Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Główna Policji i Inspekcja Handlowa Artykułów Rolno-Spożywczych wzmocnią współpracę w celu przeciwdziałania i wykrywania oszustw żywnościowych

Data publikacji 24.01.2023

W dniu 23 stycznia 2023 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych dotyczące wzmocnienia współpracy w zakresie sprawnego i skutecznego przeciwdziałania nielegalnym praktykom rynkowym i oszustwom żywnościowym.

Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania Policji i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w zakresie wykrywania nielegalnych praktyk rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem oszustw żywnościowych artykułów rolno – spożywczych.

Współpraca będzie odbywała się w ramach realizacji zadań punktu kontaktowego ds. oszustw żywnościowych funkcjonującego w Głównym Inspektoracie IJHARS. Do głównych zadań punktu kontaktowego należy współpraca z Komisją Europejską oraz organami urzędowej kontroli Państw Członkowskich UE w zakresie: wykrywania i zwalczania oszustw żywnościowych o charakterze transgranicznym, wymiana informacji za pomocą systemu iRASFF, współpraca z wojewódzkimi inspektoratami JHARS, Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną oraz Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie wykrywania i zwalczania nielegalnych praktyk na rynku żywności, udział w spotkaniach międzynarodowych (udział w spotkaniach grupy roboczej ds. oszustw żywnościowych UE) oraz realizacja działań koordynowanych przez Komisję Europejską.

W związku z zawartym porozumieniem ustalono tryb wymiany informacji o nieprawidłowościach na rynku rolno-spożywczym oraz zaplanowano realizację wspólnych szkoleń i wymianę doświadczeń w zakresie zwalczania oszustw żywnościowych.

BZPE KGP

Powrót na górę strony