Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ochrona dzieci przed przemocą tematem szkolenia policjantów

Data publikacji 26.02.2024

Policjanci zajmujący się zadaniami komórek ds. nieletnich i patologii oraz koordynatorzy procedury„Niebieskie Karty” garnizonu podkarpackiego poszerzali swoją wiedzę podczas szkolenia zorganizowanego w ramach doskonalenia zawodowego przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Policjanci zajmujący się problematyką nieletnich i patologii oraz procedury „Niebieskie Karty” stanowią istotne ogniwo Policji, jako formacji służącej społeczeństwu. Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań przez tę grupę policjantów na terenie całego województwa podkarpackiego. W związku z czym, w szczególny sposób dba o właściwy poziom przygotowania zawodowego policjantów nadzorujących przedmiotową problematykę. Sprawdzonym rozwiązaniem jest cykliczna organizacja zajęć szkoleniowych, które są istotnym elementem uzupełniającym doskonalenie zawodowe i podnoszącym kompetencje.

W miniony piątek w auli KWP w Rzeszowie odbyło się szkolenie dla policyjnych koordynatorów procedury „Niebieskie Karty” oraz policjantów komórek ds. nieletnich i patologii. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Szkolenie  rozpoczęła  mł. insp.  Marta Tabasz-Rygiel Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, która zwróciła uwagę na  potrzebę ciągłego doskonalenia w podejmowanych czynnościach służbowych przez policjantów. W swoim wystąpieniu podkreśliła  jak istotna jest organizacja tego typu przedsięwzięć, która  pozwala na wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych obowiązujących unormowań prawnych, bezpośrednią wymianę doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie dobrych praktyk z istotnych obszarów funkcjonowania służby prewencyjnej, przyczynia się do podwyższania kompetencji policjantów i właściwej realizacji powierzonych zadań, jak również zmierza do zapewnienia należytego nadzoru w tych sprawach.

W pierwszym wystąpieniu, Magdalena Bochińska Główny Specjalista Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości omówiła rozwiązania prawne na rzecz ochrony przed przemocą domową, w tym przedstawiła założenia ustawy z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw tzw. „Ustawy Kamilka”.

Następnie policjantki Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie koordynujące przedmiotową tematykę na terenie województwa podkarpackiego omówiły zagadnienia związane z podejmowaniem przez funkcjonariuszy interwencji w związku z przemocą domową, oraz spostrzeżenia dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Przypomniały najważniejsze rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz zadania policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Zwróciły uwagę na zadania funkcjonariuszy prowadzących poszukiwania opiekuńcze nieletnich.

  • Policjanci podczas szkolenia w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
  • Policjanci podczas szkolenia w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
  • Policjanci podczas szkolenia w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
  • Policjanci podczas szkolenia w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
  • Policjanci podczas szkolenia w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
  • Policjanci podczas szkolenia w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Powrót na górę strony