Aktualności

Nowa struktura Wydziału Poszukiwań w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji

Data publikacji 25.01.2023

Biorąc pod uwagę postępujący rozwój cywilizacyjny, zniesienie granic pomiędzy krajami Unii Europejskiej, zmniejszenie barier kulturowych, ułatwiające przestępcom przemieszczanie się po różnych państwach i skuteczne ukrywanie przed poniesieniem odpowiedzialności karnej za dokonane czyny, jak również widoczną potrzebę aktywnych działań poszukiwawczych wobec osób zaginionych, Komendant Główny Policji podjął decyzję o wzmocnieniu i rozbudowaniu zarówno Wydziału Poszukiwań w Komendzie Głównej Policji, jak i komórek poszukiwawczych w podległych jednostkach Policji w kraju.

Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zajmują się ściganiem najbardziej niebezpiecznych przestępców, poszukiwaniem osób zaginionych, których życie bądź zdrowie jest zagrożone oraz sprawują nadzór nad działaniem wszystkich policyjnych jednostek poszukiwawczych w naszym kraju. To funkcjonariusze wyspecjalizowani w prowadzeniu spraw poszukiwawczych skomplikowanych, wielowątkowych oraz dotyczących przestępstw o największym ciężarze gatunkowym, jak również rozległych działań terenowych, ukierunkowanych na poszukiwanie osób zaginionych.

W „nowym” Wydziale powstała najbardziej elitarna policyjna jednostka poszukiwawcza w Polsce, tj. Centralna Sekcja Poszukiwań Celowych. Jej powołanie uzasadnione jest koniecznością scentralizowania działań poszukiwawczych na poziomie krajowym, połączenia bezpośredniej, szybkiej i operacyjnej wymiany informacji międzynarodowych z aktywnym działaniem w terenie oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy jednostkami poszukiwawczymi w Komendach Wojewódzkich Policji i Komendzie Stołecznej Policji. Tym samym, tworząc wewnętrzną sieć szybkiego współdziałania i reagowania w sytuacjach niecierpiących zwłoki. Sekcja dedykowana jest sprawom poszukiwawczym za najbardziej niebezpiecznymi przestępcami poszukiwanymi zarówno przez polskie, jak i zagraniczne organy ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. Jej działania ukierunkowane są na realizację najbardziej zawiłych i rozbudowanych spraw poszukiwawczych, w tym poszukiwań osób zaginionych, w których niezbędne jest szybkie, i dynamiczne działanie połączone z analitycznym podejściem i stosowaniem nieszablonowych rozwiązań.

Policjanci sekcji to osoby wyspecjalizowane w ściganiu najbardziej niebezpiecznych przestępców, a w szczególności sprawców zabójstw, przestępstw o charakterze terrorystycznym, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu człowieka dokonanych z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych i innych przestępstw oraz poszukiwaniu osób zaginionych, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie poważnego zagrożenia życia bądź zdrowia a celem jego ratowania, niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań poszukiwawczych.

Sekcja prowadzi również bezpośrednią, operacyjną współpracę międzynarodową za pośrednictwem istniejącego w jej strukturze Punktu Kontaktowego ENFAST (Europejska Sieć Współpracy Zespołów Poszukiwań Celowych - zajmuje się międzynarodową wymianą informacji dotyczących najbardziej niebezpiecznych przestępców poszukiwanych na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania i czerwonych not INTERPOL).

Dzięki  natychmiastowej transgranicznej wymianie informacji operacyjnych
i bezpośredniemu przełożeniu na czynności w terenie, możliwe jest osiągnięcie dużej skuteczności i efektywności prowadzonej pracy operacyjnej. Dowodzi to tezie, że współpraca międzynarodowa jest nieodzownym elementem skutecznego działania organów ścigania, a jej szczególna efektywność widoczna jest w sytuacji natychmiastowego przełożenia uzyskiwanych informacji na pracę w terenie oraz należyte współdziałanie krajowych jednostek poszukiwawczych.

W Wydziale Poszukiwań Komendy Głównej Policji w ramach funkcjonującego w nim Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, powołany został działający w systemie całodobowym Zespół Dyżurnych. Zadaniem komórki jest bieżące monitorowanie, analiza prawidłowości prowadzonych na terenie Polski poszukiwań osób zaginionych, w tym wsparcie merytoryczne oraz techniczne. Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP dysponuje nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do pomocy w poszukiwaniu osób zaginionych – mowa o Mobilnym Centrum Wsparcia Poszukiwań (MCWP). Pojazd może natychmiast dotrzeć w najodleglejsze regiony Polski – funkcjonariusze CPOZ w każdej chwili gotowi są do wyjazdu. Na wyposażeniu samochodu znajdują się m.in. agregat prądotwórczy, noktowizory, termowizory, trackery GPS, systemy map, system oświetlenia zewnętrznego, sprzęt do udzielania pomocy medycznej. Oprócz tego, pracę policjantów wspomaga system obserwacji terenu z powietrza, w skład którego wchodzi m.in. bezzałogowy statek powietrzny (BSP), mogący przenosić urządzenia rejestrujące obraz. Mobilne centrum staje się punktem dowodzenia operacją – przedstawiciele wszystkich służb biorących udział w poszukiwaniach mają wspólny kanał łączności.

Warto nadmienić, że w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Biura Kryminalnego KGP znajduje się również Sekcja Przewodników Psów Specjalnych MTR, szkolonych do pracy metodą mantrailingu  (forma tropienia polegająca na podążaniu za indywidualnym zapachem człowieka i zidentyfikowaniu go na końcu śladu. Aktualnie w sekcji służbę pełni pięciu przewodników i pięć psów, którzy aktywnie wspierają nie tylko akcje poszukiwacze, lecz również obsługują zdarzenia o charakterze kryminalnym na terytorium całego kraju.

Wprowadzone zmiany doprowadziły do rozszerzenia profilu działalności istniejącego Wydziału Poszukiwań w KGP. Aktualnie oprócz działań o charakterze nadzorczym, analitycznym i koordynacyjnym, Wydział bezpośrednio prowadzi sprawy poszukiwań osób, w tym osób zaginionych, które ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, bądź zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, wymagają podjęcia niezwłocznych i intensywnych działań poszukiwawczych.

Powrót na górę strony