Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na jaką pomoc można liczyć z Funduszu Prewencyjnego?

Data publikacji 23.02.2010

Jednostki Policji dysponują Funduszem Prewencyjnym, za pośrednictwem którego policjanci i pracownicy Policji ubezpieczeni w ramach programu „Policja 2008”, mogą korzystać z pomocy finansowej. Głównym celem funduszu jest działalność profilaktyczna i zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, ale pomoc finansowa udzielana jest także w przypadkach indywidualnych, takich między innymi jak ponoszenie przez osoby ubezpieczone kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków czy sprzętu ortopedycznego.

Co to jest Fundusz Prewencyjny?

Fundusz Prewencyjny utworzony w ramach programu ubezpieczeniowego „Policja 2008” działa na podstawie umowy zawartej w dniu 26 czerwca 2008 r. pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną a Komendantem Głównym Policji oraz działającymi w Policji organizacjami związków zawodowych policjantów i pracowników. Część środków tego funduszu przekazywana jest do dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji, które zawarły umowy ubezpieczenia w ramach Programu Ubezpieczeniowego „Policja 2008” (w wysokości odpowiadającej 6% przepisu składki dla każdej jednostki), a dodatkowo dla Komendy Głównej Policji (w wysokości odpowiadającej 2% przypisu składki odprowadzonej przez wszystkie jednostki, jako fundusz centralny przeznaczony na potrzeby całej Policji). Na szczeblu Komendy Głównej Policji funkcjonują dwa fundusze, jeden przeznaczony na rzecz ubezpieczonych w KGP, a drugi na rzecz ubezpieczonych policjantów i pracowników całej formacji.

Na jaką pomoc można liczyć?

Zasadniczym celem działalności Funduszu Prewencyjnego jest udzielanie pomocy policjantom i pracownikom Policji ubezpieczonym w ramach programu „Policja 2008”, a także członkom ich rodzin, którzy zostali pokrzywdzeni np. w wyniku wypadku losowego, albo ciężkiej choroby. Środki te przeznaczane są również na działalność profilaktyczną i profilaktykę zdrowotną, aby zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia. Priorytetem w wydatkowaniu środków funduszu jest pomoc finansowa udzielana w indywidualnych przypadkach, takich m.in. jak: ponoszenie przez ubezpieczonych kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu ortopedycznego. Możliwe jest również finansowanie innych zadań prewencyjnych, na przykład kosztów zabiegów profilaktycznych, takich jak szczepienia ochronne, zwłaszcza poza obszarem objętym zakresem świadczeń z tytułu medycyny pracy.

Jak uzyskać pomoc?

Pomoc finansowa z Funduszu Prewencyjnego udzielana jest wniosek zainteresowanego. We wniosku należy opisać przesłanki przemawiające za potrzebą udzielenia wsparcia finansowego. Wniosek taki składa się do dysponenta funduszu za pośrednictwem komisji ds. Funduszu Prewencyjnego (W Komendzie Głównej Policji funkcjonują dwie komisje, w tym Komisja Centralna, która rozpatruje wnioski kierowane z całego kraju). Do wniosku należy załączać niezbędne dokumenty o stanie zdrowia osoby, na rzecz której pomoc miałaby być udzielona (np. karty informacyjne leczenia, orzeczenia komisji lekarskich). Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż niezbędnym i kluczowym elementem wymaganym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest konieczność załączenia wymaganych prawem dowodów poniesienia wydatków na cele lecznicze. Wydatki ponoszone z funduszu muszą być rozliczone na podstawie dowodów księgowych, takich jak imienne faktury i rachunki, a nie np. oświadczenia, paragony, czy faktury pro forma.

Świadczenia udzielane z Funduszu Prewencyjnego nie mają charakteru obligatoryjnego, nie mogą być przedmiotem roszczenia, a ich udzielenie uzależnione jest od decyzji właściwych dysponentów ze względu na miejsce pełnienia służby lub wykonywania pracy przez ubezpieczonego, tj. Komendanta Głównego Policji, komendantów wojewódzkich oraz szkół policyjnych.

Powrót na górę strony