Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Planowane zmiany uposażenia policjantów w 2009 r.

Data publikacji 31.10.2008

Ustawa modernizacyjna przewidziała 291 mln złotych na podwyżki dla policjantów w 2009 roku. Projekt budżetu zakłada wzrost kwoty bazowej do 1523,29. Średnio na jednego policjanta przypada brutto 234 zł. Jak podzielić te pieniądze by uporządkować system płac w Policji? Propozycję odpowiedzi na to pytanie przygotował powołany w marcu tego roku zespół doświadczonych policjantów z całego kraju.

Rok 2009 to ostatni rok w, w którym w oparciu o ustawę o modernizacji Policji (przyjęto ją na lata 2007-2009) możliwe jest dodatkowe, wyższe niż przewidziane w budżecie wsparcie finansowe Policji. W ramach tejże ustawy przewidziano także środki na podniesienie płac funkcjonariuszy. Podział środków na ten cel, jaki dokonano w ubiegłym roku wzbudził wiele kontrowersji. Zaraz po jego wprowadzeniu, na początku 2008 roku do komendanta głównego Policji wpłynęło ok. 200 listów, petycji oraz próśb podpisanych przez ponad 1300 policjantów. Wszystkie one świadczyły o niezadowoleniu niektórych grup funkcjonariuszy (np. dyżurnych, czy policjantów OPP) z wprowadzonych uregulowań. Chcąc zatem uporządkować system płac w Policji oraz wzmocnić jego oddziaływanie motywacyjne komendant główny Policji w marcu 2008 roku powołał specjalny Zespół składający się z doświadczonych policjantów różnych szczebli i różnych jednostek terenowych Policji. Głównym celem jego prac było wypracowanie propozycji jak najbardziej racjonalnego podziału środków finansowych, przeznaczonych na kształtowanie motywacyjnego systemu uposażeń policjantów w 2009 roku. Punktem wyjścia była oczywiście wysokość środków finansowych, gwarantowanych ustawowo. W ustawie zaś założono wzrost mnożnika kwoty bazowej o 0,17, co realnie przekłada się na kwotę ok. 291 mln złotych dla całej polskiej Policji. Oczywiście w tym miejscu zawsze rodzi się pytanie – ile pieniędzy przypada na jednego funkcjonariusza? Chcąc udzielić na nie odpowiedzi trudno jest uniknąć uśrednienia tej kwoty. A zatem (uwzględniając te 291 mln zł przewidzianych ustawą) na jednego policjanta, bez nagrody rocznej, czyli tzw. trzynastki przypadnie miesięcznie, średnio ok. 234 zł brutto.

Mówiąc o podwyżce warto także zwrócić uwagę na projektowany wzrost wysokości kwoty bazowej, która w 2009 roku ma wynosić 1523, 29 zł (obecnie 1493,40 zł). Kwota ta jest niezależna od środków wynikających z ustawy modernizacyjnej, jest jednak o tyle ważna, gdyż zaproponowane przez Zespół podwyższone mnożniki dla poszczególnych grup uposażenia będą przemnażane właśnie przez tę wyższą wartość.

Dysponując zatem tą kwotą wyjściową Zespół podjął się bardzo trudnej próby jak najbardziej sprawiedliwego podziału pieniędzy na uregulowanie uposażeń policjantów w 2009 roku. Pierwszym widocznym efektem prac jest uniknięcie tzw. kominów płacowych, czyli pogłębienia dysproporcji pomiędzy policjantami zaszeregowanymi w niskich i wysokich grupach.

Po gruntownej analizie dotychczasowej siatki stanowisk i grup zaszeregowania Zespół zaproponował następujące zmiany dotyczące stanowisk:

1 ) służby dyżurnej;

• w komendach powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatach Policji o liczbie etatów wyższej niż 60, dyżurni zaszeregowani byliby w 8 grupie (obecnie grupa 7) zaś zastępcy dyżurnych w 6 ( obecnie grupa 5),
• w pozostałych komisariatach policji dyżurni zaszeregowani byliby w grupie 6 (obecnie grupa 5),
• pomocnicy dyżurnych zaszeregowani byliby w grupie 4 (obecnie grupa 3);

2) OPP, SPPP i SPAP;

• pomocnicy dowódców oddziału i lekarze zostaliby zaszeregowani w 9 grupie (obecna grupa 7) z jednoczesnym podniesieniem stopnia etatowego z nadkomisarza do podinspektora,
• dowódcy kompanii zostaliby zaszeregowani w grupie 8 (obecnie grupa 7) z jednoczesnym podniesieniem stopnia etatowego z nadkomisarza do podinspektora,
• zastępcy dowódców kompanii zostaliby zaszeregowani w 7 grupie (obecnie grupa 6),
• w OPP proponowane jest utworzenie stanowiska dyżurnego OPP, w 6 grupie zaszeregowania i stopniu etatowym komisarza,
• dowódcy plutonów zostaliby zaszeregowani w 6 grupie (obecnie grupa 5),
• dowódcy drużyn zostaliby zaszeregowani w 4 grupie (obecnie grupa 3),
• pielęgniarki, ratownicy medyczni, zostaliby zaszeregowani w 3 grupie (obecnie grupa 2) z jednoczesnym podwyższeniem stopnia etatowego ze starszego sierżanta do sierżanta sztabowego.

Efektem prac Zespołu jest także propozycja utworzenia nowych stanowisk: technik kryminalistyki (5 grupa zaszeregowania), kontroler ruchu drogowego (4 grupa zaszeregowania) i przewodnik psa służbowego (4 grupa zaszeregowania). Stopień etatowy dla wszystkich tych stanowisk to aspirant sztabowy.

Ponadto w komendach powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatach Policji o liczbie etatów wyższej niż 60 zaproponowano zmiany nazw stanowisk dotychczasowych naczelników sekcji i ich zastępców na naczelników wydziałów i ich zastępców.

Nowa, wypracowana przez Zespół regulacja obejmowałaby także stanowiska kierownicze w KGP i KWP. Nowością byłoby wprowadzenie grupy 14a (stopień docelowy nadinspektora) dla komendantów wojewódzkich Policji i dyrektora CBŚ. W dotychczasowej grupie 14 (stopień docelowy inspektora) pozostają dyrektorzy pozostałych biur, w tym także BSW. Konsekwencja takiego rozwiązania jest stworzenie grupy 13a (ze stopniem docelowym inspektora) dla zastępców komendantów wojewódzkich i zastępców dyrektora CBŚ.

W proponowanej przez Zespół siatce płac założono wzrost mnożnika kwoty bazowej w większości grup zaszeregowania, niezależnie od wielkości jednostki, o 0,10. Wyjątkiem są grupy 13 i 14 (m.in. dyrektorzy biur KGP i ich zastępcy), w których wzrost ten wynosiłby 0,05, a także grupa 5 w której mnożnik wzrósłby o 0,15. Oprócz tego propozycja Zespołu zakłada regulację (podniesienie) dodatków służbowych i funkcyjnych policjantom zaszeregowanym w grupach od 2 do 10. Pozostałe po wprowadzeniu ww. zmian środki zostaną wykorzystane wyłącznie na podniesienie dodatków w tych właśnie grupach.

Szczegółowo opisane powyżej propozycje zmian zawarto w załączonej tabeli, a także w dołączonej poniżej prezentacji.

Powrót na górę strony