Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

VII Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi

Data publikacji 18.10.2013

18 października 2013 roku już po raz siódmy obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Handel ludźmi to łamanie praw człowieka, które często wiąże się z przemocą fizyczną lub psychiczną, gwałtem i zniewoleniem. Jest to poważne przestępstwo, za popełnienie którego grozi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej wysoka kara.

Definicję handlu ludźmi w polskim prawie określa art. 115 § 22 kodeksu karnego. Zgodnie z treścią przywołanego artykułu handlem ludźmi jest:

 1. werbowanie (nakłanianie, zjednywanie, zaciąganie),
 2. transport (przemieszczanie, przewożenie z zastosowaniem środków komunikacji),
 3. dostarczanie (umieszczanie w innym miejscu),
 4. przekazywanie (powierzanie, dawanie w celu dysponowania),
 5. przechowywanie (zatrzymywanie w jednym miejscu, przetrzymywanie w ukryciu)
 6. lub przyjmowanie osoby (zatrzymywanie przekazanej osoby).

W celu wypełnienia znamion przestępstwa handlu ludźmi, wymienione wyżej czynności powinny zostać zrealizowane z zastosowaniem:

 • przemocy lub groźby bezprawnej,
 • uprowadzenia,
 • podstępu,
 • wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 • nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
 • udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą.

Przestępstwo handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, natomiast przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Rady:
Zanim wyjedziesz do pracy za granicę:  

 • postaraj się poznać kraj, w którym chcesz podjąć pracę – im więcej wiesz, tym łatwiej Ci będzie przystosować się do panujących tam warunków, a pobyt poza granicami kraju może być bezpieczniejszy,
 • szukaj ofert legalnej pracy - korzystaj z pomocy profesjonalnego pośrednika albo osoby, która dobrze zna rynek pracy w kraju, do którego zamierzasz wyjechać, Agencje działające legalnie, powinny być wpisane do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia, który prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji,
 • dopełnij wszelkich formalności - sprawdź ważność Twojego paszportu i upewnij się co do konieczności posiadania innych dokumentów wymaganych przepisami kraju pobytu np. wiza. Przygotuj  inne, niezbędne do podjęcia pracy dokumenty np.: zaświadczenia potwierdzające Twoje kwalifikacje zawodowe,
 • zrób kserokopię dokumentów - które zamierzasz ze sobą zabrać (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę) i zostaw bliskim (osobom, którym ufasz). Dołącz do dokumentów aktualną fotografię,
 • zostaw adres - pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz. Informuj bliskich o zmianach adresu i miejsca pracy,
 • ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi -  (osobami, którym ufasz) np. raz w tygodniu o określonej porze. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon: np. przekaż pozdrowienia dla kogoś, kto nie istnieje,
 • zabierz ze sobą numery telefonów Poland Direct z kraju docelowego – będziesz mieć możliwość połączenie się z rozmówcą w Polsce na jego koszt, jeśli wyrazi na to zgodę. Wykaz numerów POLAND DIRECT znajduje się m.in. w książce telefonicznej (numer dostępu do Polski z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii – 00 800 0480 0480, z Irlandii i Francji – 0 800 0480 0480),
 • zabierz ze sobą adresy i numery telefonów polskich przedstawicielstw dyplomatycznychni urzędów konsularnych - a gdy ich brak – dane teleadresowe przedstawicielstw państw UE oraz  numer telefonu organizacji udzielającej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem handlu ludźmi.

Za granicą:

 • masz prawo - do wyboru miejsca zamieszkania i swobodnego poruszania się po terytorium kraju w którym przebywasz, podejmowania własnych decyzji,
 • jeśli stałeś się ofiarą przestępstwa lub sam je popełniłeś i zostałeś zatrzymany  przez policję - pamiętaj, masz prawo do obrony swoich praw. Twoje prawa za granicą mają obowiązek chronić policja i polski konsul,
 • możesz zgłosić na policji przestępstwo, którego padłeś ofiarą i wskazać winnych jego popełnienia. Jeśli trafiłeś na policję – jako osoba pokrzywdzona lub podejrzana, masz prawo do tłumacza,
 • jeśli jesteś podejrzany o dokonanie przestępstwa - masz prawo do adwokata. Na Twoją prośbę policja powiadomi polski konsulat.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

 • www.handelludzmi.eu – strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zawiera m.in. praktyczne informacje na temat pomocy dla osób pokrzywdzonych. Na stronie są bezpośrednie linki umożliwiające kontakt z Policją oraz numer infolinii dla ofiar, a także informacje na temat Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi, prowadzonego na zlecenie MSW m.in. przez Fundację "La Strada". Jego pracownicy udzielają porad i prowadzą konsultacje, a także organizują pomoc dla pokrzywdzonych.
 • www.kcik.pl – strona zawiera m.in. informacje dotyczące  pomocy dla ofiar handlu ludźmi.
 • www.msz.gov.pl – strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zawiera m.in.: informacje dla wyjeżdżających z Polski oraz adresy polskich placówek dyplomatycznych. W języku polskim.
 • www.strada.org.pl – strona Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”. Zawiera informacje na temat zjawiska handlu ludźmi, regulacje prawne oraz porady przedwyjazdowe dla chcących pracować za granicą. W języku polskim i angielskim.
 • www.bezpiecznapraca.eu - kampania społeczna Bezpieczna Praca, organizowana przez Fundację ITAKA. Porady na temat bezpieczeństwa podczas wyjazdu do pracy za granicą.
 • www.po-moc.pl - Stowarzyszenie Po-moc dla Kobiet i dziewcząt. Na stronie m.in. informacje o bezpiecznym wyjeździe za granicę.
 • www.psz.praca.gov.pl – serwis informacyjny urzędów pracy. Zawiera informacje na temat rynku pracy w Polsce, regulacje prawne, oferty pracy oraz wykaz firm prowadzących rekrutację do pracy za granicą (KRAZ). W języku polskim.
 • www.hrc.pl - Europejski Portal Pracy. Zawiera oferty pracy w Europie, aktualne informacje, porady i wskazówki na temat poszukiwania pracy. W języku polskim.

W strukturze etatowej Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji znajduje się Centralny Zespół do walki z Handlem Ludźmi, a w zarządach CBŚ koordynatorzy. Centralny Zespół nadzoruje, organizuje i wspiera realizowane w jednostkach organizacyjnych Policji zadania w zakresie zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi. W każdej komendzie wojewódzkiej policji, w wydziałach kryminalnych również funkcjonują zespoły do wali z handlem ludźmi

O wybranych działaniach Policji w obszarze zwalczania przestępstwa handlu ludźmi oraz przestępstw z nim związanych można przeczytać tutaj ►

Statystyki dotyczące przestępstwa handlu ludźmi oraz przestępstw z nim związanych znajdują się tutaj ►

Całodobowy telefon zaufania dla ofiar handlu ludźmi
22 628 01 20

 

 

BPiRD KGP

Powrót na górę strony