Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Śląska Policja w 2013 roku

Data publikacji 01.02.2014

Spadek przestępczości o niemal 4%, wzrost poziomu wykrycia sprawców przestępstw oraz mniejsza o ponad 20% ilość śmiertelnych ofiar wypadków i mniej pijanych kierowców na drogach naszego województwa – to najważniejsze wnioski, płynące z podsumowania pracy śląskich policjantów za cały 2013 rok.

W ciągu 12 miesięcy minionego roku odnotowaliśmy o 4731 mniej postępowań wszczętych ogółem we wszystkich kategoriach przestępstw (123616), niż w ciągu tego samego czasu 2012 r. (128347). Jednocześnie poziom wykrycia sprawców wszystkich przestępstw wzrósł z 66,3% do 67,6% w 2013 r.

W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym policjanci wszczęli mniej o 7,2 % śledztw i dochodzeń, co w liczbach bezwzględnych daje różnicę 7000 zdarzeń. Wskaźnik wykrycia sprawców tych przestępstw wyniósł 57,2 % i był wyższy, niż w roku poprzednim.

Bardzo znacząco spadła ilość kradzieży samochodów, bo o 559 (22%), przy wysokim poziomie wykrycia sprawców, który wzrósł o ponad 15%, do poziomu 46 punktów procentowych. Oba te wskaźniki są najlepsze na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Zwalczanie przestępczości rozbójniczej (rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia rozbójnicze) również osiągnęło w 2013 r. oczekiwany poziom. Zanotowaliśmy 10%-wy spadek w tej kategorii przestępstw, a wyrycie wzrosło do 86,8%. O ponad 3500 spadła ilość kradzieży, a o prawie 2100 stwierdzonych przestępstw ilość kradzieży z włamaniem.

Nie sposób też pominąć kategorii przestępstw, w których wzrost liczby wszczętych postępowań świadczy o efektywności działania policjantów. Chodzi tu o przestępstwa związane z narkotykami i przestępstwa gospodarcze. W obu tych kategoriach odnotowaliśmy wzrost ujawnionych przestępstw, w porównaniu do poprzedniego roku, odpowiednio o 22% i 10%. Jednocześnie wykrywalność w tych kategoriach przestępstw jest bardzo wysoka – jej poziom przekracza znacznie 90%.

W analizowanym okresie, w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, odnotowaliśmy spadek liczby podejrzanych o 15% i spadek liczby nieletnich sprawców czynów zabronionych. Wynika to z ogólnej tendencji spadkowej w obszarze przestępczości kryminalnej, lecz nie można tu zbagatelizować wpływu szeroko pojętej profilaktyki (np. zaangażowanie śląskich policjantów w kampanie społeczne, współpracę z oświatą, pomocą społeczną itp.).

Wzrosła natomiast liczba osób zatrzymanych na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa w siedmiu wybranych kategoriach przestępstw, określanych też jako czyny najbardziej dolegliwe społecznie (udział w bójce lub pobiciu, uszkodzenie ciała, przestępstwa rozbójnicze, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem, kradzieże i kradzieże samochodów oraz uszkodzenie mienia). Jest to wynikiem dokładniejszej analizy miejsc szczególnie zagrożonych w miastach naszego regionu oraz kierowania tam przez komendantów większej liczby policyjnych patroli.

Odnotowaliśmy też mniej o 7119 (spadek o 11%) wszczętych postępowań w tych kategoriach przestępczości, przy wzroście wskaźnika wykrycia.

W ubiegłym roku było też znacznie bezpieczniej na drogach województwa śląskiego. Do poziomu 4500 spadła ilość wypadków, tj. o prawie 4%. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła z 337 w 2012 r. do poziomu 265. O 21 zmniejszyła się liczba pieszych zabitych w wypadkach drogowych w województwie śląskim ( ze 128 w 2012 r. do 107 w ub.r.).

W 2013 roku Policja zabezpieczyła 509 imprez masowych, w tym 217 meczów piłki nożnej, z czego 50 było meczami podwyższonego ryzyka. By zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa zaangażowano 30307 funkcjonariuszy. W całym ubiegłym roku na imprezach masowych w naszym regionie doszło do 91 naruszeń prawa – były to głównie przypadki odpalania pirotechniki, zasłanianie twarzy, czy niewykonywanie poleceń ochrony.

Działania śląskiej policji przed, w trakcie i po spotkaniach piłkarskich ekstraklasy oraz pierwszej i drugiej ligi skutkowały nałożeniem na osoby łamiące prawo ogółem 5523 mandatów na łączną kwotę prawie 600 tys. zł.

W 2013 r. o 20 zwiększył się stan etatowy śląskiej Policji – obecnie mamy 12.441 etatów policyjnych. Zatrudnienie również wzrosło – z 11.743 funkcjonariuszy pełniących służbę w pierwszym dniu 2013 r. do 11.847 na początku br. Tym samym liczba wakatów spadła z 678 do 594 stanowisk. W tym czasie do służby w naszym garnizonie Policji przyjęliśmy 585 nowych funkcjonariuszy, a zwolniło się 472.

Zwiększyło się również zatrudnienie w korpusie służby cywilnej śląskiej Policji z 1207 zatrudnionych do 1240. Natomiast na podobnym poziomie pozostało zatrudnienie wśród pracowników Policji – zatrudniamy w tej grupie ponad 900 osób.

(KWP w Katowicach / mg)

LOGISTYKA ŚLĄSKIEJ POLICJI W 2013 ROKU >>

Powrót na górę strony