Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań profilaktycznych „Otwarci i odpowiedzialni”

Data publikacji 16.07.2022

Krótko po tym, jak rozpoczął się konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wdrożył działania profilaktyczne pod nazwą „Otwarci i odpowiedzialni”. Miały one charakter informacyjno-edukacyjny, a skierowane były przede wszystkim do uchodźców przybyłych z terenu Ukrainy - dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także do środowisk, w których te osoby funkcjonują.

Przedsięwzięcie realizowane było przez policjantów, którzy na co dzień wykonują zadania z zakresu profilaktyki społecznej i nieletnich, ale też dzielnicowych z komend miejskich i powiatowych Policji województwa podkarpackiego, przy wsparciu funkcjonariuszy pełniących służbę w miejscach pobytu i przemieszczania się uchodźców. W tym czasie, policjanci spotykali się z uchodźcami z terenu Ukrainy, przekazując im niezbędne informacje i materiały edukacyjne, przede wszystkim w rejonach przejść granicznych, dworców, w punktach recepcyjnych, informacyjnych, noclegowych, centrach pomocy i innych miejscach pobytu.

Dbając o skuteczność przedsięwzięcia, funkcjonariusze korzystali z pomocy tłumaczy oraz podejmowali współpracę z placówkami oświatowymi, służbami i podmiotami działającymi na rzecz uchodźców na terenie województwa podkarpackiego. W trakcie spotkań, policjanci przekazywali podstawowe informacje dotyczące pracy polskiej Policji, prezentowali rodzaje umundurowania. Informowali także o przepisach porządkowych obowiązujących w naszym kraju, zasadach ponoszenia odpowiedzialności prawnej i wymaganych dokumentach.

Mówiąc o zagrożeniach, jakie mogą spotkać osoby przybyłe z Ukrainy - dotyczyło to przede wszystkim ryzyka stania się ofiarą handlu ludźmi czy przestępstwa motywowanego nienawiścią - wskazywali na możliwości uzyskania pomocy i przedstawiali jak wyglądają procedury powiadamiania służb. Przypominali też o ważnych numerach telefonów. W spotkaniach z udziałem dzieci wykorzystywana była „żywa” policyjna maskotka, co zawsze ułatwiało kontakt z najmłodszymi.

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie wykorzystywał w swoich działaniach, a także przekazał jednostkom Policji z terenu woj. podkarpackiego, szereg materiałów profilaktycznych skierowanych do osób narodowości ukraińskiej. Ulotki i plakaty opracowane w języku polskim, ukraińskim i angielskim zawierają podstawowe informacje i porady oraz numery telefonów instytucji udzielających pomocy. Przekazane zostały przez Komendę Główną Policji oraz Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

W ramach prowadzonych działań, do końca czerwca, przeprowadzono blisko 600 spotkań m.in. z dziećmi i młodzieżą, z osobami dorosłymi przybyłymi z terenu Ukrainy oraz mieszkańcami woj. podkarpackiego. Wzięło w nich udział ponad 10 tysięcy osób, w tym około 6600 dzieci. Ponadto, naszą aktywność kierowano do osób przebywających w rejonach przejść granicznych, dworców, w punktach recepcyjnych, informacyjnych, noclegowych, centrach pomocy. Ich liczba jest trudna do oszacowania.

W tym czasie opublikowano około 60 tematycznych komunikatów na stronach internetowych podkarpackiej Policji. Informacje przekazywano również za pomocą portali społecznościowych. Publikowano materiały profilaktyczne w języku polskim i ukraińskim dotyczące m. in. problematyki handlu ludźmi i przepisów ruchu drogowego.

Policjanci realizujący działania „Otwarci i odpowiedzialni” podejmowali wiele innych czynności, wynikających z lokalnych potrzeb i uwarunkowań, a także z własnej inicjatywy. Były to indywidualne spotkania w ramach służb obchodowych dzielnicowych, którzy przekazywali dane kontaktowych jednostek Policji i placówek pomocy społecznej. Organizowano zbiórki charytatywne i pomoc materialną, pomagano w przemieszczaniu się, angażowaniu tłumaczy, ale też przeprowadzano szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Podmioty partnerskie, które współpracowały z Policją przy realizacji działań to przede wszystkim samorządy, ale też uczelnie wyższe, placówki oświatowe i wychowawcze, funkcjonariusze straży pożarnej i służby więziennej, żołnierze WOT, instytucje i stowarzyszenia zajmujące się działalnością charytatywną i społeczną, m.in. Caritas, IPA, również przedstawiciele służby zdrowia, podmiotów publicznych i niepublicznych, tłumacze, animatorzy i lokalne media.

 

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie

Powrót na górę strony