Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

70 proc. Polaków ufa Policji

Data publikacji 30.06.2006

Rośnie zaufanie do Policji. Według najnowszych badań ufa jej 70% dorosłych Polaków. Jest to o 2% więcej niż w roku 2003. TNS OBOP w dniach 6 – 10 kwietnia 2006 roku przeprowadził badanie zaufania do sześćdziesięciu czterech instytucji, w tym do Policji. Z instytucji związanych z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości większe zaufanie od Policji ma tylko Wojsko.

Rośnie zaufanie do Policji. Według najnowszych badań ufa jej 70% dorosłych Polaków. Jest to o 2% więcej niż w roku 2003.

TNS OBOP w dniach 6 – 10 kwietnia 2006 roku przeprowadził na ogólnopolskiej losowej reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej, badanie zaufania do sześćdziesięciu czterech instytucji, w tym do Policji. Zaufanie do Policji wzrosło z 68% w roku 2003 do 70% w roku 2006

Wykres nr 1. Zaufanie do Policji (poziom zaufania w kwietniu 2006 roku)

Wykres nr 2. Zaufanie do Policji (poziom zaufania od II ’95 do IV ’06)

W kwietniu br. zaufanie do Policji zadeklarowało większość (70%) respondentów, 26% badanych wyraziło zdanie przeciwne, natomiast pozostałe osoby (4%) miały trudności ze sformułowaniem opinii w tym zakresie (zob. Wykres nr 1). Należy podkreślić, że w porównaniu do ostatniej edycji tego badania (z 2003 roku) nastąpił wzrost poziomu zaufania do Policji - o 2 punkty procentowe (zob. Wykres nr 2).

Wykres nr 3. Poziom zaufania do Policji, sądów i prokuratury w latach 1995-2006

* w edycji badania z 1997 roku nie uwzględniono sądów i prokuratury

Tabela nr 1. Zaufanie do Policji, sądów i prokuratury w latach 1995-2006


Zaufanie do:

Zaufanie

Wskazania respondentów od II.’95do IV ‘06

Zmiany IX.’03- IV.06

II.’95

II.’96

III.’97

I. ’98

III.’99

III.’00

I. ’01

III.’02

IX.’03

IV.06

w %

Policja

UFA

68

67

65

66

70

60

66

72

68

70

+ 2

NIE UFA

26

26

29

27

25

32

26

23

27

26

- 1

Sądy

UFA

53

58

-

53

49

30

40

38

36

40

+ 4

NIE UFA

34

32

-

34

40

59

44

50

53

53

0

Prokuratura

UFA

49

49

-

50

45

30

40

38

35

43

+ 8

NIE UFA

36

38

-

34

42

56

41

44

50

47

- 3

Pominięto „trudno powiedzieć”

* w edycji badania z 1997 roku nie uwzględniono sądów i prokuratury

Jak widać na Wykresie nr 3 i Tabeli nr 1 Policja cieszy się największym zaufaniem spośród uwzględnionych w badaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Prokuraturze ufa 43% uczestników badania, natomiast 47% wyraża zdanie przeciwne. Jeszcze niższy poziom zaufania badani deklarują wobec sądów – w kwietniu br. ufało tej instytucji 40% respondentów, podczas gdy nieufność wyraziło aż 53%.

Tabela nr 2. Zaufanie do instytucji związanych z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości (zaufanie i nieufność w kwietniu 2006 roku)

INSTYTUCJE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM I WYMIAREM SPRAWIEDLIWOŚCI

Dane w %

UFA

NIE UFA

Trudno powie-dzieć

Wojsko

80

15

5

Policja

70

26

4

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

64

13

23

NATO – Pakt Północnoatlantycki

64

15

21

Straż Graniczna

57

20

23

Sąd Najwyższy

56

32

12

Trybunał Konstytucyjny

54

23

23

Prokuratura

43

47

10

Centralne Biuro Śledcze

42

28

30

Sądy

40

53

7

Rzecznik Interesu Publicznego

39

28

33

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

39

31

30

Służba Więzienna

38

27

35

Sąd Lustracyjny

33

50

17

Wykres nr 4. Różnego rodzaju instytucje i organizacje mogą cieszyć się w społeczeństwie różnym zaufaniem. Czy Pan(i) osobiście darzy zaufaniem następujące instytucje?
Instytucje z poziomem zaufania 50% i więcej (zaufanie i nieufność w kwietniu 2006 roku):


Tabela nr 3. Różnego rodzaju instytucje i organizacje mogą cieszyć się w społeczeństwie różnym zaufaniem. Czy Pan(i) osobiście darzy zaufaniem następujące instytucje?
Instytucje z poziomem zaufania 50% i więcej (zaufanie i nieufność w kwietniu 2006 roku):

RÓŻNEGO RODZAJU INSTYTUCJE I ORGANIZACJE MOGĄ CIESZYĆ SIĘ W SPOŁECZEŃSTWIE RÓŻNYM ZAUFANIEM. CZY PAN(I) OSOBIŚCIE DARZY ZAUFANIEM NASTĘPUJĄCE INSTYTUCJE:

Dane w proc.

UFA

NIE
UFA

Trudno powiedzieć

Straż pożarną

90

6

4

Pogotowie ratunkowe

85

13

2

Szkoły publiczne, państwowe (bez szkolnictwa wyższego)

83

12

5

Wyższe uczelnie publiczne, państwowe

81

10

9

Wojsko

80

15

5

Pocztę Polską

79

17

4

Polskie Radio S.A.

73

19

8

Unię Europejską

73

16

11

Kościół katolicki

70

28

2

Policję

70

26

4

Organizację Narodów Zjednoczonych – ONZ

70

13

17

Banki państwowe

69

21

10

Prywatne stacje telewizyjne

68

25

7

Narodowy Bank Polski

68

21

11

Prasę

66

25

9

Szkoły społeczne, prywatne (bez szkolnictwa wyższego)

66

20

14

Telewizję Polską S.A.

65

30

5

Radiowe rozgłośnie komercyjne, prywatne

64

25

11

NATO – Pakt Północnoatlantycki

64

15

21

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

64

13

23

Polskie Koleje Państwowe - PKP

63

26

11

Wyższe uczelnie prywatne

63

21

16

Polskie Linie Lotnicze LOT

63

11

26

Parlament Europejski

60

19

21

Premiera

59

38

3

Państwową Komisję Wyborczą

58

24

18

Najwyższą Izbę Kontroli – NIK

57

26

17

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

57

21

22

Straż graniczną

57

20

23

Sąd Najwyższy

56

32

12

Instytut Pamięci Narodowej

54

26

20

Trybunał Konstytucyjny

54

23

23

Telekomunikację Polską S.A.

53

38

9

Rzecznika Praw Obywatelskich

50

21

29

Źródło: OBOP, 6- 10 kwietnia 2006 r., N = 1005

Opracowała Iwona Czerniec
Oprac. na podst. komunikatu TNS OBOP
w Wydziale Analizy Ocen Społecznych BKS KGP
kom. Jadwiga Kubik/Maciej Fuhrmann/Iwona Czerniec

Powrót na górę strony
Polska Policja