Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienia w sprawie krótszych policyjnych szkoleń podstawowych dla absolwentów wybranych kierunków

Data publikacji 07.01.2011

Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk podpisał porozumienia z władzami 12 uczelni wyższych z całej Polski – umożliwią one absolwentom tych uczelni, kończącym prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, którzy wstąpią do Policji w ciągu roku od zakończenia studiów, odbycie krótszego policyjnego szkolenia podstawowego. Na podstawie porozumień uczelnie będą zapoznawać studentów z 33 tematami wyznaczonymi przez KGP, stanowiącymi treści policyjnego szkolenia podstawowego - zgodnie z założeniami ma to być minimum 259 godzin dydaktycznych.

Nowe rozwiązanie wynika ze zmiany w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. nr 126, poz. 877 z późn. zm). Zgodnie z nimi Komendant Główny Policji może zawierać porozumienia ze szkołami wyższymi, kształcącymi na kierunkach: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne. Dzięki temu podczas nauki studenci tych kierunków będą poznawać, zatwierdzone przez Biuro Kadr i Szkolenia KGP, treści ze szkolenia podstawowego dla policjantów, m.in. zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń, bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwalczania patologii, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

Absolwenci tych kierunków, którzy wstąpią do Policji w ciągu roku od zakończenia studiów, będą mogli odbyć krótsze szkolenia podstawowe, nieobejmujące treści, z którymi zapoznali się podczas studiów, koncentrując się na umiejętnościach praktycznych.

Umowy podpisały władze 12 uczelni wyższych: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Wyższej szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

W najbliższym czasie kolejne uczelnie podpiszą stosowne porozumienia z Komendantem Głównym Policji. Wszystkie szkoły wyższe zainteresowane ich zawarciem są proszone o przesłanie faksem (nr 22 601 29 99) informacji o osobie reprezentującej uczelnię, danych dotyczących siedziby uczelni oraz nazwy kierunku studiów, na którym będą realizowane wybrane treści szkolenia. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 601 36 43 lub 22 601 3454.

mg

Powrót na górę strony