Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa Konferencja "Z pomocą rodzinie"

Data publikacji 05.04.2009

Inicjatywa stworzenia koalicji podmiotów zainteresowanych przeciwdziałaniem przemocy domowej i patologiom w środowisku nieletnich zwieńczyła kilkugodzinne obrady pracowników nauki, samorządowców, wolontariuszy i policjantów uczestniczących w bełchatowskiej konferencji. Uczestnicy mieli też okazję przekonać się, że spotkania profilaktyczne nie muszą być sztampowe – w Bełchatowie w służbę prewencji zaangażowano bowiem … teatr.

W auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie spotkało się blisko dwustu specjalistów - pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów, radnych i wolontariuszy oraz przybyłych z całego województwa policjantów- profilaktyków i dzielnicowych, aby w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Z pomocą rodzinie” pochylić się nad wyzwaniem, jakie od lat stanowi przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz patologiom w środowisku nieletnich. Organizatorami projektu byli komendant powiatowy Policji w Bełchatowie, starosta powiatu bełchatowskiego i prorektor piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkaniu patronowali Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki oraz insp. Marek Działoszyński – komendant wojewódzki Policji w Łodzi, a obecnością zaszczycili je między innymi Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, insp. Grzegorz Jach – pełnomocnik komendanta głównego Policji do spraw promocji bezpieczeństwa, insp. Zdzisław Stopczyk – zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz goście z partnerskiego, bawarskiego powiatu Berchtesgadener Land – Annemarie Muller i komisarz Gertraud Gossmann.

Jarosław Brózda – starosta bełchatowski otwierając konferencję podkreślił jak ważnym wyzwaniem dla samorządów jest stworzenie płaszczyzny koordynacji aktywności wielu podmiotów w zwalczaniu patologii społecznych. Docenił w tej mierze wysiłki bełchatowskich policjantów, którzy inicjując wiele niesztampowych działań, pozyskują kolejnych sojuszników zaangażowanych w niesienie pomocy krzywdzonym i stają się liderem koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy i patologiom. Myśl o zacieśnieniu społecznie potrzebnej współpracy służb pomocowych, pracowników nauki i wolontariuszy w rozpoczynających spotkanie wystąpieniach podjęli także kom. Krzysztof Michalski i dr hab. prof. UJK Ryszard Kuriata – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Naukowego wglądu w socjologiczne aspekty przemocy w rodzinie dokonała przed uczestnikami konferencji dr Anna Dębska. Nakreśliła również portret ofiary i sprawcy przemocy w rodzinie.

Zebranych poruszył głęboko wykład dr Heleny Marzec, która pochyliła się na okrutnym losem dziecka krzywdzonego, w ramach prelekcji poświęconej przemocy wobec dziecka jako zjawisku społecznemu. Niejako kontynuacją myśli poprzedniego wykładu była prezentacja dr Mirosławy Gawęckiej opatrzona tematem „Rodzina wiktymologiczna – reżyser i odtwórca przemocy domowej – aspekt etiologiczny – problemy”, a blok prezentacji pracowników nauki zamknęła, wpisując się poparciem dla myśli zawartych we wstępnych wystąpieniach gospodarzy konferencji, dr Anna Fidelus tematem „Udział społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych”. Przed objęciem katedry przez praktyków, uczestnicy konferencji jako pierwsi obejrzeli przygotowany przez uczniów klasy policyjnej spektakl profilaktyczny „Dzwonek”. Poruszeni widzowie owacją na stojąco podziękowali młodym aktorom. Pozytywną ocenę inicjatyw podejmowanych na rzecz ograniczenia patologii i krzywdzenia dzieci przedstawił w swym kilkunastominutowym wystąpieniu bardzo ciepło przyjęty przez uczestników konferencji Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka. Przybliżył również zebranym aktualny stan prac nad projektem zmian w polskim prawie, mogących stać się skutecznym narzędziem w zwalczaniu przemocy wobec dzieci.

Koherentnymi do wystąpienia rzecznika były prezentacje Annemarie Muller przybliżające zebranym procedury i mechanizmy prawne ochrony ofiar przemocy w rozwiązaniach niemieckich na przykładzie powiatu Berchtesgadener Land oraz Gertraud Gossmann – policjantki komendy Policji w Oberbayern, która omówiła procedury postępowania niemieckiej policji wobec przemocy w rodzinie. Końcowy akcent w części merytorycznej postawiła Elżbieta Zbonikowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, która omawiając „Zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i koordynację działań jako element wsparcia rodziny”, rozdała uczestnikom konferencji deklaracje współpracy pomiędzy jednostkami w zakresie przeciwdziałania przemocy. Wypełniony dokument zwrócony komendantowi powiatowemu Policji w Bełchatowie umożliwi powołanie stałych zespołów interdyscyplinarnych, których celem będzie skuteczna i szybka pomoc krzywdzonym oraz profilaktyka w zakresie patologii społecznych.

Powrót na górę strony