Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II Krajowa Debata - Bezpieczeństwo Pieszych

Data publikacji 10.05.2013

W Siedlcach trwa (w dniach 9-10 maja) II Krajowa Debata "Pieszy – niechroniony uczestnik ruchu drogowego". Jej organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, przy współpracy Urzędu Miasta w Siedlcach i Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Partnerami przedsięwzięcia są instytucje i organizacje związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowego. Spotkanie honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest od lat sprawą priorytetową w naszym kraju. Po raz drugi na Mazowszu zorganizowano przedsięwzięcie ukierunkowane wprost na bezpieczeństwo pieszych. 30 maja 2012 r. w Płocku odbyła się I Krajowa Debata poświęcona temu zagadnieniu. Szeroki oddźwięk społeczny tego wydarzenia oraz ciągła potrzeba poprawy stanu bezpieczeństwa dały podstawy do kontynuacji tej inicjatywy.

W dniach 9 i 10 maja br. Siedlce stały się gościnnym miejscem do spotkania na II Krajowej Debacie pn. „Pieszy – niechroniony uczestnik ruchu drogowego”. Organizatorzy debaty uznają za niezwykle istotne wskazanie, że w dyskursie publicznym na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego zbyt często zapomina się o pieszych, koncentrując uwagę na kierowcach samochodów, motocyklistach czy rowerzystach. Niechlubna pozycja Polski pod względem liczby zabitych w wypadkach drogowych to w znacznej mierze następstwo wysokiej liczby potrąceń pieszych. Osiągnięcie widocznej poprawy bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu wymaga permanentnego podejmowania wielokierunkowych działa, przy zaangażowaniu możliwie największej liczby podmiotów. Stąd też do debaty zaproszono przedstawicieli praktycznie wszystkich instytucji rządowych i samorządowych, służb, stowarzyszeń, zajmujących się tą problematyką.

Celem debaty jest przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej udziału pieszych wśród ofiar wypadków drogowych w Polsce oraz wskazanie propozycji rozwiązań pozwalających na poprawę bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego (edukacyjne, legislacyjne, infrastrukturalne itp.)

 Spotkanie rozpoczął Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji mł.insp. Rafał Batkowski. Podkreślił rolę tego rodzaju spotkań. Przypomniał, iż wnioski po ubiegłorocznej debacie w Płocku trafiły do parlamentarnego zespołu ds. Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, do MSW i KGP. Przedstawił ogólną – optymistyczną tendencję spadku odnotowywanych w garnizonie mazowieckim wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych.

W roku 2012 odnotowano najmniejszą liczbę wypadków oraz ich ofiar w całej 13-letniej historii województwa (licząc od podziału administracyjnego w 1999 r.). W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił spadek liczby wypadków o 408 (tj. o ponad 14%), liczby zabitych o 60 (tj. o ponad 13%) i liczby osób rannych o 509 (tj. o ponad 15%).

Jak wynika z prowadzonych przez  Wydział Ruchu Drogowego KWP w Radomiu analiz, w 2012 roku piesi przyczynili się do 272 wypadków drogowych, w następstwie których śmierć poniosło 77 osób, a 196 zostało rannych.

 Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski. Wyraził swoje osobiste zaangażowanie w kwestie związane z bezpieczeństwem. W trakcie spotkania przedstawiciel urzędu miejskiego szczegółowo omówił szereg inwestycji związany z inżynierią ruchu drogowego, która w Siedlcach już przynosi wymierne efekty w poprawie stanu bezpieczeństwa pieszych.

Sytuację w starostwie zaprezentował Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski.

 Stan bezpieczeństwa pieszych w kontekście ogólnopolskim przedstawił podinsp. Rafał Kozłowski – Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP. Zrelacjonował także projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa na lata 2013 – 2020. Natomiast bardzo szczegółowo sytuację na mazowieckich drogach zrelacjonował Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Marek Świszcz.

 Głos w debacie zabrał także senator RP Waldemar Kraska. Doświadczenia świętokrzyskiej Policji omówił podisnp. Rafał Kochańczyk – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Cenny głos w dyskusji zabrali reprezentujący Stowarzyszenie „Alter Ego” Janusz Popiel, Jacek Zalewski – niezależny ekspert ruchu drogowego, przedstawiciel WORD w Warszawie Tomasz Matuszewski, Andrzej Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, a także  przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Dąbrowski.

 Spotkanie zakończyła dyskusja uczestników i ustalenie, że w najbliższym terminie zostaną zebrane od nich wszystkie sugestie, które posłużą do wypracowania kolejnych konstruktywnych wniosków mających służyć poprawie bezpieczeństwa pieszych w całym kraju. Godziny popołudniowe pierwszego dnia i drugi dzień debaty to występy artystyczne i festyn dla mieszkańców Siedlec.

(KWP Radom / tk)

Powrót na górę strony