Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CLKP poprowadzi sekretariat ENFSI

Data publikacji 03.08.2012

3 sierpnia 2012 doszło do podpisania umowy między Polskim Komitetem Normalizacyjnym a Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, na mocy której CLKP stało się pierwszym i jedynym w Polsce instytutem badawczym prowadzącym sekretariat branżowego komitetu technicznego jakim jest ENFSI – Europejska Sieć Instytutów Nauk Sądowych. To niewątpliwie wyraz wielkiego zaufania do CLKP i prestiżu, jakim nie może poszczycić się żaden z funkcjonujących w Polsce instytutów.

Uroczyste podpisanie umowy między Polskim Komitetem Normalizacyjnym, a Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Instytutem Badawczym o prowadzeniu sekretariatu komitetu technicznego organizacji europejskiej, odbyło się 3 sierpnia 2012 r. PKN reprezentował jego Prezes, dr inż. Tomasz Schweitzer, a CLKP mł. insp. Paweł Rybicki, p.o. Dyrektora. Obaj panowie wyrazili ogromne zadowolenie z tego wielkiego sukcesu, który jest ogromną nagrodą za dotychczasową pracę, ale jednocześnie stanowi wielkie wyzwanie dla CLKP.

Z tym wyzwaniem, jakim jest prowadzenie sekretariatu ENFSI, CLKP przyjdzie się zmierzyć od 1 stycznia 2013 roku. ENFSI (ang. European Network of Forensic Science Institutes), jest najbardziej liczącą się w Europie organizacją międzynarodową o uznanym już prestiżu, zrzeszającą największe europejskie instytuty i laboratoria kryminalistyczne. Obecnie liczy ona 64 członków z 36 krajów, a swoim zasięgiem merytorycznym obejmuje prace ponad 6000 ekspertów z różnych dziedzin kryminalistyki.

Powołanie ENFSI w 1995 roku było podyktowane potrzebą bezpośredniej wymiany doświadczeń między ekspertami. Głównym zadaniem ENFSI jest zapewnienie rozwoju badań kryminalistycznych we wszystkich krajach stowarzyszonych w organizacji. Ten rozwój odbywa się m.in. poprzez rozpowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych, opracowywanie i propagowanie jednolitych procedur badawczych, opracowywanie podręczników najlepszych praktyk i testów biegłości.

Działania organizacji, od momentu jej powstania, wytyczały kierunki rozwoju w naukach sądowych i praktyce kryminalistycznej, co sprawiło, że ENFSI jest dziś uznana za organizację współodpowiedzialną za kształtowanie polityki i strategii w zakresie rozwoju europejskiej kryminalistyki.

Organizacja pełni także rolę doradczą i współpracuje z instytucjami i agencjami unijnymi, m.in. Radą Unii Europejskiej, Komisją Europejską, Europolem, Eurojustem, CEPOL-em, EJTN (ang. European Judicial Training Network – Europejska Sieć Szkoleniowa Wymiaru Sprawiedliwości).

Na czele organizacji stoi Zarząd ENFSI, w skład którego wchodzi pięciu członków: Polak, Estończyk, Hiszpan, Niemiec i Duńczyk. Eksperci ENFSI, którzy opracowują systemowe rozwiązania podstawowych problemów z różnych dziedzin kryminalistyki zrzeszeni są w ramach 17-tu różnych Eksperckich Grup Roboczych. Zakres tematyczny tych grup roboczych odpowiada poszczególnym kryminalistycznym dziedzinom badawczym.

Tak rozległa organizacyjnie i geograficznie ENFSI jest obsługiwana przez Sekretariat – to on koordynuje realizacją przyjętych przez organizację celów strategicznych. Pełni nie tylko funkcję wspierającą prace Zarządu i funkcjonowanie całej organizacji, ale w kluczowych obszarach jest także ważnym ośrodkiem doradczym oraz inicjującym nowe przedsięwzięcia. Sekretariat ENFSI jest profesjonalnym organem wykonawczym, którego działania w znacznym stopniu wpływają na tempo, zakres i jakość prac całej organizacji.

Ważnym wydarzeniem dla europejskiej kryminalistyki było zaprezentowanie podczas polskiej Prezydencji w UE dokumentu opisującego „Polską Inicjatywę Kryminalistyczną”. Jej celem jest stworzenie do 2020 roku Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych, w którym rutynowe działania kryminalistyczne w zakresie zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i dostarczania danych kryminalistycznych, będą oparte na wspólnie opracowanych standardach. Dzięki temu dowody naukowe uzyskane w laboratorium kryminalistycznym w jednym kraju członkowskim, będą uznawane w całej Unii Europejskiej, bez konieczności powtarzania badań i obaw o odrzucanie ich wyników.

Jednym z zadań o istotnym i strategicznym znaczeniu, do realizacji którego zaproszono także ENFSI, jest opracowanie i przedstawienie do końca czerwca 2013 r. szczegółowego planu działań na rzecz realizacji wizji Europejskich Nauk Sądowych 2020. Wynika z tego wprost, że rola organizacji w najbliższym czasie będzie się zwiększała. Prowadzenie przez CLKP sekretariatu ENFSI jest więc kwestią prestiżu i uznania dla Instytutu, a także posunięciem o znaczeniu strategicznym.

Realizacja przedstawionej koncepcji spowoduje, iż Polska stanie się krajem posiadającym najistotniejszy wpływ na proces standaryzacji w obszarze nauk sądowych w Europie, a CLKP pierwszym i jedynym w Polsce instytutem badawczym prowadzącym w imieniu Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego sekretariat branżowego komitetu technicznego.

To niewątpliwie wyraz wielkiego zaufania do CLKP i prestiżu, jakim nie może poszczycić się żaden z funkcjonujących w Polsce instytutów. Daje to także polskiej Policji realny wpływ na tempo i zakres podejmowanych prac normalizacyjnych, a przede wszystkim autentyczną możliwość kształtowania europejskich standardów przy uwzględnieniu uwarunkowań i interesu naszej formacji.

CLKP/pt
zdjęcia: rh
 

Powrót na górę strony