Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa współpraca międzyinstytucjonalna

Data publikacji 19.07.2023

Dziś w Komendzie Głównej Policji odbyło się robocze spotkanie dotyczące współpracy międzynarodowej w ramach polsko-bułgarskich patroli oraz współpracy międzyinstytucjonalnej polskiej Policji z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii. Spotkaniu przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

Rozwijanie współpracy międzynarodowej należy do priorytetów polskiej Policji. Sprawdzoną w praktyce, formą bezpośredniej współpracy, cenioną przede wszystkim przez polskich obywateli, ale i policje innych państw – stąd intensywnie rozwijaną – są organizowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, patrole międzynarodowe, stąd też w spotkaniu uczestniczył Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor.

Pionierskie w tym zakresie działania zapoczątkowane zostały już w 2010 r. i dotyczyły polsko-chorwackich patroli na słonecznym wybrzeżu Adriatyku. Ten rodzaj współpracy rozwijając się zaczął obejmować również inne kraje tj. Bułgarię, Czechy, Włochy czy Francję. Dotychczas Polska Policja skierowała do służby w patrolach międzynarodowych blisko 150 policjantów i policjantek.

Współpraca w tej formie ze stroną bułgarską prowadzona jest od 2016 r. na podstawie Porozumienia o Ustanowieniu Wspólnych Polsko-Bułgarskich Patroli w dniu 25 lipca 2016 r. w Sofii przez Sekretarza Generalnego MSW Republiki Bułgarii gen. Georgija Kostowa oraz w Warszawie w dniu 26 lipca 2016 r. przez Komendanta Głównego Policji (ówcześnie) nadinsp. Jarosława Szymczyka.

Ambasada RP w Sofii, co prawda nie jest stroną porozumienia, niemniej jednak cele i zadania personelu dyplomatycznego i delegowanych policjantów są zbieżne – zapewnienie szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa oraz otoczenie ochroną swoich obywateli. Naturalne więc było nawiązanie w ramach przedsięwzięcia bliskiej współpracy międzyinstytucjonalnej, która stanowi modelowy przykład bezpośredniej współpracy, albowiem kierowani do służby w Bułgarii polscy policjanci, na zasadzie wzajemności, pozostają w całodobowym kontakcie telefonicznym z personelem dyplomatycznym.

W bieżącym sezonie letnim, a dokładnie przez cały sierpień, dwójka polskich policjantów pełnić będzie służbę w rejonie miejscowości Nessebar na Słonecznym Brzegu Morza Czarnego. Stąd też dzisiejsza wizyta w Komendzie Głównej Policji Pani Małgorzaty Hejduk-Gromek – Konsula RP, radcy-ministra, Kierownika Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Sofii, która jest osobiście odpowiedzialna za przedsięwzięcie.

Podczas dzisiejszego spotkania wymieniono szereg doświadczeń i propozycji w zakresie współpracy, a zadań jak się okazuje może być dużo, ponieważ w samym sezonie letnim, jak się szacuje, Polacy już zarezerwowali 460 tys. miejsc noclegowych, co stanowi blisko dwukrotny wzrost w stosunku do lat ubiegłych.

Bez wątpienia istotnym efektem pełnienia służby w Bułgarii przez polskich policjantów, co zauważyła Pani Konsul, jak również generał Kuster, jest podniesienie statusu obywateli polskich w Bułgarii jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo. Personel placówki podkreśla profesjonalne reprezentowanie polskiej Policji, dobre wyszkolenie policjantów, ich odpowiedzialność i skuteczność działania.

Obie strony spotkania jednogłośnie oświadczyły, iż życzyłyby sobie dalszej tak owocnej, jak dotychczas współpracy zapewniającej bezpieczeństwo naszym rodakom, którzy już wręcz oczekują obecności polskich policjantów w sezonie wakacyjnym na słonecznym wybrzeżu Morza Czarnego.

(Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony