Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich

Data publikacji 15.12.2023

W dniach 14 - 15 grudnia 2023 r. z inicjatywy Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie miało miejsce seminarium szkoleniowe poświęcone zadaniom Policji z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Przedsięwzięcie to skierowane było do koordynatorów z KWP/KSP nadzorujących tematykę z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej oraz problematyki do spraw nieletnich, jak również przedstawicieli wszystkich szkół policyjnych, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne z obu wskazanych zagadnień.

Wymienione obszary, ze względu na niezwykle ważny wymiar społecznego oddziaływania, wymagają systematycznego wzmacniania kompetencji policjantów, właściwego interpretowania i stosowania przepisów w praktyce, jak też odpowiedniego identyfikowania uprawnień podmiotów pozapolicyjnych, podejmujących również działania na rzecz zapewniania ochrony dobra małoletnich i nieletnich. Niezwykle istotnym jest również identyfikowanie, a następnie podejmowanie we wspólnych obszarach współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Jednym z istotniejszych zagadnień omawianych podczas seminarium były rozwiązania prawne obejmujące ochronę osób małoletnich przed krzywdzeniem na tle seksualnym. Zaprezentowane zostały także kompetencje oraz zadania kuratorów sądowych w związku z postanowieniami wydanymi przez sąd opiekuńczy w przedmiocie odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Ponadto, w trakcie seminarium omawiano także tematykę związaną z zadaniami Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy dzięki wystąpieniom znamienitych prelegentów, m.in. przedstawiciela Zespołu do spraw Przestępczości Wobec Dzieci w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, przedstawiciela Kuratora Okręgowego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz przedstawiciela Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości.

Niewątpliwie organizacja tego typu przedsięwzięć pozwala na wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych obowiązujących unormowań prawnych, bezpośrednią wymianę doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie dobrych praktyk z istotnych obszarów funkcjonowania służby prewencyjnej, przyczynia się do podwyższania kompetencji policjantów i właściwej realizacji powierzonych zadań, jak również zmierza do zapewnienia należytego nadzoru w tych sprawach.

(Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony