Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pomyślny rok dla CLKP

Data publikacji 03.01.2012

Od 1 kwietnia 2011 r. CLKP zyskało nową formę organizacyjną i jako instytut badawczy stało się samodzielną jednostką organizacyjną Policji. Wpłynęło to na zmianę kierunków działalności CLKP, którego głównym celem jest teraz prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz rozwój technologii kryminalistycznych służących zapobieganiu przestępstwom i wykrywaniu ich sprawców.

Rok 2011 był dla Instytutu Badawczego – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) wyjątkowy, bogaty w wyzwania i niezwykle pracowity.

Przyjęta przez CLKP Polityka Jakości i stosowane metody badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji gwarantują, że uzyskiwane wyniki badań są miarodajne, obiektywne i spełniają światowe standardy jakości a wykonywane ekspertyzy kryminalistyczne na potrzeby postępowań prowadzonych przez organy wymiaru sprawiedliwości są na najwyższym poziomie.

Do najważniejszych dokonań CLKP, wynikających z jego zadań statutowych należy uzyskanie finansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla pięciu projektów badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwo i obronność państwa. Jest to niewątpliwie duży sukces, biorąc pod uwagę niedawno rozpoczętą działalność Instytutu.
Ponadto w minionym roku dwa projekty w ramach 7. Programu Ramowego UE z udziałem CLKP otrzymały wstępną rekomendację. Projekty te odnoszą się do badań i walidacji metod stosowanych w technice kryminalistycznej. Współuczestnikami projektów są m.in.: Wielka Brytania, Dania, Holandia, Hiszpania, Szwajcaria, Francja, Niemcy i Republika Południowej Afryki.

Warto wspomnieć także o zakończeniu realizacji projektu „Utworzenie kryminalistycznych Zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości“ w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Dzięki temu projektowi CLKP i sześć strategicznych pracowni w laboratoriach kryminalistycznych kwp wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt do badań komputerowych, fonoskopijnych i antroposkopijnych za ponad 26 mln zł. Realizacja projektu wprowadziła także nową jakość w obszarze działań służb dochodzeniowo-śledczych oraz kryminalistycznych przez ich wzmocnienie kadrowo-techniczne oraz skoordynowanie działań, w szczególności w zakresie zabezpieczania materiałów cyfrowych i analogowych.

Dużym wyróżnieniem dla CLKP było powołanie 27 maja 2011 r. p.o. dyrektora mł. insp. Pawła Rybickiego na przewodniczącego ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) –Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych, który czynnie uczestniczy w jej pracach. W bieżącym roku pełnił on także funkcję przewodniczącego IFSA (International Forensic Strategic Aliance) – organizacji skupiającej kontynentalne sieci nauk sądowych.

Dzięki staraniom CLKP podjęta została inicjatywa polskiej prezydencji w Radzie UE, co spowodowało przyjęcie przez Radę WSiSW (Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne) Konkluzji Rady w sprawie wizji „Europejskich nauk sądowych 2020”, w tym utworzenia Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych oraz rozwoju infrastruktury nauk sądowych w Europie. Podstawowym założeniem tego projektu jest wypracowanie norm, dzięki którym dostawcy usług kryminalistycznych będą realizowali zlecenia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich UE bez obaw ich odrzucenia w innym państwie. Zapewni on także projakościowe podejście do badania miejsc zdarzeń w sprawach kryminalnych oraz zarządzania dowodami, co umożliwi nadzorowanie obiegu materiału dowodowego z miejsca zdarzenia aż do sądu. Europejski Obszar Nauk Sądowych pozwoli na uniknięcie dublowania wysiłków wkładanych w prowadzenie działań wykrywczych wynikających z odrzucania dowodów z powodu różnic technicznych, a przez to osiagnięcie znacznego skrócenia czasu trwania prowadzonych postępowań w sprawach o charakterze międzynarodowym.

Podsumowując swierdzić należy, że miniony rok nie był dla CLKP łatwy, ale uznać go można za zdecydowanie udany, pełny wyzwań i osiągnięć. Uzyskanie tak znaczących sukcesów nie byłoby oczywiście możliwe bez zaangażowania i intensywnej pracy kierownictwa i pracowników Instytutu.

Wszystkich zainteresowanych działalnością Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji zapraszamy na stronę internetową www. clk.policja.pl informującą o jego osiągnięciach, których zapewne tak jak do tej pory i w kolejnych latach nie zabraknie.

Opracowanie: CLKP / rh

Zdjęcia: CLKP / Krzysztof Potocki

Powrót na górę strony