Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu przygotowań obronnych Policji

Data publikacji 19.11.2013

W dniach 19 – 22 listopada 2013 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „KAPER” w Juracie realizowane jest Szkolenie z zakresu przygotowań obronnych Policji zorganizowane przez Główny Sztab Policji KGP. Uroczystego rozpoczęcia szkolenia dokonał Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof GAJEWSKI, a jego uczestnikami poza przedstawicielami jednostek organizacyjnych Policji są przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz środowisk naukowych.

W szkoleniu biorą udział funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Głównej Policji, jednostek organizacyjnych Policji szczebla wojewódzkiego oraz szkół policyjnych, którzy na co dzień uczestniczą w realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych Policji, wpisujących się we współdziałanie pozamilitarnych struktur obronnych państwa.

Głównym celem ww. przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, na poziomie eksperckim, w zakresie skutecznego współdziałania podmiotów wchodzących w skład pozamilitarnego podsystemu obronnego kraju.

Program szkolenia przewiduje podsumowanie działalności Głównego Sztabu Policji KGP w obszarze przygotowań obronnych Policji w roku 2013 oraz omówienie głównych kierunków funkcjonowania w roku następnym.

Ponadto w trakcie trwania szkolenia przedstawione zostaną opracowane w Głównym Sztabie Policji KGP, znowelizowane założenia w zakresie planowania operacyjnego i programowania obronnego ukierunkowane na standaryzację dokumentacji obronnej wytwarzanej w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, mające posłużyć jako punkt odniesienia do dyskusji nad dalszymi kierunkami działalności w obszarze przygotowań obronnych pozamilitarnych struktur obronnych kraju.

(GSP KGP / mw)

Powrót na górę strony