Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Zielona strzałka" obowiązuje

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi możliwości i warunków korzystania na skrzyżowaniach z "zielonych strzałek" umożliwiających wykonanie skrętu przy czerwonym sygnale policjanci przypominają obowiązujące w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi możliwości i warunków korzystania na skrzyżowaniach z "zielonych strzałek" umożliwiających wykonanie skrętu przy czerwonym sygnale świetlnym informujemy, że obecne uregulowania prawne dla kierowców w tym zakresie znajdują się w rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393). Zgodnie z § 96 cyt. rozporządzenia:

1. Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.

3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

Mówiąc o znakach i sygnałach drogowych nie można zapominać o przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Należy jednak podkreślić, że mają one charakter regulacji technicznej. Zgodnie z tymi przepisami (ust. 4. 2. 2. załącznika nr 3) sygnalizator S-2 powinien być stosowany na skrzyżowaniach, gdzie nie następuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. Ten zapis zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Transportu nie będzie jednak przeszkodą w umieszczaniu ,,zielonych strzałek” na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną.

Powrót na górę strony
Polska Policja