Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce

Data publikacji 23.09.2011

Po raz kolejny większość Polaków (72 proc.) dobrze ocenia działalność Policji. Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej na początku września 2011 roku, wynika, że lepiej od Policji oceniane są tylko niektóre media.

W dniach 8-14 września 2011 roku Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowało kolejną edycję badania instytucji publicznych, na reprezentatywnej próbie 1077 dorosłych Polaków. Oceny Policji są stabilne i wysokie. Pozytywnie na temat działalności wypowiada się większość ankietowanych (72%), natomiast przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów (20%) - wykres nr 1.

Wykres nr 1

Źródło: CBOS, 8-14 września 2011, N=1077

W porównaniu z wynikami z marca 2011 roku nieznacznie wzrósł odsetek dobrych ocen (o 3 punkty procentowe) - wykres nr 2.

Wykres nr 2

Źródło: CBOS, 8-14 września 2011, N=1077

Od 1996 roku Polacy pytani są o zdanie na temat działalności najważniejszych instytucji publicznych w kraju, takich jak parlament, urząd prezydenta czy Policja. W marcu oraz we wrześniu br. badani oceniali również władze samorządowe, kościół rzymskokatolicki, związki zawodowe, ZUS i OFE, instytucje finansowe, wojsko, instytucje wymiaru sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższą Izbę Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, PKP oraz najpopularniejsze stacje telewizyjne i radiowe. Policja znajduje się na szóstym miejscu z dwudziestu siedmiu ocenianych instytucji, wyżej od niej znajdują się tylko niektóre stacje telewizyjne i radiowe (wykres nr 3).

Wykres nr 3

Źródło: CBOS, 8-14 września 2011, N=1077

Należy podkreślić, że Policja została oceniona zdecydowanie wyżej niż instytucje wymiaru sprawiedliwości, takie jak sądy i prokuratura – odsetek pozytywnych wskazań w przypadku Policji jest dwukrotnie wyższy (wykres nr 4).

Wykres nr 4

Źródło: CBOS, 8-14 września 2011, N=1077

Opracowano na podstawie komunikatu CBOS w Wydziale Analiz Gabinetu KGP.

Powrót na górę strony