Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja zamykająca projekt pn. „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego"

Data publikacji 01.12.2022

W czwartek 1 grudnia 2022 roku w Hotelu Mercure Grand w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja zamykająca projekt pn. „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego", realizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: instrumentu współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego. Partnerem w projekcie jest Biuro Kryminalne KGP.

logo Unii Europejskiej i Napis Unia Europejska Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego i gwiazda policyjna - logo Policji

W uroczystym rozpoczęciu wzięli udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Kierownictwo Biura Prewencji i Biura Kryminalnego KGP oraz zaproszeni goście krajowi i międzynarodowi:

 • Pan Mariusz Kasprzyk – Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA;
 • Pan Jakub Kowalczyk – opiekun finansowy projektu z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA;
 • Pan Maciej Koziarski – główny specjalista Zespołu ds. Koordynacji Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA;
 • Pan dr Łukasz Wieczorek, adiunkt Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Pani Ana Cristina Jorge – Dyrektor Pionu Reagowania Operacyjnego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX;
 • Pani Laura van der Wal – lider projektu współpracy krajowej w obszarze handlu ludźmi Policji holenderskiej;
 • Pani Alina Cristiana Cristescu – przedstawicielka Narodowej Agencji Przeciwko Handlowi Ludźmi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii;
 • Pani Sarah Elizabeth Fearn – przedstawicielka Policji brytyjskiej z hrabstwa Nottinghamshire;
 • Pan Patryk Krasiński – przedstawiciel Policji brytyjskiej z hrabstwa Nottinghamshire;
 • Pan Antonino Corrado Ciavola – przedstawiciel włoskiej Policji Państwowej;
 • Pan Bertus Kleijer – oficer łącznikowy Policji holenderskiej;
 • Pan Piero Maraffa – oficer łącznikowy włoskich służb egzekwowania prawa.

Ponadto w konferencji uczestniczyli trenerzy projektu, w tym trenerki z Fundacji Czas Wolności i przeszkoleni, w ramach projektu, przedstawiciele wszystkich garnizonów - koordynatorzy pionu prewencji i pionu kryminalnego ds. zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi, reprezentujący Komendy Wojewódzkie/Komendę Stołeczną Policji.

Od góry trzy obrazki znajdujące się obok siebie, przedstawiające ofiary handlu ludźmi. Pod spodem napis: „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego". Projket Pl / 2020 / PR / 0109. Pod spodem logo Unii Europejskiej i Napis Unia Europejska Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego i logo Policji

Konferencja służyła podsumowaniu zrealizowanych w ramach projektu działań i podziękowaniu wszystkim zaangażowanym w ich realizację funkcjonariuszom Policji i przedstawicielom instytucji współpracujących  oraz była okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze zapobiegania i zwalczania procederu handlu ludźmi.

Całe przedsięwzięcie finansowane w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizowane będzie do końca 2022 roku. Celem projektu jest wzrost kompetencji koordynatorów ds. handlu ludźmi w zakresie wczesnej identyfikacji ofiar, jak i prowadzenia spotkań ze społeczeństwem oraz wytworzenie impulsu służącego wzbudzeniu świadomości zagrożeń współczesnym niewolnictwem wśród osób wyjeżdżających bądź noszących się z zamiarem wyjazdu do pracy poza granice kraju.

Beneficjentami projektu są zarówno funkcjonariusze służby prewencyjnej oraz służby kryminalnej, zajmujący się koordynacją zapobiegania oraz zwalczania przestępstwa handlu ludźmi na poziomie regionalnym i lokalnym, jak i osoby w wieku 16-45 lat, wyjeżdżające bądź noszące się z zamiarem wyjazdu do pracy poza granice kraju jako osoby najbardziej narażone na zjawisko handlu ludźmi, w tym zjawisko wyzysku pracowniczego.

W ramach projektu opracowano materiały edukacyjne, przeprowadzono 21 edycji szkolenia specjalistycznego, w ramach których przeszkolono 756 koordynatorów ds. zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi na terenie całego kraju, przygotowano spot społeczny, którego emisja odbywa się na platformach internetowych.

Należy podkreślić, że przestępstwo handlu ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa, stanowiącą jedną z najcięższych zbrodni, rażąco godzącą w podstawowe prawa człowieka. Jest przestępstwem wieloczynnościowym naruszającym niezbywalne prawo każdego człowieka do wolności i godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Ofiarą handlu ludźmi, przestępstwa, które jest trzecim pod względem wielkości dochodów nielegalnym biznesem, tuż po handlu bronią i narkotykami, może stać się każdy. Różnorodność form wykorzystania, transgraniczność, zróżnicowanie stosowanych przez sprawców środków przemocy, trudne, nieraz sprzeczne emocje ofiar, a także niejednolity odbiór społeczny procederu w zależności od regionu świata – wszystko to czyni z handlu ludźmi wyzwanie dla społeczności międzynarodowej, organów władzy i organów ścigania. Ponadto wieloetapowość i skomplikowanie znamion tego przestępstwa często utrudniają trafną identyfikację zjawiska handlu ludźmi, w tym identyfikację osób pokrzywdzonych tym czynem zabronionym.

Dlatego wnioski, które zostały wspólnie wypracowane podczas międzynarodowej konferencji pozwolą na jeszcze efektywniejsze współdziałanie służb, instytucji i organizacji pozarządowych w walce z handlem ludźmi, w tym także przyczynią się do skuteczniejszego udzielania pomocy osobom dotkniętym tym rodzajem przestępstwa.

(Biuro Prewenccji KGP / mw / zdjęcia: Jacek Herok Gazeta Policyjna)

 • zebrani na sali uczestnicy konferencji. Środkiem idzie dwóch umundurowanych oficerów Policji
 • siedzący na sali na sali uczestnicy konferencji
 • siedzący na sali uczestnicy konferencji - widok z tyłu
 • kobieta za mównicą podczas konferencji
 • kobieta za mównicą podczas konferencji - widok na ekran i uczestników siedzących na sali
 • siedzący na sali uczestnicy konferencji, wśród nich siedzą umundurowani oficerowie Policji
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji przemawia podczas konferencji
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji przemawia podczas konferencji - widok na ekran i z tyłu na uczestników konferencji
 • prelegent w garniturze przemawia do zebranych na sali
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji ściska dłoń mężczyźnie w garniturze
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji ściska dłoń mężczyźnie w garniturze
 • kilkoro uczestników konferencji stoi przy kobiecie za mównicą
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji ściska dłoń jednej z osób stojących w rzędzie na sali
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji ściska dłoń jednej z osób stojących w rzędzie na sali
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji pozuje do zdjęcia z kilkoma wyróżnionymi osobami
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji przemawia do wyróżnionych osób stojących na środku
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji ściska dłoń jednej z wyróżnionych osób stojących w rzędzie na sali
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji pozuje do zdjęcia z kilkoma wyróżnionymi osobami stojącymi na środku sali
 • dwie kobiety z których jedna stoi przy mównicy, druga z boku trzyma w ręku torbę z gadżetami
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji ściska dłoń jednej z dwóch stojących przed nim kobiet
 • zdjęcie zbiorowe uczestników konferencji z Zastępcą Komendanta Głównego Policji

Film Spot filmowy

Pobierz plik Spot filmowy (format mp4 - rozmiar 34.58 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony