Antykorupcja

Zgłoś korupcję w Policji

Strona internetowa Biura Spraw Wewnętrznych Policji

PAMIĘTAJ!!!

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa zanim organ ten o nim się dowiedział.

Zgłoszenie dotyczące korupcji można przekazać do Biura Spraw Wewnętrznych Policji pisemnie lub osobiście zgłaszając się do siedziby jednego z niżej wskazanych, właściwych miejscowo wydziałów BSWP lub telefonicznie albo też mailowo przesyłając informację w tym zakresie na specjalne adresy poczty elektronicznej.

Wydział w Warszawie

tel.: 47 72 129 44
faks: 47 72 126 99
tel.: 47 72 142 80
faks: 47 72 142 98

ul. Wiśniowa 58, 02-520 Warszawa

Wydział w Białymstoku

tel.: 47 71 128 16
faks: 47 71 121 91

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok

Wydział w Bydgoszczy

tel.: 47 75 150 31
faks: 47 75 150 27

ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

Wydział w Gdańsku

tel.: 47 74 158 26
faks: 47 74 156 83

ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

Wydział w Gorzowie Wlkp.

tel.: 47 79 110 44
faks: 47 79 110 45

ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wydział w Katowicach

tel.: 47 85 128 41
faks: 47 85 128 45

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Wydział w Kielcach

tel.: 47 80 121 90
faks: 47 80 121 95

ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce

Wydział w Krakowie

tel.: 47 83 554 10
fax 47 83 554 11

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Wydział w Lublinie

tel.: 47 81 156 34
faxks:47 81 145 09

ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

Wydział w Łodzi

tel.: 47 84 112 17
faks: 47 84 117 63

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

Wydział w Olsztynie

tel.: 47 73 156 81
faks: 47 73 156 85

ul. Partyzantów 6/8, 10-959 Olsztyn

Wydział w Opolu

tel.: 47 86 131 18
faks: 47 86 131 19

ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

Wydział w Poznaniu

tel.: 47 77 133 50
faks: 47 77 140 10

ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań

Wydział w Radomiu

tel.: 47 70 126 84
faks: 47 70 120 94

ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

Wydział w Rzeszowie

tel.: 47 82 127 95
faks: 47 82 127 99

ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

Wydział w Szczecinie

tel.: 47 78 169 55
faks: 47 78 169 53

ul. Małopolska 15, 71-515 Szczecin

Wydział we Wrocławiu

tel.: 47 87 131 04
faks: 47 87 133 66

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

emailbswp@policja.gov.pl

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

Ustawa o Policji

Art. 58 [Zakres]

1. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania.

2. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.

3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia, o których mowa w ust. 2, policjant powinien zameldować Komendantowi Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej.

ZARZĄDZENIE NR 30 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI HIERARCHICZNEJ W POLICJI z dnia 16 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 99), tj. z dnia 3 września 2018 r. (Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 89) / zarządzenie do pobrania /

§ 4. 1. Policjanci i pracownicy Policji są obowiązani do zachowania drogi służbowej.

2. Uzyskane przez pełniącego służbę policjanta lub świadczącego pracę pracownika Policji informacje, mogące w jego ocenie świadczyć o popełnieniu przez innego policjanta lub pracownika Policji przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego, niezwłocznie przekazuje się bezpośredniemu przełożonemu. Policjant lub pracownik, który uzyskał takie informacje może – pomijając drogę służbową – przekazać je wyższemu przełożonemu lub kierownikowi jednostki organizacyjnej będącemu organem Policji, albo innemu nadrzędnemu organowi Policji lub komórce organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dale „BSWP”.

Powrót na górę strony