Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja z udziałem Czechów w KGP

Data publikacji 18.05.2007

16 maja w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej i Służby Celnej z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Policji Republiki Czeskiej.

Spotkaniu przewodniczył mł. insp. Tadeusz Budzik - zastępca komendanta głównego Policji i pani podkom. Irmina Adamska - p.o. zastępcy dyrektora gabinetu komendanta głównego Policji. Stronie czeskiej przewodniczył Pułkownik Jan Brázda, zastępca Prezydenta Policji Czeskiej.

Spotkanie dotyczyło przygotowania Policji i Straży Granicznej Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej do planowanego na 1 stycznia 2008 przystąpienia do strefy Schengen. Podczas spotkania dyskutowano między innymi na temat współpracy policyjnej po zniesieniu kontroli granicznych, obejmującej między innymi uruchomienie tzw. wspólnych punktów kontaktowych skupiających przedstawicieli Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej obydwu państw. Poza tym poruszona została kwestia polskiego i czeskiego dokumentu Follow up, pościgu i obserwacji transgranicznej, wspólnych patroli, podręczników do umowy polsko-czeskiej dotyczącej zwalczania przestępczości i współpracy na terenach przygranicznych oraz kwestie związane ze współpracą Straży Granicznej z Policją czeską. 

Na spotkaniu została również przestawiona Stronie czeskiej prezentacja Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji dotycząca platformy wymiany informacji kryminalnych za pośrednictwem Oficerów Kontaktowych na przykładzie współpracy polsko-niemieckiej. Przedstawiciele Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zaprezentowali Stronie czeskiej procedury polskiej Policji związane z przeprowadzaniem obserwacji transgranicznej, a przedstawiciel Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji omówił przygotowywane procedury prowadzenia pościgu transgranicznego.

Strona polska i czeska zgodnie uznały, iż przeprowadzone spotkanie było bardzo udane. Wszystkie kwestie sporne zostały rozstrzygnięte, ustalono terminy realizacji dalszych wspólnych działań i wymieniono kontakty robocze. 

Podsumowując spotkanie, Zastępca Prezydenta Policji Republiki Czeskiej Pan Jan Brázda podziękował Stronie polskiej za serdeczne przyjęcie i owocne rozmowy oraz podkreślił, iż współpraca z polską Policją i Strażą Graniczną jest przez Stronę czeską oceniana na najwyższym poziomie. Na zakończenie spotkania Pan Komendant Tadeusz Budzik podziękował Stronie czeskiej za udział w rozmowach dwustronnych.

           

 

Powrót na górę strony