Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczna rodzina w bezpiecznej Europie"

Data publikacji 28.10.2009

W Kętrzynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja dotycząca Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod hasłem „Bezpieczna rodzina w bezpiecznej Europie”, której współorganizatorem była Komenda Powiatowa Policji. Celem konferencji było poszukiwanie i upowszechnianie efektywnych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ważnym elementem była też wymiana doświadczeń w tym zakresie z przedstawicielami służb socjalnych i policji z innych krajów.

W Kętrzynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja dotycząca Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod hasłem „Bezpieczna rodzina w bezpiecznej Europie” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Gminę Kętrzyn, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendę Powiatową Policji w Kętrzynie. Przedsięwzięcie zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele służb socjalnych i policji z Czech, Łotwy, Rosji, Litwy i Danii, którzy w formie prezentacji multimedialnych przedstawili systemy i rozwiązania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uregulowania prawne stosowane poszczególnych krajach.

Celem konferencji było miedzy innymi poszukiwanie i upowszechnianie efektywnych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawienie funkcjonujących w Polsce rozwiązań w tym zakresie, wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy, zapoznanie się z rozwiązaniami przeciwdziałania przemocy w rodzinie w innych krajach, integracja środowisk odpowiedzialnych za walkę z tym zjawiskiem oraz zmiana stosunku społeczeństwa do tego problemu.

Pierwsza część konferencji miała charakter teoretyczny, gdzie prof. dr hab. Krystyna Ostrowska z UW wygłosiła wykład dotyczący obrazu polskiej rodziny ostatnich lat w opinii dzieci i młodzieży. Następnie dr Stanisław Bułajewski z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w swoim przemówieniu omówił wady i zalety polskich regulacji prawnych dotyczących problemu przemocy w rodzinie. Z kolei Prezes Sądu Rejonowego w Kętrzynie – pani Małgorzata Kłek przedstawiła regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz omówiła dotychczasowe doświadczenia kętrzyńskiego wymiaru sprawiedliwości zakresie rozstrzygania spraw dotyczących tego problemu. Przechodząc do bardziej praktycznej części spotkania głos zabrał st. asp. Grzegorz Linkiel z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, który omówił działania podejmowane przez policję w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie, w tym w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, szczegółowo omówił współpracę Policji z różnymi instytucjami, które w ramach swoich zadań niosą pomoc ofiarom przemocy. Pani Jolanta Niedźwiedzka – Bień z Ośrodka Konsultacyjno – Psychoedukacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mówiła o pracy zespołów interdyscyplinarnych powoływanych do zgłoszonych przypadków osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Z kolei pan Mirosław Bień przedstawił prezentację programu korekcyjno – edukacyjnego „Partner” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto działania swoich instytucji zaprezentowali przedstawiciele z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Kolejne prezentacje multimedialne przedstawili goście z zagranicy, którzy opowiedzieli o swoich dotychczasowych doświadczeniach.

W trakcie konferencji wyróżnione zostały osoby, które od lat aktywnie uczestniczyły w działaniach dotyczących pomocy ofiarom przemocy domowej. Za długoletnią aktywność w tej dziedzinie został nagrodzony st.asp. Grzegorz Linkiel – kierownik Rewiru Dzielnicowych w Kętrzynie.

(źródło: KWP w Olsztynie)

Powrót na górę strony