Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa kadry kierowniczej Policji

Data publikacji 15.03.2024

Coroczna narada służbowa kierownictwa Policji ma na celu podsumowanie minionego okresu i wytyczenie kierunków działania na rok następny. Tym razem spotkanie zorganizowano 12 marca br. w Warszawie, z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego.

Trwającej cały dzień naradzie przewodniczył insp. Marek Boroń – p.o. Komendant Główny Policji, wspólnie z zastępcami: nadinsp. Romanem Kusterem oraz nadinsp. Rafałem Kochańczykiem. W spotkaniu uczestniczyli Komendanci Wojewódzcy i Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Komendanci Szkół Policji, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji i kierownicy komórek równorzędnych oraz pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji.

Po otwarciu narady przez szefa polskiej Policji głos zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. Wskazał priorytety oraz wyzwania, jakie stoją przed formacją. Zapewnił o prowadzeniu transparentnej polityki informacyjnej oraz opartej o merytoryczne oceny, a także jasno określone ścieżki rozwoju polityki kadrowej. Podkreślił jak istotne jest odbudowanie zaufania do Policji i poprawa społecznego odbioru policyjnego munduru. Zadeklarował, że resort pracuje nad rozwiązaniami prawnymi mającymi doprowadzić do zmniejszenia luki kadrowej oraz wyeliminowania różnić płacowych między funkcjonariuszami a żołnierzami.

Podczas narady p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń zwrócił szczególną uwagę na potrzebę usprawnienia systemu szkoleń policjantów, zarówno na poziomie podstawowym, jak i specjalistycznym, w tym również organizację kursów dla średniej kadry kierowniczej. Zapewnił też, że zamierza kłaść duży nacisk na transparentną politykę informacyjną i związaną z nią strategię działań, które pozwolą przywrócić służbie zaufanie społeczne. Za priorytetowe uznał m.in. walkę z przestępczością narkotykową, realizację zadań związanych z przygotowaniami Polski do prezydencji w Unii Europejskiej oraz opracowanie jasnej ścieżki awansu w Policji.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster przedstawił efekty pracy służby prewencyjnej w minionym roku, a ponadto zalecił zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz seniorów, a także prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie zwalczania mowy nienawiści. Nadzorujący pion logistyczny nadinsp. Rafał Kochańczyk omówił założenia finansowe funkcjonowania Policji w tym roku, zapewnił też, że wszystkie rozpoczęte inwestycje będą kontynuowane i zakończone.

Swoje wystąpienia mieli także komendanci Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz dyrektorzy poszczególnych biur KGP i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, którzy omówili wyniki pracy polskiej Policji w 2023 roku.

BKS KGP, zdj. Jacek Herok – „Gazeta Policyjna”

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz p.o. Komendant Główny Policji podczas odprawy służbowej
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz p.o. Komendant Główny Policji i zastępcy komendanta głównego Policji podczas odprawy służbowej
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz p.o. Komendant Główny Policji podczas odprawy służbowej
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, p.o. Komendant Główny Policji, zastępcy komendanta głównego Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji i komendanci szkół Policji podczas odprawy służbowej
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, p.o. Komendant Główny Policji oraz zastępcy komendanta głównego Policji podczas odprawy służbowej
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, p.o. Komendant Główny Policji oraz zastępcy komendanta głównego Policji podczas odprawy służbowej
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, p.o. Komendant Główny Policji oraz zastępcy komendanta głównego Policji podczas odprawy służbowej
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz policjanci podczas odprawy służbowej
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i p.o. Komendant Główny Policji podczas odprawy służbowej
Powrót na górę strony