Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja skuteczna w walce z przestępczością

Data publikacji 10.03.2014

69,6 proc. Polaków uważa Policję za skuteczną, 72,4 proc. respondentów dobrze ocenia pracę policjantów, 76,9 proc. badanych czuje się bezpiecznie, spacerując w swojej okolicy po zmroku. Policja jest skuteczna, a Polacy czują się bezpiecznie – to wyniki Polskiego Badania Przestępczości przeprowadzonego w styczniu 2014 roku na próbie 17 tys. osób.

Polskie Badanie Przestępczości (PBP) jest badaniem opinii społecznej realizowanym cyklicznie od stycznia 2007 roku. Do tej pory przeprowadzono siedem edycji, ostatnią w styczniu tego roku. Badanie jest prowadzone na próbie 17 tys. Polaków powyżej piętnastego roku życia - po tysiąc respondentów (losowa próba reprezentatywna) w każdej komendzie wojewódzkiej i komendzie stołecznej Policji. Wylosowanie próby, przeprowadzenie badania oraz opracowanie statystyczne danych Komenda Główna Policji zleca niezależnym firmom badawczym. PBP jest realizowane zawsze w styczniu danego roku – respondent może w ten sposób dokonać oceny z perspektywy mijającego roku.

Ocena pracy Policji

W tegorocznej edycji Polskiego Badania Przestępczości odnotowano najwyższą dotychczas ocenę skuteczności Policji w walce z przestępczością. Pozytywne opinie na ten temat wyraża większość ankietowanych – 69,6%. W porównaniu do pierwszej edycji PBP nastąpił wzrost odsetka pozytywnych wskazań o 13,3 p.p. (wykres nr 1).

Wykres nr 1. Czy Policja w walce z przestępczością w Pana(i) okolicy jest: skuteczna czy nieskuteczna? N=17000  (od I 2007 do I 2014) (w %)

Pracę policjantów pełniących służbę w okolicy miejsca zamieszkania dobrze ocenia niemal trzy czwarte Polaków (72,4%). Warto podkreślić, że jest to najlepszy wynik spośród wszystkich edycji badania (wykres nr 2).

Wykres nr 2. Jak ocenia Pan(i) pracę policjantów pełniących służbę w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania (miejscowości, dzielnicy, osiedla)? N=17000 (od I 2007 do I 2014) (w %)

Po raz drugi zadano także pytanie o ocenę zaangażowania poszczególnych organów i instytucji w pracę na rzecz zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak jak w ubiegłym roku, zdaniem zdecydowanej większości badanych najbardziej zaangażowana w tę kwestię jest Policja (75,7%). Wysoko oceniane są także władze gminne oraz miejskie (71,5%). Warto wskazać, że odsetek osób wskazujących na te organa wzrósł w porównaniu z ubiegłym rokiem (o 6,5 p.p.). Ponad połowa badanych wskazuje także na duże zaangażowanie lokalnych mediów (58%) i zarządców dróg (57%).  

Lęk przed przestępczością

Z najnowszej edycji Polskiego Badania Przestępczości wynika, że ponad trzy czwarte Polaków (76,9%) czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w okolicy swojego zamieszkania. Brak poczucia bezpieczeństwa deklaruje co piąty badany.

W porównaniu do poprzedniej edycji nie zmienił się w znaczący sposób lęk przed większością zagrożeń. Największe obawy budzą włamania, na które wskazuje około jednej trzeciej ankietowanych (33,2%). Badani odczuwają również strach przed brawurą kierowców (29,7%) oraz kradzieżami kieszonkowymi (22,8%). Zmalały nieco obawy przed bójkami i pobiciami oraz napadami i rozbojami – obecnie odsetek wskazań dla tych zagrożeń wynosi odpowiednio 21,1% i 20,5%. Co piąty Polak odczuwa lęk przed agresją ze strony osób pijanych lub narkomanów (20,4%).

Oczekiwania w stosunku do Policji

Najważniejszą kwestią związaną z pracą Policji – podobnie jak w poprzedniej edycji badania – jest dla Polaków szybkie przybycie policjantów po wezwaniu na miejsce zdarzenia (47,4%). Warto zauważyć, że w tym roku wskazuje na tę kwestię nieco mniej osób (spadek o 2,6 p.p.). Istotna jest również skuteczność Policji wskazywana przez ponad jedną trzecią badanych (39,7% – wzrost o 2,6 p.p.).  Badani często wskazują także na możliwość łatwego dodzwonienia się do Policji pod numery alarmowe (30,3%), choć należy wskazać, że rokrocznie spada ilość respondentów deklarujących ważność tej kwestii (spadek o 5,8 p.p. w porównaniu z rokiem ubiegłym i aż 16,7 p.p. w stosunku do roku 2012). Badani od Policji oczekują również: uczciwości, nieprzekupności policjantów (28,5%), obecności patroli w ich okolicy (27%),  a także sprawnego i szybkiego prowadzenia postępowań, bez niepotrzebnych formalności (21,3%).

(Wydział Analiz Gabinetu KGP / mg)

Czujemy się bezpieczni ►

Powrót na górę strony