Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Finał prac zespołu ds. uprowadzeń

Data publikacji 15.02.2012

Wypracowanie metodyki postępowania z osobami uprowadzonymi oraz jednolitego systemu szkoleń, a także propozycja stworzenia Centrum ds. Uprowadzeń to główne efekty pracy najlepszych specjalistów z policji, prokuratury i ABW, zajmujących się zwalczaniem uprowadzeń dla okupu. Centrum miałoby funkcjonować w ramach Wydziału Operacji Pościgowych CBŚ KGP i zapewniać wszechstronne wsparcie, m.in. prowadząc analizy i profilowanie, zbierając wszelkie potrzebne informacje i utrzymując stały kontakt ze wszystkimi służbami.

Na bazie porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Prokuratorem Generalnym i Szefem ABW powołano w maju zeszłego roku Zespół ds. Opracowania Metodyki Zapobiegania i Działania w Przypadku Uprowadzeń, w skład którego weszli najbardziej doświadczeni policjanci, prokuratorzy i funkcjonariusze ABW, zajmujący się zwalczaniem uprowadzeń dla okupu. W pracach Zespołu skoncentrowano się przed wszystkim na:
- opracowaniu metodyki, czy wręcz algorytmów, postępowania policji, prokuratury i ABW w przypadku zgłoszenia uprowadzenia dla okupu;
- przygotowaniu systemu szkoleń dla policjantów, prokuratorów i funkcjonariuszy ABW w zakresie realizacji określonych zadań wynikających z metodyki, o której wspomniano wyżej.

Efektem prac Zespołu jest propozycja stworzenia Centrum ds. Uprowadzeń, które byłoby jednostką koordynującą i wspomagającą grupy operacyjne pracujące nad poszczególnymi sprawami uprowadzeń. Centrum umiejscowione byłoby w Wydziale Operacji Pościgowych CBŚ KGP, który utworzono w czerwcu 2011 roku w Centralnym Biurze Śledczym. Wydział ten w swoich założeniach ma na celu m.in. zwalczanie przestępstw, jakimi są uprowadzenia.

Centrum prowadziłoby między innymi bazy danych dot. uprowadzeń, wspierałoby grupy operacyjne zajmujące się poszczególnymi przypadkami uprowadzeń – nie tylko na terenie naszego kraju, ale także poza granicami Polski. Centrum, prowadząc swoje działania, byłoby w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami, m.in. komendami wojewódzkimi, strażą pożarną, ABW (w tym z Centrum Antyterrorystycznym).

Wsparcie ze strony Centrum w przypadku prowadzonej sprawy miałoby następujący charakter:
- w przypadku uprowadzenia, do grupy operacyjnej powołanej przez komendanta głównego dołączyłby funkcjonariusz (funkcjonariusze) CBŚ, który wykonywałby czynności na miejscu prowadzonych działań – byłby m.in. łącznikiem pomiędzy grupą a Centrum znajdującym się w Warszawie (w którym funkcjonowałby zespół analityków);
- na podstawie przesłanych danych, w Centrum dokonywanoby analiz, profilowania i innych czynności, które byłyby pomocne w ramach prowadzonych poszukiwań. Wyniki analiz byłyby odsyłane do grupy operacyjnej.

W przypadku braku zdarzenia (uprowadzenia) funkcjonariusze Wydziału Operacji Pościgowych tworzących Centrum ds. Uprowadzeń pełniliby swoją normalną służbę w ramach wydziału – w przypadku powstania zdarzenia skupiliby się wyłącznie na tej jednej danej sprawie do momentu uwolnienia zakładnika.

mg

Powrót na górę strony
Polska Policja