Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Data publikacji 08.11.2011

Gabinet Komendanta Głównego Policji wznawia realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy". Projektem tym zostanie objętych łącznie 4260 policjantek i policjantów ze wszystkich garnizonów w kraju.

LOGO KAPITAŁ LUDZKILOGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY


Projekt zakłada realizację szkoleń w formie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z wymogami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Podstawowym celem projektu jest uzyskanie przez uczestników szkoleń uprawnień formalnych oraz umiejętności udzielania poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Umiejętności oraz uprawnienia, jakie nabędą uczestnicy szkoleń, będą wykorzystywane m.in.:

  • w codziennej służbie, 
  • podczas planowych działań policyjnych,
  • w czasie akcji i operacji policyjnych podejmowanych w związku z klęskami żywiołowymi, katastrofami i awariami technicznymi,
  • w przypadkach konieczności ratowania zdrowia i życia ludzkiego, a także podczas zajęć szkoleniowych.

Projekt od początku realizacji ma zasięg ogólnopolski, a jego zasadą jest dobrowolność udziału uczestników. W 2014 r., w ramach jego kontynuacji,  planuje się przeszkolenie dodatkowych 1140 policjantów i policjantek ze wszystkich garnizonów w kraju osób, w tym również policjantów służby kryminalnej . Poszczególnym garnizonom przydzielono limity miejsc, a szczegółowe informacje o przebiegu rekrutacji zostaną zamieszczone na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.

W ramach projektu zostaną zakupione również zestawy ratownictwa medycznego R0 oraz defibrylatory, które będą rozdysponowane w garnizonach, z których pochodzili uczestnicy szkoleń.

Realizacja projektu, rozpoczęta w listopadzie 2011 r., zakończy się we wrześniu 2014 r.

Powrót na górę strony