Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OBOP - Zaufanie do Policji, ocena pracy i poczucie bezpieczeństwa

TNS OBOP bada polską Policję

TNS OBOP na zlecenie Komendy Głównej Policji zrealizował w dniach od 3 do 14 listopada 2005 roku szóste z kolei badanie poświęcone społecznemu postrzeganiu i ocenom pracy Policji. Badanie było skoncentrowane na następujących zagadnieniach:
- zaufanie do Policji
- ocena pracy Policji
- ocena pracy policjantów pełniących służbę w okolicy miejsca zamieszkania respondenta.
- poczucie bezpieczeństwa

Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadu kwestionariuszowego face - to - face, na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie, losowej liczącej 3319 osoby w wieku od 15 roku życia.

Maksymalny statystyczny błąd pomiaru wynosi +/- 1,7%

Badanie podsumowuje okres, w którym komendantem głównym Policji był generalny inspektor Leszek Szreder i stanowi równocześnie punkt startu (otwarcia) dla nowego komendanta Marka Bieńkowskiego.

Zaufanie do Policji ma 68% dorosłych Polaków

Dobrze ocenia ją 62% respondentów.

Policjantów pracujących w pobliżu miejsca zamieszkania dobrze ocenia 52% ankietowanych

63% dorosłych Polaków czuje się bezpiecznie spacerując po zmroku w pobliżu swego miejsca zamieszkania.
Powrót na górę strony