie z demokratycznymi standardami. Przedsięwzięcia te są organizowane m.in. pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Polska Policja bierze aktywny udział w misjach pokojowych od 1992 r. kiedy to pierwszy polski kontyngent policyjny został skierowany do pełnienia służby pod egidą ONZ do będącej w stanie wojny Jugosławii.

Policjanci i policjantki mogą być kierowani do służby w polskich kontyngentach policyjnych w charakterze ekspertów, a także funkcjonariuszy Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP).

Aktualne misje, w których uczestniczą polscy policjanci i policjantki:

 • Misja Unii Europejskiej w zakresie praworządności EULEX Kosowo. Aktualnie służbę w Kosowie pełni 110 policjantów (z czego 5 w charakterze ekspertów narodowych i 105 stanowiących skład JSPP).
 • Misja Obserwacyjna Unii Europejskiej w Gruzji - EUMM Georgia. Aktualna zmiana kontyngentu liczy czworo funkcjonariuszy (w tym jedna kobieta).
 • Misja Doradcza Unii Europejskiej na Ukrainie – EUAM). Aktualnie na misję EUAM delegowanych jest czterech polskich policjantów.

Misja Obserwacyjna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie na Ukrainie (W chwili obecnej na Misji Obserwacyjnej OBWE Ukrainie przebywa jedna polska policjantka, która realizuje zadania w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie).

Udział polskiej Policji w tego rodzaju przedsięwzięciach, w szczególności polskich policjantek, wpisuje się w realizację Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej Kobiet, Pokoju i Bezpieczeństwa na lata 2018-2021 (ang. The Women, Peace, and Security Agenda, WPS).

Głównymi postulatami Agendy są:

 • zapobieganie konfliktom i wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dziewczynek zarówno podczas konfliktu, jak i po jego zakończeniu;
 • promocja równego traktowania ze względu na płeć i zwiększenie zaangażowania kobiet w procesy pokojowe, w tym w misje i operacje pokojowe oraz wzmocnienie roli kobiet w procesach decyzyjnych związanych z zapewnieniem i budowaniem pokoju;
 • ochrona osób, w tym kobiet i dzieci, które najbardziej narażone są na przemoc w czasie konfliktów i kryzysów humanitarnych, w tym  przemoc seksualną;
 • zwrócenie uwagi na potrzeby kobiet i dzieci w środowiskach pokonfliktowych i wsparcie kobiet udzielających pomocy podczas konfliktu oraz w środowisku pokonfliktowym.

Krajowy Plan Działania wyznacza 4 główne cele:

 • Zwiększenie udziału kobiet w działaniach na rzecz zapobiegania konfliktom oraz utrzymywania pokoju.
 • Wdrażanie Agendy „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo” w ramach polskiej pomocy humanitarnej oraz pomocy rozwojowej.
 • Ochronę i wsparcie ofiar przemocy ze względu na płeć oraz przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych.
 • Promocję i rozwój Agendy „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo” w Polsce oraz w ramach współpracy międzynarodowej.

Od 1992 r., do udziału w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, organizowanych pod auspicjami ONZ, OBWE, UZE i UE, polskich policjantów delegowano około 4 500 razy. Podczas oddelegowania do służby w tych kontyngentach policyjnych śmierć poniosło 3 polskich policjantów, a 52 zostało rannych. 

29 maja obchodzony był Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

Opracowano na podstawie: Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji „Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021”.

Opracowanie: kom. Bartłomiej Majchrzak, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka we współpracy z Martą Krasuską, Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka w Gabinecie Komendanta Głównego Policji

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony